is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

D E II

VE RE ENIG DE NEDERLANDEN.

(N°. 3.) TVKT, houdende belastingen en ontlastingen op en van onderscheidene spe ■ den, met alteratien in het tarief van den Sisten Julij 1725, gedurende den ja,re i8i5. Gearresteerd den li den Januari] i8l5, n°. 15.

Wij WILLEM, bij m gratie GODS, Prinse van OranjeNassau , Souverf.in Vorst der Vereenigdk Nederlanden,, en7,., enz., enz.

Aan alle tle genen, die deze zullen zien óf hoorcn lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid, om voor den jare 1 8 15 wederom eenige bepalingen te maken , omtrent de temporaire belastingen en ontlastingen van sommige artikelen, gewijzigd naar de tegenwoordige Omstandigheden , en geschikt om den hérlevenden koophandel m C nze landen te begunstigen ;

En willende daarbij , naar aanleiding der reserve, vervat m de wet van den eersten December 1814 {zie staatsblad i8i4. »». I0Q.) bijzonder in bet oog houden de belan-yan zoodanige fabrieken, als door het afschaffen dei pie mie ot' veilgckl min of meer mogten zijn geprejudicieeid 5

Z0° IS HET, dat Wij , den Raad van State geboord. en met gemeen overleg der Stalen Generaal dezer landen, hebben goedgevonden en Verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan ï*ij deze 7 om, ten aanzien der hierna genoemde speciën "vas

A