is toegevoegd aan je favorieten.

De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 10, 1924, no 17, 25-10-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PADVINDER 25 october

PUZZEL-RUBRIEK Alle correspondentie, deze rubriek betreffende, te richten, aan IWr. P.V. PuZzle( p/a Red. „De Padvinder”. ,

lu iedere aflevering zullen we een puzzle plaatsen en eiken keer zal een prijs aan den besten inzender worden uitgéreikt. Zijn er meerdere goede oplossingen, dan zal vrouwe Fortuna beslissen ten wiens (of ter wier, er doen toch ook padvindsters mee f) gunste de weegschaal overslaat. Gesproken van weegschalen: ik heb thuis er eentje, maar dat ding is allerverschrikkelijkst onzuiver! Laatst moest mijn moeder er een stuk vleesoh op wegen. Op de eene schaal gelegd woog net JA K.G., en op de andere maar liefst 36 ons! Nu heeft m n moeder nog wel eens vertrouwen in mijn kundigheden. Jtus vroeg ze mij eens listig voor haar uitte knobelen hoeveel aat stuk vleescn werkelijk woog! Al mijn kennis van Hoogere Wiskunde en Aardrijkskunde te zamen rapende lukte hot mij na een „zweet-vol” half uurtje het gewicht van het vleesch te weten te komen. En aan de nieuwe rubriek denkende, wist ik niet beters te doen, dan jullie dit ook eens uitte laten vissohen. Kunnen jullui het? . Oplossingen, met duidelijke vermelding van het woord „Puzzel” m linker-bovenhoek van het couvert, uiterlijk 1 Nov. a.s. De oplossing komt, met vermelding van prijswinner, over 2 nummers ! Succes ! Mr. P. V. PUZZLE.

OPROEP. Allen Studenten aan de Utrechtsche Universiteit of Veeartsenijkundige Hoogeschool, die in één of anderen vorm Padvinder zijn, of geweest zijn, en die er iets voor voelen, een voortrekkersstarsi te vormen met elkaar, wordt verzocht ter kennismaking bijeen te i komen, op Dinsdag 28 October 1924 te halfaicbt in het I Troep huis der afd. Utrecht, Kropnme (Nieuwe Gracht I 42, zoo mogelijlk in uniform. Wij verzoeken, ben, die verhinderd mochten zijn, even I bericht te sturen aan F. van Hasselt. Wij wachten op U. E. A. N. Lamers, Afd. Utrecht. B. Bijleveld, Afd. Amersfoort. [ W. Fuijt, Afd. Soest. J. Perey, Afd. Utrecht. J. G. Loohuis, Afd. Hilversum. | J. G. de Leeuw, Afd. Hilversum. F. van Hasselt. Afd. Utrecht. | Anibachtstraat 4. |

BERICHT. Hopman van Popta, Parkstraat 53bis, Utrecht, biedt aan een serie fotos’ van de laatste Gillwell Ada’s Hoe – Reunie van 9 stuks van 9 X 12 c.lW. voor den prijs van t 1.20 portvrij. Ook genegen te rullen tegen P.V.-foto’s, liefst van den leiderscursus.

Afdeelingsberichten. Amsterdam (Troep 2). Na ons Zomerkamp in Ommen, werd hard gewerkt aan het restaureeren van het troeplokaal, door de timmercursus (die geen cursus’ meer is). Leideirskamertje. keuken en garderobe werd geheel geverfd, verder waar nbodig verbeteringen aangebracht, In het leiders kamertje werd het geheel® ameublement, bestaande uit : 2 keukenstoelen en een lessenaar op 3 pooten geschilderd en gerepareerd, matten op vloer en langs wanden aangebracht, gordijntjes voor ramen en boekenkast (deze is geheel door de timmerlui gemaakt). In de keuken zijn asbestplaten langs dé rechtbank gemaakt, klaptafeltje, 2 groote en 2 kleine plankjes langs de wand, poetsbak, kroezenrek en vaatdoekenrek. Verder zijn vaste plaatsen gemaakt voor alle' soorten boenders, kampmateriaal en materiaal voor direct gebruik. De garderobe is' geheel zelf gemaakt en geschilderd, dit is een we?Ide, die we nooit gekend hebben. Was er eens een avondje waar ook ouders kwamen, dami hadden

lil J' Per V2 flesch f 0.08 IMuGrianaia Per liter schroefflesch . . . f 0.18 Tafpl\A/afpr W. DenekeJr I UlÖIVVCUul Singel 166 AMom W.Parkweg 81 Tel.46425 UcUI1 Telefoon20200

we altijd last met jassen en hoeden ! Al deze veranderingen zijn in H°P s afwezigheid aangebracht. —.Zondagavond 12 October zouden Hop en Vaan na lange afwezigheid weer officieel itau, den troep komen, waarbij tevens het gerestaureerde gedeelte officieel (!) geopend zou worden ! Om 7 uur vertrokken de beide voortrekkers om de Hop van huis te halen, terwijl de Vaan nog even inspectie over de uniformen hield. De Hop werd van boven gehaald (of liever gebeld) en met hem aanvaardden we de terugtocht. Natuurlijk was hij reuze nieuwsgierig wat er al zoo gebeuren zou em walt er gebeurd was in zijn afwezigheid. Juist liepen we bij het Blindeninstituut, toen het ,.geeft acht” van de hoornblazer weerklonk en ons aandiende. Voor het gangetje, dat naar het troeplokaal leidt, waren de jongens opgesteld en werd de Hop door onze Vaan welkom geheeten. Gezamenlijk, gevolgd door de voortrekkers. liepen ze het gangetje door. Nu weerklonken drie hiep-hoys van de jongens, waarna ze zich onder het spelen, van vier fluitisten, achter ons aansloten. Voor het troeplokaal. dat van binnen en buiten met vlaggen versierd was. ontving de leider van de cursus Vaandrig van Hulsteiijn, de Hop en Vaan. In he,t troeplokaal plantte hij Hop onder de ,,vlaggenhemel’’. terwijl de troep zich in een halve cirkel voor hem schaarde. Vaantje Coen heette Hop welkom en .stelde voor hand in hand het padvinderslied te zingen. Achtereenvolgens ,, speechten,” nu voor de Spechten Harry, voor de Herten Taco en voor de Meeuwen Bernard, terwijl Vaantje v. Hulsteijn namens de timmercursus het woord voerde. De laatste spreker heette niet alleen Hop. maar ook Vaan welkom, daar de laatste al, ook gedurende zijn geheele Diensttijd, ’s Zaterdags en ’s Zondags, bij den troep was. bemerkten we zijn afwezigheid niet, doch wijl hij nu weer geheel actief aan het troepleven deelnemen zal, heette Vaantje v. H. ook hem welkom. — Hierna werden de gordijnen, die het grooite lokaal van het gerestaureerde gedeelte scheidden, opengeschoven en voerden Bernard bij garderobe. Ton bij keuken en Henny bij leiders kamertje, het woord. Bij de garderobe werd Hop een vergulde schaar op kussen aangeboden en hem verzocht de linten door te knippen. Bij de keuken werd hem een* vergulde sleutel op kussen aangeboden. Na de uiteenzetting werd hem door mij, namens de cursus, die het feit van de restauratie voor het nageslacht wilde bewaren, een gedenkplaat aangeboden. Deze plaat, (van triplex, door Taco uitgezaagd) moest met een vergulde schroevendraaier op eeru bepaalde plaats aangebracht worden. Na deze plechtigheid volgde de opening van Hop’s heiligdom, het leiderskamertje. Hier sprak Henny, Hop en Vaan toe en bedankte tevens, namen» de ,,cursus” Vaantje v. Hulsteijn. Nu werd Hop een vergulde sleutel, weer op kussen, aangeboden, doch bij opening (door Vaan) scheidde een laken hem nog van het kamertje, hetwelk bij het doorknippen neerviel. — Hop' was vol bewondering over al het veranderden Hij zeide wel tevreden' doch niet bevredigd te zijn en hoopte nog veel van cursus zoowel als van de rest van den troep te zien. Het verdere gedeelte van den avond werd gevuld met voordrachten van Spechten, Herten en Meeuwen, dan kampvuur, waaraan Hop nog één en ander bgsprak en de troep gelegenheid had vragen te stellen*. — Om 11 uur eindigde deze avond voor ons, die nu heel wat blijder den winter ingaan, dan verleden jaar.

Assen. Sedert het laatste verslag1 in Juli is hier weer aardig wat gebeurd. We hebben een groote oefening in Juli gehouden, waar we kennis maakten met den heer de Jager, welke zoo vriendelijk was om ons zomerkamp te leiden, daar Hopman Knuttel verhinderd was. Er zijn tot aan de vancantie nog vele week-einde kampen gehouden als voorbereiding tot het groote kamp. DSt zou gehouden worden! op Eerde. Hier hebben we natuurlijk veel gezien en geleerd en niet het minst van Hopman de Jager. Ook hebben wij het kamp van de vertegenwoordigende Jamboree-troep bezichtigd. Over het prachtige kampeerterrein met de Vecht en de Kegge en de vele tochten in de buurt, hoef ik niet veel te zeggen, daar dit alles, genloeg bekend is. Ik hoef ook niet te betoogen hoe dankbaar of wij Hopman de Jager zijn. die zich zoo bereidlwillig beschikbaar steldei Na de vacantie zijn we weer met ijver begonnen. Den eersten Zaterdag hebben we weer de groote jaarvergadering gehouden op het installatie terrein. Gelukkig waren we lang niet zoo mismoedig als het vorige jaar. Een ieder sprak bier ziijn wemschen en grieven uit. Na afloop hebben we nog eenige spelen gedaan. We hebben hier nu ook 2 studie patrouilles, één van voortrekkers en de andèr van P.L.-ensi, welke hard aan het werk zijh. De patrouillewedstrijden zijn met 1 Oct. begonnen. De Honden-Patr. is opgeheven en d® jongens zijn over de verschillende patrouilles verdeeld. De Welpen zijn bezig met veranderingen in hun stamlokaal, maar hierover moeten zü ™aar zelf onder de Welpenrubriek schrijven,. Thans is er ook een afdeehngsblaadje op komst, genaamd ..Het Compas” waarvan Reind

268