is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, jrg 45, 1939, no 47, 01-12-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd door alle aanwezigen aandachtig aangehoord.

Velen stelden omtrent het gesprokene vragen.

Bij de beantwoording deelde de Voorzitter mede, dat ook beide kernen, welke zich zelf bedruipen, zullen blijven voortbestaan. Aangaande de Tafeltennisclub werd een afwachtende houding aangenomen. De vergadering was van oordeel, dat door middel van meer propaganda en contributie-yerhooging het misschien mogelijk zou zijn ook de Tafeltennisclub te behouden. Voorzitter zegde toe, met deze gedachte rekening te zullen houden en wekte op de propaganda er voor ter hand te nemen.

Als volgende punt van de agenda werd de Bestuursverkiezing behandeld, omdat er een brief was binnengekomen van Max Roe, waarin hij te kennen geeft, als bestuurder der Jeugdgroep te bedanken.

Voorzitter bracht Max Roe dank voor den velen arbeid, dien hij voor de Jeugdgroep heeft verricht. De vergadering sloot zich met een applausje bij deze woorden aan.

Voorgestelde candidaten waren: Joël Pach en Jacq. Coster. Bij stemming werd laatstgenoemde gekozen.

Voorzitter feliciteerde Coster met zijn^verkiezing en sprak den wensch uit, dat hij tot het einde een goed bestuurder zal mogen zijn.

Bij behandeling van het punt Winterfeest, werd medegedeeld, dat het feest op Dinsdag 26 November 1939 zal worden gehouden en dat de kosten voor leden 50 en voor introducés 75 cent zullen bedragen. Wil dit feest kunnen doorgaan, dan moeten er ten minste 40 deelnemers zijn. Wij zullen zelf het programma uitvoeren en er zal even als het vorige jaar een gemeenschappelijke broodmaaltijd aan dit feest verbonden zijn. Meldt je dus aan!

Ook bracht Voorzitter in herinnering, dat wij op Woensdagavond 6 December 1939 geen bijeenkomst houden. Op genoemden avond voert de Speeltroep het programma voor de St. Nicolaasbijeenkomst van de Vereeniging Hulp voor Onbehuisden uit. Op Donderdagavond 7 December 1939 houden wij een gezellia-en avond. Ook dan zal het programma door

ons zelf uitgevoerd worden. De toegangsprijs bedraagt 10 et., waarvoor een kopje thee geschonken zal worden.

Vervolgens vestigde Spr. de aandacht op het bestaan en het nut van ons Spaarfonds, alsmede op de vele doeleinden waarvoor men sparen kan.

Van de rondvraag werd door velen gebruik gemaakt. Nadat de Voorzitter de vragenstellers had beantwoord, werd deze belangrijke vergadering te half elf gesloten.

Er waren 45 personen aanwezig.

Nuttig werk van de Speeltroep.

Op Zondag 26 November 1939 hield de Vereeniging De Jeugd, afdeeling Amsterdam, een bonten ochtend in het gebouw Handwerkers Vriendenkring. .

De Voorzitter, 'de heer De Vries, deelde in zijn openingswoord mede, dat de Vereeniging nu kennis zal maken met de Jeugdgroep van den A.N.D.B. Daarna werd een aanvang met het programma gemaakt. Er werd uitgevoerd hetzelfde programma, dat komenden Zondag aan de schoolgaande kinderen van de leden van den Bond wordt aangeboden. Daarom zal ik er nu iets van vermelden. Wel stemt het ons tot vreugde, dat het in vlot tempo werd afgewerkt en dat er met toewijding werd gespeeld. Het contact van de spelers(sters) met de kinderen was prima. De kinderen schreeuwden, klapten en zongen. De stemming was er van het begin tot het einde in. Namens het Centraal Bestuur, de aanwezige leiders(sters) en de kinderen breng ik den leden en leiding van de Speeltroep voor hun spel en Betty Peeper, Riek en den heer Harms voor het muziekale gedeelte van het programma dank, wegens de buitengewone wijze, waarop allen, zonder uitzondering, zich van hun taak hebben gekweten. Het was in orde en met trots kunnen wij op dit succes terugzien.

Kinderen en medewerkenden gingen opgefnfl-ün on vnlHnnn naar huis.

En nu jullie best doen voor het Sint

Nicolaasfeest van de Commissie voor Maatschappelijk Werk en voor dat van de Vereeniging Hulp voor Onbehuisden.

Een gezellige avond en ons Winterfeest.

Op Donderdagavond 7 December houden wij een gezellige bijeenkomst in ons eigen lokaal. Voor een aardig programma zal worden gezorgd. De toegangsprijs bedraagt 10 cent, waarvoor een kopje thee geschonken zal worden. Kom je ookl

Op Dinsdag 26 December 1939, houden wij ons Winterfeest. Wil dit feest slagen, dan moeten er ten minste 40 deelnemers zijn. De kosten bedragen voor leden 50 en voor introducees 75 cent. Er is weer een gemeenschappelijke maaltijd aan dit feest verbonden. Zij, die reeds aan zulk een Winterfeest hebben deelgenomen, weten dat hun een prettige dag wacht. Een mooi programma, keurig gedekte tafels, enz. Op 2 December 1939 wordt de inschrijving gesloten. Zorgt, dat je er bij bent. Meldt je aan en wekt ook anderen op deel te nemen.

Lijstenhouders (sters) van het Sint Nicolaasfeest, opgeletl

Hun, die een inteekenlij st voor het Sint Nicolaasfeest voor de Amsterdamsche schoolkinderen in hun bezit hebben, wordt er aan herinnerd, dat lijst en geld uiterlijk op Zaterdagavond 2 December 1939 bij ondergeteekende in De Valk, van 8 tot 9 uur, afgerekend moet worden.

Wij vertrouwen er op, dat ieder tijdig zal afrekenen.

Belangrijke mededeeling. nu WrvoïisrWnvnnrl fi December houden wij

croon v»iiof>nlrr»ms-h p.n wordt niet afgerekend.

In de plaats hiervan zal op Donderdagavond 7 December 1939 voor den aanvang van de

gezellige bijeenkomst met de sectiehoofden worden afgerekend.

Neemt allen hier nota vanl Maakt propaganda, koopt spaarpenningen\ Jo Blik, Secretaris.

De Boekerij.

De Bibliotheek-Commissie bericht, dat de Boekerij gedurende de wintermaanden des avonds gesloten is.

Inplaats daarvan zal zij geopend zijn op: Maandag, Dinsdag en Woensdag, des morgens van 9—10 uur, en Woensdagmiddag van 1—3 uur.

Op vertoon van Bondsdiploma 1938-1939, met niet meer dan twee weken schuld, of leerling-diploma, bestaat op deze dagen gelegenheid zich als lezer te doen inschrijven.

Den lezers wordt verzocht, hun adresveranderingen ook bij de administratie der Boekerij mede te deelen.

Vereenigings-Nieuws.

Maatschappij „Het Diamantwerkers Weezenfonds.

Ingevolge Art. 55 van het reglement van bovengenoemde Maatschappij wordt den leden kennis gegeven dat voorstellen ter behandeling op de e.k. Jaarlijksche Algemeene Vergadering tot uit. December 1939 kunnen worden ingediend aan het adres van ondergeteekende, Dintelstraat 49.

Namens het Bestuur van het D.W.P., J. M. Davids, Secretaris.

Gemengd Nieuws.

Ontleend aan De Maasbode STATISTIEK, van 23 November 1939:

„De jongste maandstatistiek vermeldt ook de cijfers betreffende den diamanthandel in het derde kwartaal. De aankoop uit het buitenland van ongeslepen dia-

L . , n -I 1 ti 4- n

mant blijkt t.o.v. net vooraigaanae ^waxuacu te zijn gestegen. De totale waarde beliep f 2.726.918 (v. kw. f 1.081.675). Ook de verkoop naar het buitenland nam toe, doch m veel geringere mate n.1. tot f 1.567.999 (v. kw. f 1.287.760). Zoowel aankoop uit, als verkoop naar het buitenland bleven echter aanzienlijk bij het vorige jaar ten achter in het derde kwartaal. W at geslepen diamant betreft, hier was het totaal van aankoop uit het buitenland in het derde kwartaal vrijwel gelijk aan dat van het tweede kwartaal op f 1.591.170, terwijl de verkoop naar het buitenland iets toenam tot f 4.241.908 (v. kw. f 4.061.488). Vergeleken met het derde kwartaal van het vorige jaar waren de verschillen hier gering van omvang."

Ontleend aan De Maasbode van OVER DEN 23 November 1939: TOESTAND. „Op de algemeene vergadering

van de Johannesburg Consolidated Investment Co. werd door den voorzitter o.m. het volgende over de positie van de diamantindustrie opgemerkt.

Over het eerste halfjaar waren de diamantverkoopen ondanks de onrust in Europa vrij goed. Tijdens de laatste dagen voor het uitbreken van den oorlog liep de vraag aanmerkelijk terug, doch in de laatste twee maanden is weer een verbetering in de vraag ingetreden. De recente verkoopen zijn goed geweest. De oorlog, zoo werd opgemerkt, beperkt niet noodzakelijk den verkoop van diamant. Tijdens den oorlog van 1914—1918 bloeide de diamanthandel zelfs."

Ontleend aan De Dag EEN EN ANDER van 27 November 1939:

UIT ANTWERPEN. Dat de vlotte bevoorrading met ruw diamant nog niet werd bereikt ondanks het bestaan van een bemiddelingscommissie, geholnen door een raad van technici, is gebleken

uit onze gesprekken, einde der vorige week gevoerd met verschillende ruwimporteurs.

IN aar dezer verklaringen, die geenszins getuigen van tevredenheid, is de tot heden gevolgde procedure bij het vrijgeven van te

Londen aangekochte goederen geenszins een vergemakkelijking van hun bedrijf . __

Zoo werd ons verzekerd, dat partijen welke 6 November werden aangekocht, tot heden niet werden ontvangen. Deze melding, gebracht in verband met de uit bevoegde bron verstrekte inlichtingen van verleden week, machtigt ons er uit af te leiden, dat men in gezaghebbende kringen wil doen voorkomen alsof alles in kannen en kruiken is inzake ruwbevoorrading, terwijl men in werkelijkheid nog zoekt naar een regeling, die alle waarborgen biedt inzake de bestemming der ruwe diamanten.

Deze beschouwing hadden wij reeds geformuleerd, toen ons werd gemeld, dat een gentlemen's agreement (onderling vrijwillig aangegane verbintenis) werd gesloten tusschen de te Antwerpen, Amsterdam, Londen, Parijs en New York gevestigde ruwimporteurs, welke de vereischte waarborgen bieden zou, inzake de eindbestemming der ruwe diamamten. Deze overeenkomst zou een nog verdere strekking heibben, doch hieromtrent kon nog niets naders worden medegedeeld. Tot zoolang dit agreement niet tot in de onderdeelen zal uitgewerkt zijn, zal men, wat er ook gedaan worde of geklaagd, op geen vlotte toezending van aangekochte stoffen mogen rekenen.

Dat genoemde situatie remmend werkt op den koonlust van de clienten der Diamond

Trading' Co. zal wel niet hoeven gezegd, als

men nagaat dat ingehouden partijen van October en begin November, door de betrokkenen te Londen opnieuw gesorteerd en gerangschikt worden, om voor de zooveelste maal voor exportvergunningen aan de commissie van de

Board of Trade te worden onderworpen. Niet alleen gaat daardoor kostbare tijd verloren, maar groote kapitalen blijven aldus bevroren liggen.

Aan den anderen kant hebben wij van betrokkenen klachten gehoord over de alles behalve regelmatige en vlotte werking van het vergunningsstelsel in België voor uitvoer van ruw diamant. Alsof de remmende werking te Londen nog niet voldoende ware, schijnt men er zich te Brussel weinig om te bekommeren, dat de exporthandel in ruw diamant totaal onmogelijk wordt gemaakt. In een exportaanvraag van ruw diamant naar de Vereenigde Staten van Amerika, is tot driemaal toe een formulier voor uitvoervergunning moeten ingevuld worden. Naar men ons verzekerde, heerscht er een moeilijk te beschrijven wanorde in genoemden dienst te Brussel. Bij deze gelegenheid zou men de vraag moeten stellen, in hoever de door de handelsorganismen aangeduide technische afgevaardigde zijn zending vervult, of er rekening wordt gehouden met zijn advies. Gaat men op dezelfde wijze voort, dan zal zeer spoedig blijken dat de weinige transacties in België nog naar het buitenland zullen verdreven worden. Inderdaad zal het geen heksenwerk voor de benadeelde firma's zijn, om exportzendingen rechtstreeks van Londen naar New York te doen of, zoo niet, de verhandeling te doen uit Nederland, waar tot heden, naar men ons verzekerde, nog geen uitvoerverbod op ruw diamant in toepassing is. In deze orde van gedachten zou er nog heel wat meer kunnen op papier worden gezet. Plaatsgebrek belet ons om zulks te doen.

Het moge volstaan de vraag te stellen, ol de plechtige zakenlunch welke vorige week te Brussel door de Nederlandsche Kamer van Koophandel werd aangeboden met het doel een B elgisch-Nederlandsche economische toenadering te bereiken, hierin verandering in gunstigen zin zal brengen. Wij geven grif toe, dat misschien belangrijker vraagstukken op economisch gebied tusschen de beide landen de voorkeur moeten hebben op de belangen van den diamanthandel; ofschoon de omvang van het zeer drukke diamanthandelsverkeer tusschen de beide neutrale lande wis en zeker geen slecht figuur zal maken in het geheel.

Het hoeft nauwelijks te worden aangehaald, dat de menigvuldige moeilijkheden die onze ruwimporteurs in hunne zaken ondervinden, hun den moed en de noodige wilskracht ontnemen zich nog als belangstellenden te Londen te doen kennen. In verband daarmede wordt gemeld, dat voor höt zicht dat vandaag en morgen te Londen zal gehouden worden, wpinio- lipfhehbers zullen tegenwoordig zijn.

° , Ti • _1_ • 4-

Unze diamantmenscnen acnten zien m zelfs in deze tijdsomstandigheden, een uiterste krachtinspanning te doen om den handel in zoo goed mogelijke banen te leiden, doch ook hieraan, zoowel als aan hun groot aanpassingsvermogen, zijn grenzen, buiten dewelke zij zich niet wagen.

Ontleend aan De VollcsVERPLAATSING ? gazet-.

„Er wordt veel aan de clubs en in de bureelen gesproken over het vertrek van diamantairs naar Amerika. Zonder den ernst daarvan te ontwijken, zal men verstandig doen dergelijke zaken niet te overHriivp.n.

Veel is er ook gesproken over het uit Boston * (Amerika) telegram, dat de United Press de wereld in zond, en waarin o.m. wordt medegedeeld, dat de manager van de Namaqualand Diamondcutting Works, te Kaapstad, de heer Glück, verklaarde, dat New York in plaats van Antwerpen de wereldmarkt voor diamant zou worden, indien de oorlog lang moest duren.

De prijzen zijn reeds met 15-20 t.h. gestegen en zij zouden volgens den heer Glück nog meer stijgen, indien New York wereldmarkt wordt.

Öf inderdaad de diamantbeurs naar New York zal gaan, mag betwijfeld worden. Een feit is wel, dat daartoe pogingen gedaan worden, waarbij enkele Antwerpsche huizen betrokken zijn. Zonder opnieuw over de zaak van het anti-semitisme uitvoerig te spreken, zal men toch in zekere middens _ goed doen nauwkeuriger toe te zien op den inhoud van zekere ongure dag- en weekblaadjes. Meer zullen wij er ook deze maal niet over zeggen.

De Diamantbewerker publiceert het A.D.B. volgende staatje:

Loop van het ledental.

46e week. Van 12 tot 18 November 1939:

Waren werkzaam 4424

Waren werkloos met uitkeering 2750

Waren werkloos zonder uitkeering .... 2790

Gemobiliseerd J-d-Lo

Waren ziek 269

Waren invalide 315

11861

Op Maandag 20 November 1939 hebben zich 2875 leden werkloos aangemeld.

Ontleend aan De ONDERSCHEIDINGEN. Diamantbewerker

van 27 November

1939:

„Wij lezen in het Belgische Staatsblad, dat Herman Van Doeselaer tot Ridder in de Kroonorde bevorderd werd, en dat aan A. Céulemans, Alf. Bleus en Th. Darden de Gouden Palmen van de Kroonorde werden toegekend. Dit alles tot waardeering van bewezen diensten als ij ver aars voor sociale werken. Aan allen onze beste gelukwenschen! (De hier genoemden zijn allen leden van het Bestuur van den A.D.B. Van Doeselaer is bovendien directeur van Zonnestraal.)

Moreele en Geestelijke VOOR DEN VREDE. Herbewapening als voorwaarde tot den

Vrede.

Vrijdag 1 December 1939, 8 uur, behandeling van dit onderwerp in de Apollohal. Toegang vrij.

Zondag 3 DecemDE VRIJE GEMEENTE, ber 1939, te 10.30

uur,

Spreker: P. van der Veer, van Amsterdam. Onderwerp: Verdraagzaamheid.

Varia.

Niets veranderd.

Van dë geschiedenis van het wel en wee der Amsterdamsche diamantnijverheid is ons, behoudens hetgeen onze vriend D. Vieyra zoo af en toe uit de archieven weet op te diepen, weinig bekend. Ten hoogste is sinds één eeuw een regelmatig verloop der gebeurtenissen aan de hand van authentieke gegevens te controleeren. Voor de geschiedenis van de Antwerpsche industrie staat dit anders; daar ter stede werd 25 October 1582 het Ambacht der Diamant- en Robijnsnijders opgericht, dat in 1791 ten tijde van de Pransche overheersching moest worden ontbonden. De voornaamste gebeurtenissen zijn, wegens notulen, privilegiën en Ordonnantiën, bewaard gebleven en in 1935 door mej. D. Schlugleit, doctor in de politieke wetenschappen , in chronologische volgorde samengevat.

Opmerkelijk is, dat in vervlogen eeuwen precies hetzelfde met het vak geschiedde als vandaag den dag. Zoo was de- situatie in 1700-1738 door de geringe handel zeer precair. In een algemeen overzicht van het ambacht, in 1738 gegeven, zegt men, dat er van de 180 werklieden slechts 20 zijn overgebleven, aangezien zij wegens de werkloosheid van 2 tot 3 jaren, door armoede gedreven, naar andere ambachten zijn gegaan.

Weinig werk, daling van handigheid en vakkunst der werklieden en een groote uittocht uit het bedrijf, gelijk aan dien, welken wij sedert 1929-1939 beleven.

Ook wat de leerlingen betreft is er een treffende overeenkomst:

„De leerjongens. •— Het selve behoudelijck dat dienaengaende noch dient gevoeght dat sedert jaer ende dagh niet eenen leerjongen in dese Natie is aengecomen end dat vele van degene die reeds te voren als leerjongens waeren aangecomen het leeren vanden stiel van dianmant snijden ende slijpen hebben moeten abandoneren (verlaten) en hun moeten begeven buyten dese stadt ofte op andere stielen ofte affairen, mitsgaders oock vele soo meesters als leerjongens hun begeven in militairen dienst. H. B.

Ingezonden.

Verhooging en Contributie.

Geachte Redacteur,

Ondergeteekende wenscht uiting te geven aan iets aangaande den duurte-bijslag op het loon van de diamantbewerkers.

Nu het een feit is geworden, dat wij den lang verbeiden bijslag krijgen, afgezien of het veel of weinig is, zou ik u willen vragen of het mogelijk is daarvan geen contributie te heffen?

Het is merkwaardig, dat de algemeene opinie is, dat de diamantbewerker gemiddeld f 2 meer krijgt per week. Niets is er minder waar dan dit. Als men f 24 a f 25 verdient (om niet te spreken van minder), dan zou daar f 1.80 a f 1,875 bij komen. Goed, zegt men, maar er gaat weer f 0.25 (of ruim 13%) af voor contributie.

Is het nu niet mogelijk dit te voorkomen?

Als men alleen het hoofdbedrag belast met de toch al reeds te hooge contributie, dan zou de verhooging volgens mijn inzicht beter tot haar recht komen.

Mijn dank voor de plaatsing,

Tj. G. Valk.

De verhooging, thans verkregen, is geen duurte-bijslag, doch een verhooging van den norm van het gemiddelde loon. Aan de beslissing van nu moet dezelfde beteekenis worden toegekend, als indertijd aan de wijziging van het minimum van f 22 op f 24. Ook daarvoor moest de toestemming van de Overheid worden verkregen. Inderdaad is de opmerking juist, dat ettelijke leden nu in een hoogere contributieklasse komen. Maar dit geschiedt ook herhaalde malen bij individueele loonwijzigingen. Het komt ook wel voor, dat een lid, als gevolg van zulke loonwijziging, in het vervolg f 0.25 per week minder contributie moet betalen. Zoo iets zit nu eenmaal aan elke contributieregeling vast, die verschillende loonklassen heeft. Dan zijn er altijd grenzen, waarbij de een wat meer en de ander wat minder moet betalen. Juist is, dat wij hooge contributies hebben. Echter moet bij de beoordeeling steeds rekening worden gehouden, dat het grootste deel van onze contributie dient als bijdrage voor de werkloozenkas. Deze bijdrage kan ook moeilijk lager worden gesteld, omdat zelfs met deze hooge bijdrage de uitkeeringsaanspraken niet zouden kunnen worden voldaan, indien de Overheid niet bereid zou zijn een hooger percentage dan 100% — dit is het percentage dat voor de werkloozenkassen in het algemeen geldende is — bij te dragen. De Penningmeester.

Advertentie.

Voor de vele blijken van belangstelling bij het overlijden van onzen lieven Man, Vader en Zoon, den Heer

G. LAMPETJE

zeggen wij langs dezen weg onzen dank.

Wed. A. Lampetje-Aronson. Max Lampetje. M. Lampetje. A. Lampetje-Waaker.

Amsterdam, November 1939.