is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

167. De zoodanigen -welke voor den dienst bestemd zijnde, ten dage wanneer zij door het befidur hunner gemeente tot het vertrek naar de hoofdplaats der provincie zuilen zijn opgeroepen, zich aldaar niet sisuren , zullen, wanneer zij ten genoege van de G deputeerde Staten der provincie wettige redenen, waardoor zij zijn "verhinderd geworden zich Op den bepaalden dag te sisteren, kunnen aanvoeren, alnog aan het korps der nationale militie, in hetwelke zij, zonder hun achterbij ven , zouden zijn ingelijfd, door den provincialen kommandant worden afgegeven. Geene redenen hebbende kunnen bijbrengen, of dezelve niet voldoenle bevonden zijnde , zul'en zij ter dispositie van het Departement van Oorlog worden gelleld.

168. De genen die zich door vrijwillige verminking tot den dienst ongeschikt tracht te maken, alsmede de deserteurs van de nationale militie en de zoodanige welke na expiratie va" hun verloftijd zich bij kan korps niet vervoegd hebben, zullen ter dispositie var; het Departement van Oorlog worden gesteld, om in den militairen dienst, het zij hier te lande , het zij in de koloniën of elders geëmplöijeerd te worden.

J^an hei jaarlijks uiteen gaan en weder verzamelen der nationale militie, alsmede van de verjpligti'lgender manschappen gedurende den verloftijd.

ï?6g, In gewone tijden zullen ten minste drie vierde

§«"

I