is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLUIT pan den 19^*® Juni 1822 > n°. ia5.

W IJ WILLEM , bij de gratie Gods, KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, enz., enz., enz.

Ia aanmerking nemende dat, ter voorkoming eener verkeerde toepassing van art. 26 der wet van 27 April 1820 (.staatsblad n°. 11.) waarbij eene provisionele vrijstelling van den dienst der nationale militie wordt toegekend aan de kweekelingen op de kweekscholen bij de groote Rijks hospitalen, eene bepaling noodig is omtrent de wijze waarop de belanghebbende, hun vermeend regt op deze vrijstelling bij den militieraad zullen behooren te bewijzen ;

Gezien het rapport van Onzen Minisster van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, en van Onzen Commissaris-Generaal van Oorlog, van den 1 iden dezer ;

Den Raad van State gehoord.

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen