is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten wiens behoeve waag-subjecte specien zijn binnen gevallen , welke niet tevens aan andere indirecte belastingen onderworpen zijn, zal, alvorens dezelve te mogen .««laan, aan den ontvanger van dezen impost, ter plaats,, alwaar de lossing staat te geschieden, schriftelijke eu door hem, of n zijnen naam door een bekend en geloof-monterend peisoon onderteekende aangifte moeten doen van de kwanfU en kwaliteit der waag-subjecte specien, welke het !»,k ><u - n het schip, vaartuig of voertuig. te z,,n afgeladen ge" -.st •-,£ z;c!i iu of op hetzelve voor zijne rekening of aau zijne c >u-

ciff atie té bevinden. . . ,

Opzigtelijk de niet enkel waag-subte< t^speeien, zd ',e aaiT'ifte tevens met die voor de ve.d .c be »un..;en n„>eten geschiede» ter plaatse alwaar de opslag begeerd wo u, en op deu voet, bij de daartoe be?trektv«ujke wetten voox-

8eVoorVezoo veel de plaats van bestemming van dusdanige goederen met tevens die der iossiug z|, zal het brW • s van cautie-stelling voor den verderen impost u,t de «ks emel.le naar de laatstgcmeïde plaats sezmdei , de aan-dte, bi] du eerste § van van het tegenwoordig aitisel gevordeid ,

vervangen. ^

Tijd, van dien.

De aaneifte bij de eerste S des voorbaanden artikels omschreven, zal moeten geschieden, zoo veel den invoer met zeeschepen of nel menschepen, de binnen.nv.erc. domende aangaat, uiterliik vóór den aflóop van den etrst volgenden dag-en, met voerlieden bewerkste M w^eade binnen zes uren - na derzelver aankomst ter p aa^e van

l"'wL^ nog.,™ d„sd»igc pl«U ware di. ™ domicilie of bednjf des eigenaars of geco.s ^den , oiwel dat aan deze onbekend mogteiijn, dat so.jr^ehike wa.^ , iecte specien aan hem afgeladen waren, zal de aangifte moeten plaatshebben uiterlijk binnen driemaal Vier-en->wm tig: uren , nadat de afzending of aankomst ter zjner kennis daarvan, des gerekwireerd zijnde, over!.«Kentle de b,n hem voorhanden zijnde bewijzen en schrdtelijk. veikla ende, huilen de geproduceerde s/uiten, ran de nfze„d-f f ee"e kennis of wetenschap te hebben gehad , du tel 0j indirect.

A. 5 Art- 9'