is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. Art. 5g.

TVij ze van heffing van den impost in de lolendisinkten , voor de alda r plaatshebbende consumtie.

Over de distrikten. in welkf de impost bij den uitvoer der kolen uit dezelve, volgens artAfa tot art. 58 dezer wel wordt geheven, zal die'impost op de binnen dezelve distrikten p aats hebbende consumtie van kolen , worden vervangen idoor eeaen omslag over de ingezetenen en over andere aldaar consumtie van stcenko en hebbende: te dien einde zal het waarschijnlijk bedrag van dezen impost, naar mat® ■Van het getal der huishoudens, mitsgaders van trafijken en fabrijken , binnen zoodanige distrikten gevonden wordende, ï>egróot, en naar aanleiding \an dien, door den Koning, ma de provinciale Staten te hebben gehoord , de somme bepaald worden, welke in zondanige distrikten, wegens den impost op de kolen zal worden geheven, welke somme door de Heeren Gedeputeerde Staten der provincie zal worden omgeslagen, naar mate van elks waarschijnlijke consumtie.

Art. 6o-

In hoe verre verschil in de kwantiteit, lij de verificatie als Jraiule zil beschouwd worden.

Bij de veriiicatien, welke krachtens art. 4? en art. 56 dezer wet, hetzi. aap het kantoor van aangifte en betaling jbrj de kolen-groeven en bergplaatsen, het zij aan die kantoren, welke op dr uitgangen van de kolen distrikten geplaatst zijn, zullen geschieden, zal, in gevallen van bevinding van «en verschil, de gedeclareerde kwantiteit tien percent ie bovengaande, f'e aa gifte beschouwd worden als frauduleus en, hoven de betaling van d kosten der verificatie, tot de oplegging van de op fraude f.estatueerde boeten aanleiding geven, terwijl een min er verschil alleen de voldoening van den impost van het meerder bevondene zal ten gevolge liebben.

Art. 6l,

< >