is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

testeiien, de tij ieder derzeive uitgedrukte belastingen en ont-

lastingen, en andere alteratien in het tarief Tan den Sisten Julij

I 725, welke zuilen aanvang nemen op den tienden dag na dato der tegenwoordige wet en stand houden tot liet einde van den j are 13 15.

Art. T. _ Van alle aardewerk zal, bij het inkomen, conform de Jiist van 5l julj 1725, worden geheven van de waarde van hónderd guldens, acht guldens, doch komende van Keulen, of daaromtrent, vifr guldens van de honderd guldens; dea liogtans, dat bij continuatie, gehjk zulks sedert den 2osten November 1771 is geschied, alle roode en gele aarden potten , geheel o gedeeltelijk geiood zijnde, en gemeenlijk gen aamd j' rankfortsche potten ,om het even van waar, het zij dezelve te lande of iangs de rivieren zullen worden ingevoerd, onderscheiden van eenig aardewerk, en dus onder derzelver eigene benamingen zulien moeten worden aangegeven, en daarvoor aan inkomend regt betaaid zes stuivers per worp.

Art. 2. De belasting van drie guldens vijftien stuivers van elke uil te voeren honderd ponden boter, xal bij voortduring worden ingevorderd, met dien verstande dat een vierendeel op niet minder dan tachtig en een achtste op niet minder dan veer— tig ponden zal mogen worden aangegeven.

Het uitgaand regt op de bedorven of smeerboter, wordt bepaald op vier percent van de waarde.

Art. 5. Van het wit naaigaren, inkomende, zal worden betaaid rijf guldens van de honderd ponden.

Art.4. De vilten hoeden worden bij het inkomen, belast met acht percent van de waarde.

Uitgaande, worden dezelve vrijgesteld van de betaling van regten.

Art. 5. Allerlei hout, inkomende uit Noorwegen endc Oostzee, meteen ongebroken last, zal betalen bij het last, te rekenen naar de Hoilandsclie maatccdullen, met eene derde verhooging van dezelve 5 zullende een schip gehouden worden met ongebroken last aantekomen, wanneer de kwantiteit hout in hetzelve, ten minste de halve lading bedraagt.

Van de stukgoederen, het overige der lading uitmakende,zal liet daartoe staande inkomende regt betaald worden.

6: