is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li. De volmagten en andere stukken, welke bij de akten van den burgerlijken stand worden gevorderd, zullen aangehecht blijven aan de registers, welke ter griffie van de arrondissements-regtbank' moeten worden overgebragt.

ia. Een ieder is bevoegd om zich, door de bewaarders der registers van den burgerlijken stand, uittreksels uit die registers te doen afgeven. Die uittreksels , wanneer zij met de registers overeenstemmen en door den voorzitter der arrondissements-regtbar.fc , of door den regter die dezen vervangt, zijn gelegaliseerd , zullen geloof verdienen, tot op het oogenblik dat do valschheid daarvan, met in achtneming der regelen hij het wetboek op de burgerlijke regtsvordeiing voorgeschreven, zal zijn beweerd.

l.i. Ia alle gevallen, wanneer, op den kant van cene andere reeds ingeschrevene acte, moet worden melding gemaakt van eene acte , tot den burgerlijken stand betrekkelijk, zal zulks geschieden door den ambtenaar van den burgerlijken stand in de loopende registers, en in die welke in de archiven van de gemeente zijn overgebragt; alsmede door den griffier der arrondissements-regtbank , in de ter griffie bewaard wordende registers; te welken einde de ambtenaar van den burgerlijken stand daarvan binnen tien dagen aan het openbaar ministerie bij dia regtbank za! moeten kennis geven : zullende het laatst-

A 5