is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehielde móeten zorg dragen, dat deze vermelding op eene eenvormige manier in de beide registers geschiede.

Geene uittreksels uit registers van den burgerlijken stand, zullen mogen worden afgegeven, ten zij daarbij worden gevoegd de aanteekeningen, welke zich op den kant van de acte mogen bevinden.

14. Er zal zoo wel door bescheiden als door getuigen kunnen worden bewezen , dat registers van den burgerlijken stand zijn verloren geraakt, of nimmer hebben bestaan.

15. De ambtenaren van den burgerlijken stand of andere bewaarders zijn elk in het bijzonder, ieder ■voor zoo veel hem aangaat, aansprakelijk voor het rigtig houden en bewaren der registers.

Elke verandering , elke vervalschiug in de acten , elke inschrijving op een los blad, mitsgaders alle overtredingen tegen de voorscbrifteu van dezen titel begaan , zal aan de partijen grond kunnen opleveren , om tegen die ambtenaren of bewaarders te vragen vergoeding van kosten, schaden en interessen, onverminderd de straffen bij het wetboek op liet strafregt bedreigd.

16. Het openbaar ministerie bij de arrondissementsregtbanken is verpligt om den slaat dor registers en der daaraan gehechte stukken, ter gelegenheid der