is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen, voor die gevallen, bij de wetten op de verschillende onderwerpen van belasting, vastgesteld.

VERVOER Ait. 118 b.

Onbelemmerde vervoer van goederen aan de binnenzijde der dubbele linie langs de grenzen of op het vrije territoir,

Alle vervoer van irupost onderworpene speeïen, niet vallende in de termen ^an invoer, uitvoer of doorvoer, en plaats hebbende aan de binn.iizijde der tweede linie, welke ten gevo'ge van het reglement, bij art. 1 en jo dezer wet vermeld, langs de grenzen getrokken is, of zal worden ,-zal vrijelijJk, zonder tussehejjkomst der ambtenaren van de indirecte belastingen ca zonder eenige dokumenten van d«zer administratie, ku ■ .ien bewejkstelligd worden; zullende daarentegen het tennoir, tusschen de beide linién bellotcn voor Outiij territoir worden gehouden.

Art. 120.

Verbod van lading. lossing art vervoer, op het onvrijs territoir, zoneter ..7,-c.1.

Behoudens de uitzonderingen van het 126 a en de hierna volgende artikelen,. is a.le lading, lessing en vervoer, op het onvrije territoir, van impost onderworpene goederen , anders dan met behoorlijk dokument, zelfs voor huisselijk gebruik v&r'ioden j zullende echter

<1?