is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongeveer even groot, de vraag naar gezellen echter grooter dan in Juni. Geen werkloosheid.

Glasschilders. Zie onder „Kunstnijverheid".

Dordrecht (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Er was voldoende werk, evenals in Juni. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Enschede (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Geen slapte, maar evenmin meer drukte. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag. Geen werkloosheid.

Gouda (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De verlevendiging hield aan. Er was veel werk. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op.

Groningen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Door het seizoen en de nog steeds lieerschende crisis namen de werkzaamheden voor schilders en glazenmakers af tengevolge waarvan werklieden werden ontslagen. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan in Juni en overtrof de vraag. Het juiste aantal werklooze gezellen is der Kamer niet bekend. De werkloozen zoeken werk buiten de stad of in een ander bedrijf (korenpakhuizen). Tot voorkoming van werkloosheid en tot leniging van de nadeelige gevolgen daarvan wordt niets gedaan. De arbeidsbeurs tracht door hare bemiddeling zooveel mogelijk werkzoekenden aan werk te helpen.

Den Helder (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Schilders en behangers hadden ook in Juli flink werk, zoodat de enkele arboiders van elders, die in Juni aangenomen werden, in dienst konden blijven. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

s Hertogenbosch (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De toestand onderging sedert de vorige maand geen verandering: geen slapte, maar evenmin bijzondere drukte Er was vraag noch aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Hilversum (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Behoorlijk werk, zonder werkloosheid. Voor zoover de Hilversumsche gezellen betreft, bestond er evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Er was echter overigens veel aanbod van personen van elders (vooral van Baam).

Kampen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Seizoendrukte, zonder bijzondere gevolgen voor de werklieden. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bleef evenwicht bestaan. Geen werkloosheid.

Leeuwarden (K. v. A.). — In het schildersbedrijf heerschte vrij groote slapte. Er was weinig nieuw werk, terwijl bovendien het zoogenaamde onderhoudswerk gaandeweg verminderde. Dientengevolge kwam meermalen ontslag van gezellen voor. Verschillende van deze ontslagenen bekwamen eerst na lang zoeken (sommigen na 2 a 3 weken) weder ander werk, zoodat reeds van het heerschen van eenige werkloosheid gesproken kon worden. De verhouding tusschen vraag en aanbod van werkkrachten was ongunstiger dan in Juni: het aanbod overtrof thans de vraag.

Leiden (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De in vorige maanden geconstateerde seizoenverlevendiging hield aan, zoodat geen slapte of werkloosheid heerschte Het aanbod van werkkrachten werd door de vraag overtroffen.

Middelburg (K. v. Kooph. en Fabr.). — Er heerschte slapte, daar er minder werken uit te voeren waren. Ontslag van gezellen was hiervan het gevolg Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag en er viel werkloosheid waar te nemen

(Werkliedenvereeniging). — De werkzaamheden namen eenigszins

at, waardoor de arbeidsdag met '/2 uur verkort werd. Werkloosheid kwam noe niet voor. &

Nijmegen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De toestand onderging sedert de vorige maand geen verandering: geen slapte of werkloosheid. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op.

Rotterdam (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Er heerschte slapte, evenals in Juni zoodat er ontslag van gezellen voorkwam. De seizoendrukte is dit jaar van zeer korten duur geweest, een gevolg van het aanhoudend ongunstige weder Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag en het aantal werkloozen was — naar de meening der gezellen — eer grooter dan kleiner dan in de vorige maand.

Schiedam (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Bij huisschilders viel vermeerdering van werkzaamheden waar te nemen. Er werden echter geen nieuwe gezellen aangenomen en de arbeidsduur was normaal. Het aanbod van werkkrachten werd door de vraag overtroffen. Van werkloosheid was geen sprake.