is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 4, 30-04-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze gemiddelden zijn slechts bij benadering juist, daar nauwkeurige cijfers omtrent het aantal arbeiders niet voor. alle jaren bestaan. In de in het staatje genoemde beroepen zijn te zamen bijna 6 500 000 arbeiders werkzaam.

Beroepsziekten gedurende 1910. ')

(Les maladies professionnelles pendant 1910.)

Gedurende het jaar 1910 kwamen in fabrieken en werkplaatsen in totaal 505 gevallen van loodvergiftiging voor, d.i. 48 minder dan in 1909 en 78 beneden het gemiddelde voor de periode 1906—1910. 7,5 pCt. dezer gevallen had den dood ten gevolge, tegen 5,4 pCt. in 1909. Bovendien kwamen 232 gevallen van loodvergiftiging van huisschilders en loodgieters voor, waaronder 35 doodelijke, tegen 241 (waaronder 47 doodelijke) in 1909. 77 gevallen van loodvergiftiging kwamen voor in de porselein- en aardewerkindustrie, in de rijtuigfabricage en bij het smelten, vertinnen en emailleeren van metalen en in de loodwitindustrie, 54 gevallen, waaronder 37 in de porselein- en aardewerkindustrie, kwamen voor bij vrouwen, 451 bij mannen; het sterftecijfer was voor vrouwen 13 pCt., voor mannen 6,9 pCt.

Het aantal gevallen van andere vormen van vergiftiging (door kwikzilver, phosphorus en arsenicum) bedroeg 17, tegen 16 fn 1909.

In 1910 kwamen 51 gevallen van anthrax voor, d.i. 5 minder dan in 1909. 9 gevallen eindigden in 1910 met den dood, tegen 12 in 1909.

De volgende tabel geeft een overzicht van de beroepsziekten in elk der jaren 1906—1910. Het voor elk jaar genoemde' aantal gevallen is dat der getroffen personen. Nieuwe opgaven van personen, die reeds in de cijfers van het vorige jaar begrepen waren (in 1910 33), zijn niet als nieuwe gevallen beschouwd.

Gevallen. {(Jas.)

Gestorven. (Morts.)

1906 1907 1908 1909 1910 1906:1907 1908 190'8 1910

Loodvergiftiging:

iii fabrieken en werkplaatsen bij huisschilders en loodgieters Kwikzilververgiftiging .... Phosphorusvergiftiging . . . Arsenicumvergiftiging .... Anthrax

632 578 64-6 553 505 33 26 181 174 239 241 232 36 39

4 7 10 9 10

- 113 1

5 9 23 4 7 — 2 67 58 47 56 5] 22 11

44

30 38 47 35 — 1

12 9

Empoisonnement par le plomlJ

iaoriques et ateliers, neint.res et nlombiers.

Emooisonnement par ie mercure.

> -

» pnospnorfl

Anthrax.

» J arsemc.

Wetsontwerp op den arbeidsduur in bakkerijen. 2)

{Projet de loi sur la durée du travail dans les boulangeries.)

Bij het Lagerhuis is door eenige leden een wetsontwerp ingediend, dat de strekking heeft den arbeidsduur in brood- en banketbakkerijen tot 8 uren per dag (met één uur schafttijd) en 48 uur per week te beperken. Iii dringende gevallen en bij bedrijfsstoornissen kan den patroons toegestaan worden langer te laten arbeiden. Aan de arbeidsinspectie moet bij het in werking treden der wet door alle hoofden van bakkerijen het uur, waarop met werken begonnen wordt, medegedeeld en verder van elke daarin te brengen wijziging 14 dagen te voren kennis gegeven worden. Vóór dat uur mag de patroon in het algemeen geen arbeid laten verrichten, doch bij spoedorders kan vroeger begonnen worden, mits daarvan binnen 24 uur aan de arbeidsinspectie wordt kennis-gegeven; afwijking van het normale aanvangsuur zal echter op niet meer dan 60 dagen per jaar geoorloofd zijn. Overtreding der wet wordt gestraft met boete van ten hoogste £ 5, bij herhaling met boete van ten hoogste M 10.

') Labour Gazette van Maart 1911.

2) Een afdruk van dit ontwerp werd door den Consul-Generaal te Londen toegezonden.