is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 9, 30-09-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was de bijslag voor Augustus bepaald op resp. 50, 50, 75, 60 en 100 pCt. Voor het fonds te Leiden bedroeg de bijslag voor de typografen 100 pCt., voor de overige werklieden 50 pCt. De bijslag voor de fondsen te Haarlem en Hilversum werd voor de maand September bepaald op resp. 100 en 50 pCt.

Gedurende de maand Augustus werd door de fondsen te Hilversum en Zaandam geen bijslag verstrekt.

De K. v. A. voor de Bouwbedr. te Hilversum deelde mede, dat de aansluiting van vakvereenigingen bij het Gemeentelijk Werkloozenfonds te Bussum uiterst langzaam gaat. Voor de meeste vereenigingen zijn de eischen, welke het Fonds stelt, te bezwarend.

Werkstakingen en uitsluitingen.

Werkstakingen en uitsluitingen, begonnen in Augustus 1909. Gedurende de maand Augustus 1909 begonnen 10') stakingen, waarvan 2 in Gelderland (1 te Arnhem en 1 te Druten), 2 in Zuid-Holland (1 te Rotterdam en 1 te Vlaardingen), 2 in Noord-Holland (te Amsterdam), 1 in Overijssel (te Deventer) en 3 in Groningen (1 te Finsterwolde, 1 te Groningen en 1 in het waterschap Hunsingo).

Naar de beroepen der stakers zijn de stakingen als volgt te verdeelen: bouwvakwerklieden 5 (betonwerkers 2, grondwerkers 1, metselaars en opperlieden 1 en opperlieden 1), diamantbewerkers 1, erwtenplukkers 1, kolen werkers 1, steenfabrieksarbeiders 1 en typografen 1.

Het aantal stakers, bekend voor 8 stakingen, was + 7102). Bij 9 stakingen waren 9 ondernemingen betrokken.

Van 8 stakingen werden de eischen bekend: 6 maal werden looneischen gesteld, 1 maal betrof de eisch den arbeidsduur, terwijl 3 maal een andere eisch werd gesteld.

In de maand Augustus 1909 begonnen 23) uitsluitingen, waarvan 1 in NoordBrabant (te Stratum) en 1 in Zuid-Holland (te Leiden).

De door de uitgeslotenen uitgeoefende beroepen waren stucadoor en textielarbeider.

Bij 1 uitsluiting waren ± 25 uitgeslotenen betrokken. Het aantal betrokken ondernemingen, bekend voor beide geschillen, bedroeg 2.

Van 1 uitsluiting bleef de eisch onbekend. De werklieden, betrokken bij het andere geschil werden uitgesloten in verband met door hen gestelde eischen betreffende het vereenigingsrecht en wederindienstneming van ontslagenen.

Werkstakingen en uitsluitingen, geëindigd in Augustus 1909. In de maand Augustus 1909 eindigden 9 stakingen, waarvan begonnen 1 in Juli en 8 in Augustus.

Eén staking duurde 26'/2 dag, drie 1 dag en drie korter dan 1 dag. Van twee geschillen bleef de duur nog onbekend.

Van 7 stakingen werd de uitslag bekend: 3 geschillen eindigden ten gunste der werklieden, 3 gedeeltelijk te hunnen gunste (geschikt), terwijl 1 staking te hunnen nadeele eindigde.

Ook werd van 7 geschillen de wijze van beëindiging bekend: 2 stakingen eindigden door directe onderhandeling tusschen den patroon en de werklieden of eene commissie uit de werklieden, 4 door onderhandeling tusschen partijen, waarbij voor een van beide of voor beide partijen eene organisatie optrad, terwijl 1 geschil eindigde zonder onderhandeling door toegeven van den patroon.

In de maand Augustus 1909 eindigde 1 uitsluiting, begonnen in Augustus.

De gegevens omtrent dit geschil werden nog niet ontvangen.

J) Tegen 10 in Augustus 1908, 16 in Augustus 1907, 13 in Augustus 1906, gemiddeld 9.2 in Augustus van de periode 1901—1905 en 5 in Juli 1909.

Tegen ± 212 stakers in de vorige maand (bij 4 stakingen).

3) Tegen 3 in Augustus 1908, 1 in Augustus 1907, 0 in Augustus 1906 en 1 in Juli 1909.