is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 13, 1929-1930, no 7, 15-07-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na dit gelukkig begin was reeds het pleit voor de volgende dagen gewonnen. Over de werkzaamheden kunnen we kort zijn. Ze waren voor het meerendeel van huishoudelijken aard en betroffen de regelingen in de verhouding van de aangesloten clbus en ,den bond der clubs. De openbare vergaderingen konden een beter beeld geven van wat er leeft in de clubs. Op de eerste morgen van 28 Mei, werden de rapporten uitgebracht door de verschillende afgevaardigden. De meeste getuigden van opgewekt leven en alle bijna, onderscheidden zich door kortheid. Onze Nederlandsche clubs maakten geen slecht figuur en voor sommige clubs in de stad, waar zij gevestigd zijn, tenzij door een tekort aan financiën, was het bemoedigend te hooren, dat zusterclubs met soortgelijke bezwaren hebben te kampen, en het niet opgeven.

Den avond van 29 Mei leidde Cornelie van Zanten in de 2e openbare vergadering het onderwerp in : „De wijze, waarop de clubs de Volkskunst, Volkszang en Volksdans kunnen bevorderen". Zij betreurde dat er te weinig gezorgd wordt voor goed zingen en erop wijzend, hoe door het samenklinken van mannelijke en vrouwelijke stem meer harmonie wordt bereikt, pleitte zij ook voor ruime toelating van het mannelijk element in de clubs. Mevr. Spanjaard gaf als middel om de volkskunst te redden aan een enquête van de clubs naar het aandeel der vrouwen in de volkskunst en naar de middelen om de volkskunst te behouden.

Mej. Leyenaar sprak van het zoeken van nieuwe wegen in den dans door de jeugd, die daarbij ide oude dansen niet vergeet. Er volgde levendige gedachtenwisseling. Den volgenden dag werd in de vergadering besloten tot uitwisseling van kunst voor tentoonstellingen (door de clubs en tot uitwisseling van artisten. Voor het eerste doel zal een subcomité werken. Nog werd in de huishoudelijke vergaderingen besloten tot het in het leven roepen van een blad met mededeelingen, dat te Londen zal uitkomen, terwijl het volgende congres in 1931 te Parijs zal worden gehouden onder leiding van de duchesse d'Uzès.

Van de excursies moeten genoemd de aardige tocht naar Delft, waar mej. Peelen de dames vriendelijk rondleidde in het mooie Rijksmuseum „Huis Lafribert van Meerten" (waarvan zij conservatrice is) en haar de verdere bezienswaardigheden van Delft toelichtte. Thee werd aangeboden in het museum, dat algemeen werd bewonderd. De club te Amsterdam noodigde de dames een dag op de lunch en deed haar een indruk meenemen van de hoofdstad. Mevr. Kleykamp had op verzoek van mej. Gratama een tentoonstelling van het werk der Haagsche schilderessen georganiseerd, waaraan de afgevaardigden een bezoek brachten op 31 M|ei, na eerst zeer vriendelijk in het Vredespaleis te zijn rondgeleid door Mr. Mazel en daar ook te hebben genoten van den tuin in vollen bloei.

In haar welkomstwoord verzocht mej. Gratama de dames haar dank over te brengen aan de verschillende voorgangsters in de vrouwenbeweging in haar respectieve landen, die het mogelijk hadden gemaakt, dat zulk een tentoonstelling kon plaats hebben, dat n.1. de vrouw haar aanleg kan volgen. Met de gewone gastvrijheid had mevr. Kleykamp de thee aangeboden.

De gastvrijheid in de club zelf was van de beste soort. Door samenwerking van het bestuur en de verschillende comité's was alles uitstekend verzorgd en konden alle zintuigen genieten. Want aan de aarige koude lunch op 30 Mei was niet alleen een echt Hollandsch koffiemaal aangeboden, maar de tafel was met veel smaak in oranje-blanje-bleu versierd en bij het diner dien¬

zelfden dag, was niet enkel het menu overvloedig, maar ieder afgevaardigde ontving een keurig beschilerd menu, de tafel was smakelijk aangekleed met fruit en de vlaggetjes der verschillende nationaliteiten, die vertegenwoordigd waren, en de bezoeksters kregen behalve van de welsprekendheid den zang te genieten van een zanger van naam als de heer Miedema, wiens prachtige stem en zegging algemeen werden gewaardeerd.

Mevr. Patijn hield een geestige welkomstrede en de bekende Duuitsche afgevaardigde Frau Mende sprak het woord van dank namens de Afgevaardigden, die tenslotte nog eens ieder voor eigen land van haar dankbaarheid getuigden, terwijl ook Mevr. van Dijk en Mej. Du Mosch het woord voerden. Er werd hulde gebracht aan de organisatie, aan de helpsters achter de schermen, aan de presidente der Club, aan de oprichtster der Lyceumclub,s, maar bovenal sprak er uit alles een geest van dankbaarheid en saamhoorigheid.

Met een tot weerziens in alle talen, die dit woord kennen, scheidde men.

E. J. B.

Binnenland.

Na de Arbeidsconferentie te Genève werd tot ridder in de Orde van de Ned. Leeuw benoemd: Mej. Mr. G. J. Stemberg, Referendaris aan het Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid, Secretaris dier conferentie over wie het art. van Mw. Kluyvex in ons vorige maandblad handelde.

De nieuw benoemde, de tweede vrouw die de Leeuw krijgt, onze hartelijke gelukwenschen !

TER NAVOLGING !

Op initiatief van de afdeeling Amsterdam en die der Ned. Unie voor Vrouwenbelangen is met een twintigtal andere vereenigingen op ethisch en politiek gebied een federatie tot stand gekomen, die tot doel heeft elkander op de hoogte te houden van belangrijke lezingen en vergaderingen. Zoo vaak komt het voor, dat twee of meer gewichtige of buitengewone lezingen op dezelfden avond plaats hebben en men soms een dergelijke voor een mindere belangrijke moet missen. De Ned. Vrouwenclub was zoo vriendelijk haar gebouw als centraal kennisgevingsbureau beschikbaar te stellen en de directie heeft met groote bereidwilligheid geheel belangeloos op zich genomen, de berichten op te nemen en te registreeren, waarvoor wij de dames ten zeerste dankbaar zijn. A. H. v. d. PAAUW.

Buitenland.

VROUWENKIESRECHT IN SPANJE EN GRIEKENLAND.

Volgens de bladen zullen zoowel Primo de Rivera, de Spaansche dictator als Venizelos, de Grieksche Premier, de invoering van het Vrouwenkiesrecht aan de volksvertegenwoordigingen hunner landen voorstellen.

De eerste bres in de Latijnsche landen.

EEN MOOIE POST.

Een salaris van meer dan 100.000 gulden voor een vrouw.

Mabel Willebrandt, die, zooals wij gisteren berichtten, ontslag heeft genomen als „assistent attorney-general" der Ver-