is toegevoegd aan je favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 6, 1920, no 8, 1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daglicht worden buitengesloten en ontniddellijk kan de kmo-voorstelhng een aanvang nemen. Rondom bevinden zich kasten, voorzien van glazen deuren, waarin alles op projectie- en kino-gebied staat tentoongesteld. De heer Becker was zoo vriendelijk een film voor ons te laten afloopen: een aardige Indianengeschiedenis, een eigen opname van „Capi", opgenomen inde omgeving der firma (Nijmegen), en gespeeld door de familie Ivens. Het scenario (d.i. het gegeven) is ontworpen door den oudsten zoon van het hoofd der firma. Het hierbij gegeven plaatje vertoont het keurige zaaltje. Op den achtergrond zie je juist de venstertjes van de cabine; door het eene wordt geprojecteerd, door het andere kijkt de operateur m de zaal en volgt het beeld op het doek. Rechts op den voorgrond staat een kino-toestel. De beide ronde trommels bevatten de film. Resumeerende; een aanwinst voor de firma in kwestie en een aanwinst voor hen, die inde kino-fotografie belang stellen. Vragenbus. Th. du M. S. te ’s-Oravenhage, heeft mijn meening gevraagd inzake een „halve uitvinding". Hij heeft n.l. een inrichting gemaakt, om den sluiter op een afstand te kunnen ontspannen. Ik heb hem nog enkele nadere inlichtingen gevraagd, maar hij laat niets meer van zich hooren. Indien zijn apparaat werkelijk voldoet, zou ik het graag in ruimen kring bekend willen maken. Hoor ik eens iets van hem ? J‘ ■ Af. te Oldenbroek Wanneer ik zelf kieken afdruk, is het resultaat van bruinachtige kleur. Laat ik het echler door den fotogiaaf doen, dan is de afdruk veel meer „zwart op wit." Ligt dit nu aan het kleurfixeer of aan het afdrukpapier? Antwoord: Gaslicht- en bromidepapieren geven grijze of zwarte afdrukken. Zelfkleurend papier geeft bruine afdrukken, en gewoon gelatine- of celloidin-papier geeft foto’s, die verloopen van bruin tot grijs-lila. A. G. te Amsterdam, a. Kunnen te donker afgedrukte foto’s, die nog niet gefixeerd zijn, nog gered worden ? Antwoord: Oorspronkelijk verkeerde ik inde meening, dat alleen dooreen vrij ingewikkelde behandeling zulke afdrukken nog te redden waren. Later herinnerde ik mij, dat, door de afdrukken te baden ineen verzadigde ojalossing van gewoon keukenzout (+ 20 a 30 minuten) daarna even af te spoelen en dan verder gewoon te behandelen alsof er niels bijzonders gebeurd was, nog zeer bruikbare foto’s te verkrijgen zijn. Bij self-toning papier zijnde resultaten zelfs buitengewoon fraai! b. Mijn afdrukpapier beschadigt zoo spoedig. Is dat altijd het geval met glanzend papier? Antwoord: Het door jou gebruikte papier (Blue Star) is een gelatine-papier. Dit is, vooral bij warm weer, erg teer. Vooral niet met de vingers aanraken! Vóór het spoelen baden in 10% aluin-oplossing hardt de gelatine. J. P. te Rotterdam. Zoudt U mij den naam vaneen handleiding voor kooldruk kunnen opgeven ? Antwoord: le. Liesegang: Pigmentverfahren. 2e. Vogel-Hanneke: Pigmentverfahren. H. B. G. te Rotterdam. Wat moet de brandpuntsafstand zijn voor een camera, die beeldjes 2 X 2V4 maakt. Antwoord: Als brandpuntsafstand neemt men gewoonlijk de diagonaal van de plaat. Deze is in dit geval volgens het theorema van Pythagoras: V(22 + 2.252) = K< 4 + sVie) – Vvhe = +3c.M.

Foto-RtalbrieM

/• G. te Soerabaia, vraagt, of hij aan een foto wedstrijd ook kan meedoen. Hij zendt mij nu reeds een aantal kiekjes. Natuurlijk kan hij meedoen. Maarde kiekjes moeten geheel afgewerkt zijn, dus ook netjes opgeplakt. Meeningen van onze lezers. H. B. O. te Botterdam, maakt mij attent op een aardige manier, om reproducties te maken naar plaaijes uit tijdschriften enz. Men legt het plaatje met een stukje gewoon gevoelig papier in het drukraam. Ten einde te zorgen, dat plaatje en papier goed vlak tegen elkaar aanliggen, moet je een schoon ruitje in het drukraam leggen. Je laat nu gewoon afdrukken en krijgt een negatief op je papier. Deze negatieve afdruk wordt gefixeerd en gedroogd en wordt daarna op zijn beurt weer afgedrukt op een stukje gevoelig papier. Je krijgt dan natuurlijk een positieven afdruk. Door de paptervezels is je nu verkregen reproductie iets grover dan een gewone foto, maar voldoet op een afstand heel goed. 't Is werkelijk een aardig kunstje en bovendien heel goedkoop. Het spreekt vanzelf, dat er op den achterkant van het te reproduceeren plaatje geen letters mogen staan. ALLERLEI. Wolken op je foto’s. Wat kunnen wolken een landschap vaak mooi maken! En hoe zelden gelukt het, die mooie wolken meetefotografeeren 1 Op je negatief zijn ze gewoonlijk nog wel zichtbaar, maar bij Uti afdrukken zie je er maar een bedroefd schijntje van en bij het fixeeren van je afdruk verdwijnen ze heelemaal. Hoe komt dat? Gewone platen zijn ongeveer even gevoelig voor wit ais voor blauw. De witte wolken zuilen dus op het negatief haast niet afsteken tegen de blauwe lucht. Nu kun je door heel kort belichten wel goede wolkenfoto’s krijgen, maar dan lijkt het landschap gewooniijk wel een inktzee 1 Nu voeren er vele wegen naar Rome. , De beste manier om wolken mee te fotografeeren is door t gebruik van kleurgevoelige platen en dan een geelfilter voor de lens. Daardoor moet je iets langer belichten. Dat is inde meeste gevallen geen bezwaar. Ik heb zooeven, (om 3 uur n.m.) met diaphragma f:6,8 op een Marion Iso-Backed plaat een opname van "1/25 seconde gemaakt van een zonnig landschap. Als filter gebruikte ik een Lifa-filter No. 2. Ik kan je verzekeren, dat het resultaat prima is ! Een tweede manier is; wolken afzonderlijk indrukken, je koopt bij je foto-handelaar een paar wolken-negatieven en in korten tijd en zonder veel moeite voorzie je je foto’s van wolken. Plaat-gebrek is oorzaak, dat ik dit middeltje nu niet uitvoerig kan bespreken. Maar wat in het vat is, verzuurt niet. Een bezwaar van „gekochte" wolken is, dat al je foto’s voorzien worden van dezelfde wolkformaties, zoodat het lang niet onmogelijk is, dat een goed vriend, bij het zien vaneen nieuwe foto van je, heel zoetsappig zegt: „Zoo, heb je „je wolk“ er ook weer bij opgezet?" Om die reden is de eerste manier beter. Een derde middel, dat je kunt toepassen, als het cliché wel wolken vertoont, maar die niet willen doordrukken, is, de wolken wat langer laten afdrukken dan de rest. Dat is gemakkelijk te bereiken, doordat deel van het negatief dat niet moet doordrukken, te bedekken met een stukje karton. Om geen scherpe afscheiding te krijgen, moetje dat stukje karton af en toe een beetje verplaatsen. Zulk een experiment mag nooit inde zon geschieden. Dat zou een scherpe afscheiding geven. En nu, beste jongens, wensch ik jelui allemaal een fijne vacantie toe ! Mooi weer, dan komt de rest vanzelf! Adio. 30 Juni 1920. L. A. DUPRÉE.

234