is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 9, 30-09-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zweden. (Suède.) Juni 1913. ') Bij de openbare arbeidsbeurzen boden zich in Juni 1913 8 542 mannen en 5 391 vrouwen, te zamen 13 933 werkzoekenden, aan (in Juni 1912 resp. 8411, 4911 en 13322); aangevraagd werden 6 164 mannelijke en 6 224 vrouwelijke werkkrachten, te zamen 12 388 personen (in Juni 1912 resp. 5 875, 5 528 en 11 403) en geplaatst 4 734 mannen en 3 424 vrouwen, te zamen 8158 personen (in Juni 1912 resp. 4 568, 3032 en 7 600).

(—) juii 1913. 2) Gedurende de maand Juli kwamen bij de arbeidsbeurzen te Stockholm 8 367 aanbiedingen van werklieden in. De patroons deden aanvraag om 7 607 werklieden en het aantal plaatsingen bedroeg 3 825. Deze cijfers waren de voorgaande maand resp. 7 721, 7 257 en 3 669.

Werkstakingen en uitsluitingen.

(Grèves et lock-outs.)

• België. (Belgique.) Stakingen in het consulair ressort Antwerpen.3) (Grèves dans Ie ressort consulaire d'Anvers.) In de maand Juli kwamen voor:

1°. een den 8en aangevangen en nog niet geëindigde staking van schoenmakers te Herenthals (22 stakers, 1 onderneming) om wederindienstneming van een ontslagen arbeider te verkrijgen;

2°. een den Men begonnen staking van diamantbewerkers te Boom (43 stakers, 1 onderneming), welke tegen loonsverlaging gericht was. Dit geschil eindigde den 18en d. a. v. met een schikking.

Canada. Juli 1913. 4) Aantal geschillen: 24 (8 nieuwe), tegen 27 in de vorige maand en 46 in Juli 1912. Aantal betrokken ondernemingen: + 152, direct betrokken werklieden: ± 8 124, verloren arbeidsdagen: ± 188 867, tegen 181737 in Juni 1913 en 270 000 in Juli 1912. Verdeeling der nieuwe geschillen naar de bedrijven: bouwbedrijven 4, metaalindustrie 1, houtbewerking 1, transportbedrijf 1, andere bedrijven 1. Oorzaken of eischen: loonsverhooging 5, verkorting van den arbeidsduur 2, loonsverhooging en andere veranderingen 1. Aantal definitief geeindigde geschillen: 9, waarvan-5 geheel of gedeeltelijk ten gunste der arbeiders.

Frankrijk. (France.) Juli 1913.5) Nieuwe geschillen: 109 stakingen; aantal betrokken werklieden (bij 101 geschillen): 10 377. In Juli 1912: 121 stakingen; gemiddeld in Juli van de laatste 5 jaren: 110. Oorzaken of eischen: loonsverhooging 72, loonsverlaging 1, andere looneischen 5, verkorting van den arbeidsduur 3, regeling van het werk 6, afschaffing of niet-invoering van stukarbeid 1, fabrieksreglement 1, afschaffing of vermindering van boeten 3, wederindienstneming van werklieden of meesterknechts 16, ontslag van werklieden of meesterknechts 6, andere oorzaken 4. In Juli eindigden 114 geschillen, waarvan 78 in dezelfde maand begonnen waren. Afloop: gunstig 11, schikking .of gedeeltelijk gunstig 42, ongunstig 61.

Groot-Britannië en Ierland. (Grande-Bretagne et Irlande.) Augustus 1913.6) Aantal begonnen geschillen: 102, tegen 109 in Juli 1913 en 48 in Augustus 1912, Aantal betrokken werklieden: 36 370 direct en 14 162 indirect. Verdeeling naar de bedrijven: bouwvakken 12, kolenmijnbouw 10, machinenindustrie 9, scheepsbouw 17, overige takken der metaalindustrie 6, textielnijverheid 15, kleedingindustrie 2, transportbedrijf 6, overige bedrijven 22, openbare diensten 3. Oorzaken of eischen: loonsverhooging46, andere loonkwesties 11, personeel 22, organisatie 13, regeling van het werk 4, andere oorzaken 6. Aantal geëindigde geschillen: 51-nieuwe en 26 oude (resp. 12 955 en 11 119 direct betrokken werklieden). Afloop: ten gunste der werklieden 25, ten gunste der patroons 20, schikking 32. Aantal verloren arbeidsdagen bij de geschillen die in Augustus liepen: 8Ö1 600, tegen 1 184 500 in de voorgaande maand en 363 900 in Augustus 1912.

i) Sociala Meddelanden 1913, no. 7.

2') Statistisk Manadsskrift van Juli 1913. „ ^ :

3) Mededeelingen van den Consul-Generaal te Antwerpen d.d. 16 September 1913.

<) Labour Gazette van Canada van Augustus 1913.

5) Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale van Augustus 1913.

6) Labour Gazette van September 1913.