is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de turf van dit verbod in zoo verre zijn uitgezonderd , dat dezelve in eene buitenlandsche strekking, zonder dokumenten, zal kunnen worden vervoerd.

Geenerlei lading, lossing of Vervoer zelfs niet van turf, en hoezeer van dokumenten voorzien, zal aldaar mogen plaats heben vóór zonne opgang of na zonne ondergang.

Zullende echter de vervoer in zoo verre van dit verbod zijn uitgezonderd, dat dezelve in eene buitenwaartsche strekking na zonne ondergang zal mogen geschieden met schepen , schuiten of voertuigen, vaste veeren bevarende , of in vaste beurt rijdende, en welke volgens de gewone bepalingen op den dienst dier veeren of beurten eerst na zonne ondergang aankomen.

Art. 129.

Trerclere uitzondering van dit verbod van vervoer van kleine partijen voor huisselijk gebruik.

Buiten de in het laatst vooorgaande artikel bedoelde gemeente, zal de vervoer van turf, mitsgaders kleine partijen van andere impost onderworpen speclen in de winkels gekocht, kennelijk voor huisselijk gebruik dienende, en bij de wet op de konvoijen van het nemen van dokumenten vrijgesteld, ook kunnen plaats hebben zonder biljetten voorde indirecte belastingen, inls zulks buiten de kom der gemeente of den voor de ingezetenen aangewezen ring, nimmer anders dan in eene buitenwaïïtsche strekking, overeenstemmende met art. I2j en 121* dezer wet , plaats bebbe, en zich de laatstgemelde specien tot de navolgende hoeveelheden bepalen :

Vier

\