is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leeuwarden (K. v. A.). — Loodgieters ondervonden weinig levendigheid waarvan de oorzaak in hoofdzaak ligt in den slechten toestand van het bouwbedrijf. Voor het vaste personeel had dit geen nadeelige gevolgen. Vraag naar werkkrachten was er niet, terwijl ook het aanbod gering was. Geen werkloosheid.

Leiden (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Lood- en zinkwerkers hebben steeds geregeld werk. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Niimeqen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De toestand voor loodgieters en fitters onderging sedert de vorige maand geen verandering: geen slapte of werkloosheid. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Rotterdam (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). Lood- en zinkwerkers ondervonden thans slaote als gevolg van vermindering in den aanbouw, zoodat er gezellen ontslagen werden. Het'"aanbod van werkkrachten overtrof de vraag. Een vakvereeniging had 5 werkloozen, welk cijfer vermoedelijk een vrij hoog percentage van het totale aantal leden uitmaakt.

Schiedam (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Loodgieters hadden, in verband met werkzaamheden aan verschillende bouwwerken, niet over slapte te klagen. Voor nomnmakers daarentegen bleef het onveranderd slap. Het aanbod van werkkrachten overtrof in deze bedrijven de vraag, doch werkloosheid heerschte er niet.

Vlissinqen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). - Aanleggers van gas- en waterleidingen en lood- en zinkwerkers. De toestand onderging geen verandering: van slaote was geen sprake. Uitbreiding van personeel vond niet plaats en evenmin kwam overwerk voor. Het aanbod van lood- en zinkwerkers was even groot als de vraag In het bedrijf van gas- en waterleidingaanleggers kwamen vraag en aanbod van werkkrachten niet voor. Geen werkloosheid.

Zutfen (K v. A. v. d. Bouwbedr.). — Wegens den geringen huizenbouw heerschte ook bij gas- en waterleidingaanleggers zeer weinig drukte.

Schilders.

Amersfoort (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Schilders ondervonden geen slapte en evenmin vermeerdering van drukte. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Amsterdam (K v. A. v. d. Bouwbedr.). — Hoewel er nog geregeld gewerkt werd was het toch iets minder druk dan in de vorige maand, hetgeen een gevolg wns 'van het seizoen en het ongunstige weder. Door enkele patroons wordt er over geklaagd dat de klanten minder werk binnenshuis laten verrichten dan vroeger als gevolg van de wijze van optreden van dikwijls minder bekwame gezellen waarbij nog komt, dat o.a. door de hoogere loonen het werk duurder is geworden. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan in vorige maanden en overtrof de vraag. Het aantal werkloozen wordt van werkhedenzijde op 25 pCt. geschat.

Arnhem (K v A. v. d. Bouwbedr.). — De toestand bleef normaal. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Bussum (K. v. A. v. d. Bouwbedr. te Hilversum). - Er was weinig werk, als gevolg van den geringen nieuwbouw en het slechte weder, zoodat enke e gezeüen ontslagen werden. Door een patroons- en werkliedenvereniging werd er on gewezen dat vooral de ongunstige weersgesteldheid veel invloed oefent op het bedrijf- zij noemden den toestand over het geheel middelmatig. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag, mede doordat zich velen van elders aanboden. Naar het oordeel der Kamer kwam werkloosheid slechts sporadisch voor. \ olgens de Patroonsvereeniging waren er geen werkloozen. Een vakvereeniging van gezellen deelde mede, dat er slechts een enkele werklooze was, doch dat vele malen door gezellen „verzuimd" moest worden. Een andere yereen.ging van gezellen schatte het aantal werkloozen op 8 pCt., waaronder ' ^

ook begrepen zullen zijn zij, die wegens het slechte weder tijdelijk den arbeid

moesten neerleggen.

Delft (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). - Schilders. Er ontstond eenige verlevendiging zoodat een enkele gezel werd aangenomen. Slapte en werkloosheid vielen niet te constateeren. Het' aanbod van werkkrachten (gezellen van elders) was