is toegevoegd aan uw favorieten.

Het padvindersblad; weekblad, officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders Organisatie en van den Nederlandschen Padvinders Bond, jrg 2, 1915-1916, no 3, 18-06-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET PADVINDERSBLAD

de halfgesloten gekromde rechterhand te bedekken en daarbij bet woord „tsjasjm” (oog) uitte spreken. De echt Oostersche gedachte daarbij was de volgende : ~De van uwe hoogheid uitstralende glans der volmaaktheid is zoo sterk, dat mijn oog dien niet verdragen kan. Voor uw stralenglans beschaduw ik mijn oog.” Deze vorm van groeten werd naar Berlijn overgebracht dooreen deputatie van de Turksche Janitsjarenmuziek, die dooreen der Pruisische vorsten op aanraden vaneen gezant te Stamboel uit Turkije was verzocht, om de militaire marschmuziek te verbeteren. Bij deze Turksche muziek werden n.l. de melodie-dragende blaasinstrumenten begeleid door groot geraasmakende slaginstrumenten, zooals bekken, triangel, trom en rinkelboom. Deze geraasmakende muziek achtte men bijzonder geschikt voor legermarschen, en dus verscheen een deputatie van deze Turksche Janitsjaren-muziek te Berlijn, zij niet alleen de Janitsjaren-muziek invoerde, maar ook de Turksche manier van groeten. Deze groet vond bij de soldaten onmiddellijk ingang, en werd spoedig algemeen nagevolgd. Den Oosterschen gedachtengang daarbij kende men natuurlijk niet, en de handbeweging werd dus niet nauwkeurig nagebootst. Hoofdzaak was het brengen van de hand naar de rechterzijde van het hoofd. Daaruit hebben zich langzamerhand de tegenwoordige vormen van den militairen groet ontwikkeld.

flan de Gondscbe Padvinders

Vreeselijke verhalen hoor ik van jelui. Jelui hebt herrie geschopt, bent lastig geweest voor een van jelui leiders. Het Bestuur boos. De leiders boos. Jelui boos. Natuurlijk hebben jelui geen ongelijk, maar jelui leiders zullen ook wrel gelijk gehad hebben. Het is niet dut, wat mij verontrust. Kleine wrijvingen kunnen ten slotte de vriendschapsbanden versterken.

Maar er is iets anders, dat mij ver- j ontrust, n.l. dat jelui je niet meer; herinnert, wat ik je half Januari, bij ’t vertrek van het Depot Bataljon uit Gouda, aan het station gevraagd heb : Toch altijd de eer en den goeden naam van de Goudsche Padvinders hoog te houden. Want hoe rijmt zich die goede naam met het gerucht, dat er onder jelui zijn, die een willig oor zouden leenen aan de voorstellen vaneen meneer (van iemand dien jelui destijds uit jevereeniging weerdet), om nu in Gouda ook maar een N.P.O. afdeeling op te richten. Dat jelui je laat tracteeren door denzelfden persoon, dien je voorheen niet wildet zien ? Kijk, als ik zulke verhalen hoor, dan ga ik twijfelen aan jelui ernst om padvinder te zijn. Ruzies, onaangenaamheden kunnen overal voorkomen, dat is zoo erg niet. Je reikt mekaar tenslotte weer de hand, en I het is afgeloopen. Maar je moogt I een ruzie nooit zoover drijven, dat je gaat handelen in strijd met je padvinderseer, in strijd met het belang en den bloei van de padvinderij. [ Ik heb ’t jelui al eens vroeger gezegd : in onzen Bond willen we geen padvinders „uiterlijk” hebben, maar „innerlijk”. Maakt ruzie zooveel als je wilt (ik hoop intusschen, dat die „ruzie” achteraf niet zoo erg zal blijken), maar blijft steeds Padvinder, trouw' aan je leider, aan je vereeniging. Houdt hoog „de Goudsche Padvinders” ! C. D. Viehoff

Aardigheden

Vertellingen in weinig woorden Een gids liep voorop, twee uur te laat'-zijn we thuis gekomen. We zijn den heelen ochtend in het clubhuis geweest, de buren hebben maar één keer met de politie gedreigd.

Vaandrig heeft me een snelwerkend ; middel tegen hoofdpijn gegeven, na | twee dagen kon ik weer naar school gaan. Een jongen met het insigne rijwielhersteller heeft mijn fiets onderhanden gehad ; een reparateur heeft er vier gulden aan verdiend. Vaandrig heeft zijn horloge voor een oefening uitgeleend, na drieweken kreeg hij het heel terug. Piet, die examen moet doen, heeft onzen troep gefotografeerd, na een maand was een afdruk klaar. We hadden verplichte opkomst voor inspectie, ook padvinders waren aanwezig.

Officieel 6cdcclle n.P.O. Kampterrein In verband met eenige bij mij ingekomen verzoeken om inlichtingen omtrent gesciiikte kampeerterreinen vestig ik hierbij de aandacht op Eindhoven, waar de plaatselijke afdeeling over eigen kampterreinen beschikt. Voor nadere inlichtingen gelieve men zich te wenden tot den districtscommissaris voor Noord-Brabant, den heer A. Fens te Eindhoven. De Secretaris v/h Hoofdbestuur, W. F. G. L. Driessen hoofdbestuur Inde 12 dezer te Amsterdam gehouden algemeene vergadering werd gekozen tot Penningmeester de heer A. W. Coblijn. Hei kozen werden als lid de heeren Pb. Baron van Palland van Eerde, W. A. H. G. Baron van Ittersum en Gos. de Voogt. Voorts werd gekozen tot lid van het hoofdbestuur, tevens gedelegeerde voor Nederlandsch-Indië, N. de Vicq, hoofdingenieur, chef van de afd. stoomwezen van het Depart. van Burgerlijke Openbare Werken te Ba-1 tavia.

23