is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 9, 30-09-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de beurzen te Amsterdam, Delft, Dordrecht, Enschede, Geertruidenberg, 's-Gravenhage (Chr. Volksbond), idem (gem.), Groningen, Haarlem, Hilversum en Nijmegen was de verhouding gunstiger, bij de overige beurzen ongunstiger dan in de vorige maand.

Voor zoover de beurzen over beide maanden inlichtingen verstrekten — nl. alle in den staat genoemde beurzen, uitgezonderd die te Delft, Dordrecht, Geertruidenberg en Nijmegen — blijkt, bij vergelijking van de maand Augustus 1909 met de overeenkomstige maand van het vorige jaar, dat de arbeidsgelegenheid in 1909 gunstiger was.

Aanbiedingen Aanvragen Aanvragen

van door op

werknemers. werkgevers. 100 aanbiedingen.

Augustus 1908. ... 3871 1 877 48,49

Augustus 1909. . . . 3 943 2 514 63,76

Slechts bij de beurzen te Arnhem, Hilversum, Leiden, Maastricht en Venlo was de verhouding tusschen vraag en aanbod in Augustus 1909 voor de werknemers ongunstiger dan in Augustus 1908, bij alle overige beurzen gunstiger.

Dat in Augustus 1909 in verhouding tot het aantal aanbiedingen van werknemers meer plaatsingen tot stand kwamen dan in Augustus 1908, blijkt uit de volgende cijfers.

Aanbiedingen Plaatsingen

van op

werknemers. Plaatsingen. 100 aanbiedingen.

Augustus 1908. ... 3871 1 431 36,97

Augustus 1909. . . . 3 943 1 649 41,82

Bij de beurzen te Amsterdam, Enschede, Gouda, 's-Gravenhage (Chr. Volksbond), idem (gem.), Groningen, Haarlem en Utrecht was de verhouding in 1909 gunstiger, bij de overige beurzen — uitgezonderd bij die te Maastricht, waar de verhouding in beide maanden gelijk bleef — ongunstiger dan in dezelfde maand van het vorige jaar.

Alle opgaven werden door de directiën of administratiën wederom welwillend aan het Centraal Bureau voor de Statistiek verstrekt.

De, door B. en W. der gemeente Leeuwarden, aan den Raad ingediende ontwerp-verordening op de gemeentelijke arbeidsbeurs (zie afl. 1, 1909, blz. 39) is na wijziging van enkele artikelen, in de raadsvergadering van 22 Juni jl. vastgesteld.

In afwijking van het ontwerp, volgens hetwelk B. en W. de leden der Commissie voor de beurs, uitgezonderd den Voorzitter, benoemen, is thans bepaald, dat zoowel de Voorzitter als de andere leden door den Raad worden benoemd. Voorts is de bepaling, dat aan hen, die van de beurs gebruik maken en dientengevolge slagen in het vinden van arbeid of werkkracht, een bedrag van f 0,25 in rekening wordt gebracht, dermate gewijzigd, dat de beurs kosteloos zal bemiddelen.

Werkloosheid verzekering.

(Assurance contre le chómage.)

In de aan het slot dezer aflevering geplaatste „Tabellen" zijn opgenomen de opgaven van de gemeentelijke werkloozenfondsen over de maand Augustus 1909. De cijfers van het fonds te Amsterdam betreffen het tijdvak Januari t/m. Augustus 1909. '

Het aantal op 1 Januari 1909 bij het fonds te Amsterdam aangesloten vakverenigingen vermeerderde met één; de Litho-photografische bond trad den lOden Maart tot het fonds toe. De bijslag was bepaald op 75 pCt.

Betreffende het fonds te Arnhem kan worden medegedeeld, dat het grootste aantal werkloozen, dat bijslag ontving, n.1. 13 (voor alle vakvereenigingen te zamen), voorkwam op 26 Augustus, het kleinste aantal, n.1. 5, op 2, 3, 4 en 5 Augustus 1909. De bijslag was bepaald op 50 pCt.

Bij het fonds te Delft kwam het grootste aantal werkloozen, n.1. 4, voor in de week van 8—14 Augustus, het kleinste aantal, n.1. 3, in de week van 1—7 en in het tijdvak van 15—31 Augustus. De bijslag was bepaald op 100 pCt.

Voor de fondsen te 's-Gravenhage, Groningen, Nijmegen, Utrecht en Zaandam

9