is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$3. Dis bij exercitien of wachten te Iaat komt zal rooriede»

kwartier binnen het uur verbearan eene geldboete niet te bo-» vcn^aaude vijf en een bal ven stuiver } voor ieder .kwartier Iiaineu het tweede uur, eene geldboete, niet té bovengaande twin» tig stuivers. Geheel niet verschijnende, ?ai hij met lioogeua geldboete of huis-nrrsst gestraft worden.

Met -golijke geldboete zal gestraft worden die zich van do exercitiën te vroeg verwijdert,

9". Die bij ongewone oproepingen van brand, oproer of dergelijk • , niet ter behoorlijker tijd komen , zullen met huis— of provoost-arrest, degradatie of cassatie, naar de omstandigheden , gestraft worden.

9,4, Die onder, fle wapenen zijnde, tabak rookt, zal verbeuren ackt stuivers.

qó. Wanneer een schutter voornemens is meer dan eena «acht buiten zijne woonplaats door te brengen, is hij verpügt daarvan behoorlijk kennis te geven aan den kapitein zijner konxpagnie. De officieren' en onder-officieren zulle» buitan hunne woonplaats niet mogen vernachten, zonder vooraf gedane kennisgeving van hun voornemen, te weten: de luitenants en onder-officieren , aan den kapitein hunner kompagïiie, en de kapitöinen, majoors en luitenant-kolonels , aan den kammand er enden officier.

De kommanderende officieren zullen mede niét buiten de plaats mo ;en vernachten, ten zij zij alvorens het plaatseii;k. bestuur daarvan verwittigd en het kotnmaudo aan den in lang opvolgenden officier hebben overgegeven. Beide daze laatste kennisgevingen zuilen schrifteli k moeten gedaan worden,

Zij die deze b pa ingeri niet in acht nemen zuilen, naar

gelang der omstandigheden, gestraft worden,

%

96. De kommanderende officier zich van zijn korps verwijderende zal aan den officier, aan wisn bij liet komman do Opdraagt, aanwijzing doen der wapenen en ammunitien en alle verdere benóödigheden, Welke gedurende zijne afwe®endbeid zouden kunnen worden vereischt, en tevens opgave f,1en Van a'le dienslverrigtiugen welke gedurende zijne afwc» Oudheid zullen moeten plaats hebben.

f B 6 1