is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbetering van arbeidsvoorwaarden. Verlangd wordt een uurloon van 25 ets. (thans 23 ets.) en een arbeidsdag van 10 uur (thans 11 uur).

— Tilburg (B). Met ingang van 1 Mei jl. werd het uurloon der timmergezellen van 17 op 19 ets. gebracht en de maximum-arbeidsdag op 11 uur.

Sociale wetgeving. Amsterdam. Door de vereeniging van werkgevers op scheepvaartgebied in Noord-Holland is d.d. 19 April j.1. aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een adres gericht in zake het ontwerp van wet, houdende bepalingen in het belang van de personen, werkzaam bij het laden en lossen van zeeschepen. Ten opzichte van twee punten ontwikkelt zij hare bezwaren, en wel: lo. omtrent de voogdij, waaronder het stuwadoorsbedrijf van regeeringswege wordt geplaatst; 2o. omtrent de arbeidsboekjes, aan de werknemers te verstrekken.

— Door het bestuur der Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers is in de maand Mei een adres aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal gezonden, waarin er op wordt gewezen dat de bezwaren, geopperd in het in Februari aan de Tweede Kamer toegezonden adres (zie afl. 3, 1911, blz. 232) niet alleen zijn blijven bestaan, maar door de wijzigingen, die het wetsontwerp bij de behandeling in die Kamer heeft ondergaan, nog zijn toegenomen. Toch zou het Bestuur zich er van onthouden hebben een adres tot de le Kamer te richten, wanneer niet in een zeer onvoltallige vergadering van de 2e Kamer met 49 tegen 20 stemmen onverwacht een amendement was aangenomen, dat den wekelijkschen arbeidsduur van beschermde personen beperkt tot 58 uur per week en dat voor een deel van onze nijverheid zeer bezwarende gevolgen zal hebben.

In den tegenwoordigen stand dezer aangelegenheid ziet de vereeniging geen andere oplossing, dan dat de Kamer der Kroon eerbiedig verzoeke het voorstel in nadere overweging te nemen.

Andere onderwerpen. Amsterdam (Vg). Aan de stations der Staatsspoorwegen werden in den loop der maand April de volgende aantallen arbeiderskaarten afgegeven.

"Week van

VAKKEN.

3-8 April 10—15 April 17-22 April 24—29 April

Behangers en stoffeerders .... 3 1 3 3 3

Metselaars 3 4 1 1

Sigarenmakers 22 22 22 21

Steenhouwers 2 3 3 3

Overige beroepen (aantallen voor elk

beroep minder dan 3) 29 26 28 28

Totaal ... 59 58 57 56

— Gouda. Door den Raad dezer gemeente werd in zijne vergadering van 3 Maart 1911 vastgesteld een „reglement voor de bank van leening" alsmede een „verordening bedoeld in art. 37 der Pandhuiswet 1910."

Aan deze verordening is het volgende ontleend.

De bankhouder kan ter zake eener beleening als interest van de geleende som en verdere belooning voor zijn diensten vorderen, mits niet bij vooruitbetaling, als minimum 1 ets. en als maximum: voor panden, geen wollen of geweven goederen zijnde: van een geleend bedrag beneden f 50 voor een week of korter 0,5 pCt., voor 1 tot 2 weken 0,8 pCt., voor 2 tot 3 weken 1,2 pCt., voor 3 weken tot 1 maand 1,5 pCt., voor langer dan 1 maand, per maand of deel daarvan 1,2 pCt. Van een geleend bedrag van f 50—f 100 voor 1 maand of korter 1,2 pCt., voor langer dan 1 maand, per maand of deel daarvan 1 pCt. Van een geleend bedrag van f 100 of meer, per maand of deel daarvan 0,7 pCt. Voor wollen en geweven panden '/4 meer dan de hiervoren genoemde maximumbedragen.

In het perceel, waarin eene bank van leening gehouden wordt, mag zonder toestemming van B. en W. geen winkel of nering van eet- en drinkwaren, huishoudelijke benoodigdheden of kleederen worden gedreven.

De banken van leening zullen gesloten moeten zijn des voormiddags: van middernacht tot 7 uur, en des namiddags: op Zaterdag van 10 uur tot middernacht en op .de overige werkdagen van 9 uur tot middernacht.