is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 45, 1938, no 11, 04-06-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter inleiding en begroeting Artikel 16 van onze bondsstatuten houdt de bepaling in, dat eenmaal inde twee jaren een algemene vergadering moet worden gehouden, gevormd door de bondsraad en de afgevaardigden der afdelingen. In aansluiting daarop wordt in artikel 18 der statuten bepaald, dat in deze vergadering door het bondsbestuur over de afgelopen twee jaren verslag moet worden uitgebracht betreffende de algemene toestand en de verrichtingen van de Bond, alsmede omtrent het beheer en de stand der geldmiddelen over hetzelfde tijdvak. Daar zijn wij nu weer zo ongeveer aan toe, want op 13 Juni a.s. zal onze Bond in algemene vergadering bijeenkomen, ditmaal in het gebouw van de Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen (A.M.V.J.). Het bondsbestuur verwacht er de afgevaardigden van onze I 13 afdelingen, de leden van de bondsraad, alsmede een aantal binnen- en buitenlandse gasten, De hierboven bedoelde verslagen, inmiddels te boek gesteld en uitgereikt, zullen er een belangrijk punt van bespreking uitmaken. Het bondsbestuur, daarop komt het in 't kort neer, moet verantwoording afleggen van zijn daden. En de afgevaardigden zullen inde gelegenheid zijn deze daden te prijzen, dan wel te becritiseren. Het zal voor de twee-en-veertigste maal zijn, dat onze Bond op deze wijze in het openbaar bijeenkomt. Twee jaren zijn sedert onze vorige bondsvergadering vervlogen en er is alle aanleiding om de toestand van 1936 met die van 1938 te Vergelijken. Aan de vooravond van onze vorige algemene vergadering, d.w.z. op I Mei 1936, telde onze Bond 40.679 leden, waarvan er toenmaals 17.464 of 43 procent werkloos waren. Thans, I Mei 1938, is ons ledental gestegen tot 48.810 en bedraagt het aantal werklozen J 1.274 of 23.1 procent. Ons ledental steeg in dit tweejarig tijdvak met 8.131 of met rond 20 procent, terwijl het aantal werklozen met 6.190 of met 35.4 procent daalde. De ontwikkeling van ons ledental stemt tot meer voldoening dan die met betrekking tot ons werklozencijfer. Vergeleken bij twee jaren geleden zijnde omstandigheden voor onze Bond zeer veel verbeterd, maar desondanks moet een werklozencijfer van ruim I 1.000 tot grote bezorgdheid stemmen. En dit geldt temeer voor onze industrie, waarin de bedrijvigheid thans tot haast onbekende hoogte gestegen is. Hier is nauwe samenhang met de gehele economische toestand van ons land met zijn ruim 355.000 geadministreerde werklozen. ★ Behoudens dan deze schaduwkant komt onze algemene vergadering onder gunstiger omstandigheden dan in 1936 bijeen. Een groot deel van de beschikbare tijd zal als steeds te voren in beslag worden genomen door wat wijde „algemene beschouwingen" noemen.

Daarbij toch komen de op- en aanmerkingen betreffende het bestuursbeleid en dat van den redacteur van De Metaalbewerker. In twee jaren tijds is niet zó te werken en te manoeuvreren, dat er niets valt te critiseren of af te keuren. Maar dat hindert weinig, indien eventuele critiek slechts een opbouwend, kameraadschappelijk karakter draagt. Over de voorstellen die in behandeling zullen komen, valt in 't algemeen weinig te zeggen. De agenda is zeker niet overvoerd. Belangrijk is het voorstel van bondsbestuur en bondsraad tot aansluiting bij het T.8.C.- verplegingsfonds van het N.V.V. Bij aanneming zal bereikt worden, dat ook de vrouwen van leden voor uitzending naar sanatoria in aanmerking komen. Dan is er het voorstel om het bondsbestuur machtiging te verlenen tot uitvoering van de plannen terzake de bouw vaneen kamphuis op onze terreinen te Eemnes. Daaromtrent zullen de afgevaardigden nader ter algemene vergadering worden ingelicht. Bij de voorstellen tot reglementswijziging heeft er één betrekking op de rechtspositie der bezoldigde bestuurders, ten doel hebbende te bepalen dat inden vervolge de bondsraad over de samenstelling daarvan zal hebben te beslissen, t is zeker niet meer van deze tijd om de belangrijkheid vaneen bondsvergadering te couperen door discussies over verhoging of verlaging van salarissen e.d. van de bezoldigde functionarissen. Een lichaam als de bondsraad is veel meer bevoegd tot oordelen over deze zaken dan een bondsvergadering. Wij attenderen tenslotte op de inleiding die onze vriend H. van Dugteren, penningmeester

van ons N.V.V., zal houden, over het voorontwerp van wet inzake de werkloosheidsverzekering. ★ Naast bondsbestuur, leden van de bondsraad en afgevaardigden van de afdelingen zullen er gasten aanwezig zijn. We noemen allereerst onze vrienden F. S. Noordhoff en H. van Dugteren, die het N.V.V. zullen vertegenwoordigen. Voorts onze oud-hoofdbestuurders P. Danz en F. Salomé, waarvan de eerste voor de eerste maal als gast en niet meer als fungerend voorzitter aanwezig zal zijn. Voorzover wij tot heden daaromtrent bericht ontvingen, zullen de volgende buitenlandse organisaties vertegenwoordigd zijn; België door Fr. Longville. Denemarken door K. Lindberg. Zweden door V. O. Danielson. Noorwegen door O. Ommundsen en H. Andersen. Tsjecho-Slowakije door Hampl. Laatstgenoemde is de vertegenwoordiger van de Bond, wiens zetel in Praag gevestigd Is. Van dein Komotau gevestigde (Duitse) Bond ontvingen wij nog geen bericht. Summa summarum; wij roepen allen, afgevaardigden der afdelingen, leden van de bondsraad, binnen- en buitenlandse gasten, een hartelijk welkom toe op onze twee-en-veertigste algemene vergadering en spreken de hartgrondige wens uit, dat wij allen tezamen gedragen zullen worden door een geest van warm gestemde kameraadschap. Aldus, kameraden, begroeten wij U allen.