is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de Kommandeurs.

Het ordens-teeken geborduurd op don rok aan de linkerzijde , j°®der ster, doch met de kroon, en het juweel aan een lint, rie vingeren breed en sautoir om den hals,

Voor de Ridders van de derde klasset

Het ordens-teeken aan, een lint, twee vingeren breed aan het *Hoopsgat; en

Voor de Bidders van de vierde llasse:

kleiner ordens-teeken, hebbende cle punten, vumslag en Won in zil ver aan een %t, een vinger breed aan het knoopsgat.

8. De militairen te water en te lande, die geen officiers-rang hebben , krijgen, wanneer zij tot Pvidders van de vierde klasse benoemd wordt n, eene verhooging van inkomen , gelijkstaande ïftet de helft van de soldij, welke door hun op het oogenbliK Wrmer benoeming wordt genoten. De soldij 'zal worden verdubbeld voor die genen der. voormelde militairen welke tot bidders van de derde klasse mogten worden benoemd.

q. Tot betaling der gemelde verhooging van soldij en goedmaking der verdere onkosten der orde, zal jaarlijks eene somma °p de begrooting der staatsbehoeften worden gebracht.

io. Het lidmaatschap en versiersel dezer orde kan niet worden verloren , dan ten gevolge van een onteerend vonnis.

31. Het kapittel der orde zal bestaan uit zoo vele leden, »ls door Ons noodig zal worden geoordeeld, en Wij daartoe uit de Groot-Kruisen , Kommandeurs of Ridders zullen benoemen. — Bij hetzelve kapittel zullen fungeren een kauseW en een thesaurier, daartoe door Ons, uit deleden del Orde te benoemen.

ia, Door Ons zullen in liet vervolg worden vastgesteld zoodanige bepalingen, als Wij opzigtelijk de voord ragten , om l.ot lid van deze orde te worden benoemd, als mede opzigte1 ;|k bet soort en den aard der bewijzen, welke daartoe zullen Uloeten worden ingediend en het onderzoek van dezelve, ^ienstij; mollen oordeelen 5 gelijk wede de vereiscLtc regie-