is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 5, 1934-1935, no 2, 15-07-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5de JAARGANG

15 JULI 1934

NUMMER 2

VROUW EN GEMEENSCHAP

MAANDBLAD VAN DE NED. VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN

EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP HOOFDBUREAU: ZEESTRAAT 84 - TELEFOON 180231 — DEN HAAG

HOOFDBESTUUR: Presidente: E. H. Piepers; VicePresidenten: Mr. B. BakkerNort, Rosa Manus; ie Secr.:

A. E. v. Braam HouckgeestSchroot; 2e Secr.: Mr. D. J. Veegens; ie Penn.:C.M. Meijers, Giro-num. 110444; 2e Penn.: J. Polak-Kiek; Leden: Mr. A. v. Dullemen, Prof. Mr. H. v. Goudoever, Ch. L. Polak-Rosenberg, J. w. Huizenga-Huisman, Mr.

B. C. Goudsmit. S. v. d. HoeveBakker.

Abonnementsprijs per jaar ƒ 2.50

COMMISSIE van REDACTIE: E. H. Piepers, S. v. d. HoeveBakker, Mej. j. w. Beels, Mr. A. v. Dullemen, A. E. van Braam Houckgeest - Schroot, M. A. Cohen Tervaert-Israels, Zeekant 104a, Scheveningen, aan wie voor den isten van de maand de stukken voor de redactie moeten worden gezonden. Vaste medewerkers: Mej. Mr. E. A. Adriaanse, J. W. Huizenga-Huisman, Prof. Mr. H. v. Goudoever.

Leden ontvangen het blad gratis

INHOUD: 1 Z. K. H. Prins Hendrik f. 2. B. Bakker-Nort, A. B. Knappert en Ihung Sin Nio, In Memonam C. S. Groot. 3. S. van der Hoeve-Bakker, Crematie C. S. Groot. 4. A. E. J. de Vries-Bruins, Beroepsarbeid gehuwde vrouw 5- Joh. Naber en A. E. de V.-B., Ingezonden. 6. B. B. N„ Kantteekenen naar aanleiding circulaire Minister de Wilde. 7. W. W. F. D., Alleen maar een vraag, o. Kosa Alanusy Internationaal Verslag. 9* Uit de Vereeniging. 10. Adres n. a. wetsontwerp ontslag huwende onderwijzeres, n. Uit de Afd. Rotterdam-Schiedani en Utrecht: Lezingen Dr. Fannina Halle. 12. Vacantie Bureau Zeestraat.

\

Z. K. H. PRINS HENDRIK f

Droefenis kwam weer over het Koninklijk Gezin door het onverwacht overlijden van den Prins in de kracht van zijn leven, waardoor aan onze Koningin en aan Prinses Juliana een beminde Echtgenoot en Vader kwam te ontvallen. Met ontroering werd in heel het land deze treurmare vernomen, en ook onze Vereeniging deelt in den rouw van de twee Vrouwen die zich zoo trouw van haar zware verantwoordelijkheid bewust zijn, en aan wie wij Nederlanders ons in lief en leed zoo innig verbonden voelen.

Presidente en Secr. richtten namens onze Vereeniging een schrijven van rouwbeklag aan Hare Majesteit en een aan H.K.H. Prinses Juliana om uiting te geven aan onze gevoelens.