is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet inschrijven der daarop geaffecteerde lasten'in het groothoek der pensioenen van de sc^aikisl ofte a derzins, derzelver vorife destinat;e verloren lit bben, mitsgaders die, welke in de oude grootboeken op de rekeningen van geamortiseerde insch ijvingen gestaan hebben, en a'le te zamen bedragen een montaiit van f 1,9 9,4i2-io-o, werkelijke, en van f 3;97o;'!a5-o-© uitgestelde schuld.

e. De kapitalen werkelijke en u:tgesle'de schuld, voort te spruiten uit de afschrijving aan 'slands amortisatiekaste doen, naar aanleiding van de wet van 8 Au;;uitus 1 i5, houdende herstel van de Duitsche Orde, Balije van Utrecht.

f. De reeds verschenen en nog te verschijnen jaarlijksclie dividenten op de duizend actiën in de Nederiandsche bank Wedte het gemeene land bezit.

Art. 4,

Alle de voorsz fondsen en inkomsten der amortisatie - kas zullen in de eerste plaats strekken om aan de rentheffers van den Staat de jaarlijksche amortisatie van vier millioenen werkelijke scliuld . dat is de overgang in die schuld van een gelijk kapiiaal uitgestelde schuld, door alle tijden heen en in alle omstandigheden te verzekeren; zoodanig, dat die overgang bij loting nooit minder zal kunnen zijn, maar wel meerder, wanneer zulks op Onze voordragt bij de Staten- Generaal zal worden bepaald, en zullen de voornoemde fondsen en inkomsten voorts worden gebruikt, zoo om, Wanneer de omstandigh den zulks raadzaam maken, den prijs der publieke fondsen in stand te houden, als om door inkoopen en andere voordeeüge operatien de fondsen der amortisatie-kas, hoe langer hoe meer te vergrooten en dezelve daardoor in staat te stellen, om in eene ruimere mate aan het oogmerk van hare instelling, de meest mogelijke bespoediging namelijk der vermindering der publieke schuld , ie kunnen voldoen 5 — alles achtervolgens zoodanige voorschriften en hevelen , als door Ons onmiddellijk zullen worden gegeven aan den geen, of die geen , aan welke Wij de directie der amortisatie-kas hebben toevertrouwd of in het vervolg zullen goedvinden toe te vertrouwen.

Art. 5.

De rekening der gehoudene directie in dezen zal Ons jaarlijks worden aangeboden, ten einde dezelve, na door Ons,