is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 19, 1924, no 8, 30-09-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ommissie-König aan de Ministers van Waterstaat en Financiën rapport uit over de principieele vragen, welke zich voordoen bij de wederopenstelling van dezen Dienst. Blijkens mededeeling van den Minister van Waterstaat aan den Voorzitter der Tweede Kamer heeft de Direc,eui' vai1 den Dienst hierop de volgende voorstellen gedaan, waarmede 'le Minister zich heeft vereenigd: a. afschaffing van de rente voor de saldi; b. bestendigen van het kosteloos gireeren; c. invoeren van een progressief stortingsrecht; d. invoering van een progressief chèquerecht; e. voorloopig geen vestiging van girokantoren te Amsterdam en Rotterdam. . °°rts zijn eenige ambtenaren naar Brussel gezonden, teneinde zich daar 111 den kortst mogelijken tijd op de hoogte te stellen van de inrichting van den Dienst in verband met het voornemen om tot invoering van het -■filgische systeem over te gaan.

v ermelden wij nog, dat verschillende binnenlandsche Levensverzekeringmaatschappijen blijkens hare jaarverslagen over het afgeloopen jaar ponder gunstige financieele resultaten hebben bereikt. De hooge rente-

■ anc. en voor de maatschappijen gunstige sterftecijfers droegen hiertoe

■ " 1"'™€ mate bij. Het aantal royementen van verzekeringen bleef echter n verband met de economische malaise nog groot.

(1 t "-"rent de emissie's volgt hieronder een overzicht, hetwelk doet zien, kv -t ineer('ere levendigheid op de emissiemarkt in het afgeloopen \aitaal voor het leeuwendeel aan twee groote uitgiften te danken was.

Emissies.

Werkelijk betaald bedrag. Waarvan aandeelen.

Ie kwart. 1924 f 4G 220 494 f 2 249 400

~e kwart. 1924 „ | 61 291 593 1) „ 94 830 0#0 2)

— -1 Kwart. 1923 „ 100 580 000 3) „ 7 890 000

Kxpi. V'^err^w,!,,5® 200 000 Staatsleening en f 80 364 000 Aand. der Kon. Ned. Mij. tot. 2) Zie ™,"nen 111 Ned. Indië.

3 f.1? 'de deel van noot 1)

' Hleronder £ 58 500 000 Ind. leening.

welk!'0 hoi' ^tering in het cijfer van de opbrengst van het effectenzegel, niet a-ehnnrl^n1^6] v^prtaal zien gaf, kon in het afgeloopen kwartaal de omzetten ter benmw 4°°^ uit onderstaand staatje blijkt, krompen

^ . Effeclenzegel.

Ae kwartaal 3924

&e kwartaal 19*>4 * f 1 1TC 000

2e kwartaal „ «70 000

~ * * • • 786 000

NEDERLANDSCH-OOST-INDIË. *)

e geleidelijke verbetering van ,1a zich zeer langzaam; in de afeelnn 1 ocon°mischen toestand voltrekt leving nog weinig te bespeuren. Als'^lrwt' '0'1® was van een bePaalde opvermeld dat vergunning is gevraagd tot a aanyÜzingen kunnen worden fabrieken in tot dusver feslotefstei"01!1'1^^^ ^an nieuwe suikerIjhenbon en Besoeki en dat hef 4.^;+ i ,ln de residentien Batavia, toont voor het oprichten! van onderneml -kapitaal belan&stelHng Gouvernement Oostkust van Sumatra vÜf iln het Zuiden van het eenigermate op en verbeterde de koers" va r> I ,e!'de,(lu koeliewerving Februari j.1. tot 9514 was gedaald, zich gedureS *ndlscl?en ^ldeii, die in

De prijsdaling van' suiker en rubber braelit yersla,gperodetot 96 van onzekerheid. echter weder een element

. sedert verkregen im- en exportcijfers T , .

m 1923 meer nog dan in 1922 de uitvoer den invne.- wTft- Wljzef daf

De saneering van 's Lands financiën vorderde ™eeft °Te! ; '

een kloppende begrooting op den gewonen dienst is "verkregen °De be

dlt°hentglVUn den kuitengewonen dienst verbeterde eveneens zoodanig,

nrrul !.f- gZaTrllaxnC\ nl°S'ehjk „f1 wezen weder met den aanleg van Pioüuctieve werken te beginnen. 2)

defl°°r ^ Kant°°r ™n Arbeid te Weltevreden, 2! T?ieimVrï ^0er^J)aJasch6 Courant, 20 Maart 1924.

) uede G. G. b\j opening Volksraad opgenomen in Javasche Courant, 1924, no. 41.

Economische toestand.