is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. door afkoelen;

d. door zouten.

In gevallen, waarin verkoop in het klein onder toezicht als voorwaarde wordt gesteld, mag het vlees ook door sterilisatie bruikbaar worden gemaakt voor voedsel.".

VI

Na het derde lid van artikel 56 wordt een nieuw lid ingevoegd luidende: '

^ „Het steriliseren van beenderen geschiedt door, nadat de beenGeren verkleind zijn tot stukken, waarvan de afmetingen ten hoogste ,0 cm bedragen, deze stukken gedurende ten minste 21 uur in open ol gesloten ketels met water aan een temperatuur van ten minste 100 C. te onderwerpen.".

VII

Artikel 59 wordt gelezen als volgt:

„Voor de verkoop in het klein onder toezicht gelden de volgende bepalingen:

1. Het vlees wordt verkocht onder toezicht van de keuringsveearts, of van een door deze aan te wijzen ambtenaar, in stukken van ten hoogste 3 kg; bij verhindering of ontstentenis van de door de keuringsveearts aangewezen ambtenaar wordt deze vervangen door een door de burgemeester aan te wijzen ambtenaar;

2. burgemeester en wethouders bepalen, waar het vlees verkocht wordt; de inspecteur kan een nadere plaats van verkoop, desgewenst in een andere gemeente, aanwijzen;

3. het vlees wordt rechtstreeks aan verbruikers, binnen drie dagen na de eerste keuring, verkocht; de keuringsveearts kan deze termijn verlengen met ten hoogste drie dagen; dit voorschrift is niet van toepassing, wanneer het vlees, onder toezicht van de keuringsveearts, bewaard wordt in een koelhuis, bij een temperatuur van omstreeks nul graden Celsius;

4. aan hen, die van vlees- en vleeswarenhandel hun bedrijf maken, wordt niet verkocht;

5. het vlees mag niet in vleeswinkels, bergplaatsen van vlees, slachtplaatsen, vleeswarenfabrieken en soortgelijke inrichtingen aanwezig zijn, behoudens in het geval, bedoeld in de laatste zinsnede van het bepaalde onder 3 van dit artikel, en met dien verstande, dat dit verbod evenmin geldt ten aanzien van een of meer der' hiergenoemde inrichtingen, die door burgemeester en wethouders of de inspecteur voor de verkoop zijn aangewezen.".