is toegevoegd aan uw favorieten.

De kinematograaf; met bijblad De film-best geredigeerde en meest verspreide tijdschrift op bioscoopgebied, 1915, no 102, 01-01-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook het programma voor deze week zal er ongetwijfeld veel toe bijdragen, om een bezoek aan de bioscoop aangenaam te maken.

„Het kasteel van Blois" gaf een goed beeld van de schitterende architectuur uit vroeger dagen.

Het hoofdnummer, „Ware liefde overwint", is een mooi gekleurd beeld in 3 deelen, waarin o.m. een groot Spaansch stierengevecht vertoond wordt. Een 3-tal nummers zorgen voor de pret. Noemen wij daarvan „Max is dol op flensjes" en „Henkie de Lagardère". Een zeer aangrijpend, modern spel, dat een goeden kijk biedt op het leven van de wisselwachters langs de spoorlijnen, is ongetwijfeld „Het alarmsignaal".

De explicatie van den heer Broekhuysen mag voorts genoemd worden, terwijl de aandacht eveneens gevestigd zij op het spel van den heer J. Boom, die bij een en ander zeer toepasselijke piano-begeleiding te genieten geeft.

Breda. Het in de Lievevrouwestraat gevestigde bioscoop-theater gaf op den 2en Kerstdag en j.l. Zondag om de twee uren een voorstelling met speciaal Kerstmisprogramma.

Als hoofdnummer werd vertoond het drama „De vergiffenis der klokken", terwijl ook de verdere nummers zeer actueel waren.

Een bezoek aan dit theater was ook een paar uur van genoegen verschaffen ; daar de voorstellingen door uitstekende muziek en duidelijke explicatie werden opgeluisterd.

Enschedé. Tweeden Kerstdag herdacht de bioscoop „Alhambra" haar tweejarig bestaan. Dit feit werd gevierd door de opvoering van een extra mooi programma.

Een heel aardige attentie was het om dan op te voeren een stuk, dat ook op den openingsdag in 1912 ging: „De vier duivels", een boeiend drama uit het artistenleven. Vermelden wij nog het optreden van Sulamit, „Orientalische danseres in haar schitterende Oostersche dansen" en een reeks extra-nummers, waaronder eenige zeer komische.

Groningen. De gezellige zaal van de „E1 i t eBioscoop" in de Guldenzaal was Zondag stampvol. De Directie wilde blijkbaar met een schitterend programma dit jaar besluiten. En dit is haar gelukt.

Tot Donderdag zal nien als hoofdnummer te zien krijgen „Sherlock Holmes overtroffen", een groote detective-film in drie afdeelingen. 't Is geen film, waarin de eene moord de andere opvolgt, waarin stroomen bloeds vloeien. Toch is zij spannend bij uitnemendheid en het publiek leeft dan ook geheel mee. Een komische film, met een ernstige waarschuwing tegen prikkellectuur als achtergrond, is „De nachtmerrie van Bob", waarin de kleine held van het stuk in zijn droom alles doormaakt wat in dergelijke lectuur schering en inslag is, schaking van een meisje, struikrooverij, heldhaftig ontzet, gouddelven, millionnairsleven". Een politiechef vertegenwoordigt het dramatische gedeelte van het programma. Dat is de geschiedenis van een jonge man, die vier jaar onschuldig gevangen zit en geen werk kan krijgen, waardoor hij tot diefstal komt. Door den politiechef gesnapt, vergeeft deze hem en stelt hem tot zijn secretaris aan. Behalve een komische film, „De spaarzame huisvrouw", komt dan nog op het programma voor het „Nieuw Authentiek oorlogsjournal", dat uitmunt door rijke afwisseling en mooie opnamen.

— Apollo-theater. „Gravin Sarah" George Obnet in film gebracht „liep" gedurende de Kerstdagen

in 't Apollo-thealer. Voor wie dezen beroemden roman hebben gelezen, is dit nummer eenig in zijn soort, doch ook zij, die met den inhoud niet bekend zijn, hebben ongetwijfeld genoten van deze prachtige kunstfilm.

Max Linder had met zijn „Gelijk oversteken" enorm succes, terwijl ook de Amerikaansche comedie „Tygemagels" als fraaie opname werd gewaardeerd.

Voor ons is het Pathé-journal altijd een van de intersantste nummers.

— Groningsche Bioscoop. De Cinema aan de markt bleek gedurende de achtereenvolgende Zondagen zoowaar te klein, om de groote schare bezoekers te bergen. Een bioscoop-voorstelling met goed film behoort dan ook tot de amusantste uitspanningen. Wordt het bioscopisch programma daarbij onderbroken door een aardig varieté-nummer, zooals dat in de „Groningsche" geregeld geschiedt, dan wordt het genot nog verhoogd. Het Kerstprogramma was een kijkje waard, speciaal de aardige komedie „Max in de kostschool", waarin onbedaarlijk is gelachen. Het hoofdnummer „Het geheim der rozen" was van boeiende inhoud en werd zeer goed gespeeld. Ook van de andere nummers valt niets dan goeds te zeggen.

's Gravenhage. Kerstprogramma Alberts Frères. Het programma, dat Alberts Frères dezer dagen in de Residentieoioscoop den bezoekers te zien geven, is zeker de „short way to the Kettingstreet" ruim waard. Bovendien — en in deze tijden van zuinigheid is dan ook niet zonder belang amuseert men zich een heelen middag of heelen avond in deze donkere week na Kerstmis. Zonder dat de beurs er merkbaar lichter door wordt.

De courant Alberts Frères brengt weer de laatste actualiteiten, vooral de opname van de installatie van den nieuwen Lord-Mayor te Londen zijn zeer mooi, terwijl de afbeeldinge. =>n het speelgoed, die ons ten slotte vertoond ",pr ? "" van den oorlog

ook daarop 'ers die op de

matinées het publiek vormen,

bizonder in den smaak vielen. Dan is er een wild west show „Byty-by", een spannende film in de grootsche prachtige natuur van de wild west, waarin niet minder dan een echte leeuwenjacht vertoond wordt. En ten slotte .... Max Linder, die den heer en mevrouw Bourgeois zal opleiden tot cinema-artisten. Natuurlijk had deze bioscoop-favoriet weer als gewoonlijk uitbundig succes.

Hilversum. De tijdsomstandigheden maakten dit jaar, dat Sinterklaas niet op tijd in de New York b i o s c o p e op de Groest kon aanwezig zijn, om de kinderen een verrassing te bereiden en hun een aangenaam middagje te bezorgen. Hierin vond de directie der bioscoop aanleiding, om nu Kerstmis als kinderfeest te organiseeren.

't Was er toen dan ook wat gezellig; stampvol was het ruime gebouw, zoo boven als beneden. De electrische lampjes waren met rood omhuld en verspreidden daardoor een getemperd licht; in den hoek bij het scherm stond een groote kerstboom, schitterend in een overvloed van versierselen, terwijl tusschen het donkere groen een aantal kleine electrische lampjes guitig straal den

Nadat eerst eenige leuke en bevattelijke films waren vertoond, deelde de explicateur mede, waarom de directie dezen middag had georganiseerd en aan het slot van zijn speech verzocht hij den kleinen het „Stille nacht,