is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kant opstaande en loodregt met deszelfs voetstuk is , en aan den anderen kant schuins afloopt.

2°. Dat de muur een gebouw of terras steunt of schraagt, zonder dat er van den anderen kant een gebouw of ander werk aanwezig zij.

3q, Dat bij het bouwen van den muur slechts aan de ééne zijde, hetzij een kap, hetzij steenen lijsten en vooruitstekende steenen zijn geplaatst geworden.

In die gevallen wordt de muur gerekend bij uitsluiting toe te behooren aan den eigenaar, aan wiens kant het gebouw, de terras , dc: lijsten en vooruitstekende steenen of de goot van zoodanige kappen gevonden worden.

i5. De reparatien en wederopbouwing van den gemeenen scheidsmuur, komen ten laste van al degenen die op den muur regt hebben, en zulks naar evenredigheid van ieders regt..

Niettemin kaïi elke mede-eigenaar zich bevrijden om tot de kosten van reparatie en wederopbouwing bytedragen , door zijn regt van mede - eigendom op den weder optebouwen of te hei-stellen muur te laten varen, mits de scheidsmuur geen aan hem toebehoorend gebouw schrage of steune, of in de steden niet tot afscheiding verstrekke van aan elkander grenzende huizen, open plaatseü en tuinen.

A 3