is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 61.

Admissie vin de exploiteuri tot het hebben van eene openstaande jvlening met de administralie , onder genot van crcdiet. en ze- L iere korting.

Aan zoodanige exploiteurs van kolengroeven , voor welke de impost, ingevolge de eerste omschrevene wij^.e, moet worden gelieven, gelijk ook aan de gezamenlijke exploiteurs in een kolen-distrikt, op wicn de tweede wijze van heffing zal worden toegepast, welke zulks zul'en verlangen , en die de administratie in de gelegenheid zullen willen stellen , om de geheele kwantiteit van hunne uitgegravene kolen te constateren door prealabel en successief nteleveren declaratoiren omtrent die hoevee beid . ten einde dezelve vervolgens met h unre eigene registers en schrifturen, mitsgaders door inspectie Van de ambtenaren te verifiëren, zal worden vergund het hebben van eene doorloopende rekening met de administratie , wegens den impost van hunne geheele exploitatie.

Art. 62.

Vervolg,

liet effect van deze rekening zal zijn , dat dusdanig» exploiteurs van alle de forma'iteiten en bepalingen , ten aanzien van de i of oplading van kolen voorgeschreven , evenals de vervoerders van de ko en uit hunne groeven of bergplaatsen,van alle de voorschriften , ten aanz en van den vervoer en verimposting gemaakt, zul'en ?.ijn gedispenseerd, en dat daar tegen de exploitanten zullen worden belast met den impost wegens hunne ge'ieele exploitatie, voor de voldoening van welken hun zal worden vergund een crediet van zes maanden, na de maand, in welke de uitgraving l eeft plaats gehad , mits daarvoor stellende c:;urie op den voet, bij de algemeene wet op de indirecte belastingen bepaald, terwijl daarenboven aan hun zal worden geaccordeerd eene korting van acht ten honderd op den te betalen iniDost, ter vervanging van het deel in de onkosten van perceptie en surveillance, het geea daar door aan den lande zoude kunnen worden bespaaj-d.

C 5 Art. 63.

/