is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 57, 1907, no 337-342, 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terug. Meestal echter bleef hij ter plaatse , en had daar allerlei werk te doen. Zoo hield hij het toezicht over het timmeren van eene communiebank en een biechtstoel voor zyne kerk, het jmaken van 700 a 800 plavuizen voor den vloer van het koor en de gang van den ingang tot aan de communiebank. Ik mag hier niet vergeten den ijver mijner christenen te prijzen. Toen de steenhouv\ers met hun werk klaar waren, verzocht ik al mijne parochianen om mij de steeneu Ie helpen vervoeren. Mijn voorstel werd aangenomen. Op den bepaalden dag ging ik aan het hoofd van al mijne leerlingen naar de steengroeve. Gij hadt eens moeten zien, hoe blij zij waren, toen zij ieder met een steen vandaar terugkwamen. De volwassenen volgden. Weldra lagen al onze vloersteenen ordelijk rondom de kerk. In onze Malkassen zit naijver ; zij zijn tot edelmoedige daden in staat; dat heb ik meer dan eens ondervonden. Zoo b. v., toen wij den klokketoren zouden gaan bouwen, namen zij aan 15,000 baksteeneii niet-r dan een half uur ver te gaan halen , en deden het ook. Op een dag onder anderen kwamen er meer dan 300 vrijwillige dragers. Arme toren! Het is nu vijf jaren geleden , dat wij er mee begonnen zijn ; wanneer zal hij eens klaar komen ?

Naast de kerk en meer nog dan de kerk eischt de school de aandacht en de zorg van den Pater. Daar vond Ik nu mijn werk, de opleiding van onderwijzers, weer terug. Immers het groote doel waarmede op de school van Arivonimamo internen worden aangenomen, was goede schoolonderwijzers te vormen. Er waren in de jaren 1901 tot 1903 gemiddeld 60 kweekelingen. Deze knapen, onder ’t oog van den Pater in den godsdienst onderwezen en aan een godvreezend leven gewend, zullen ons later, hopen wij , van veel dienst kunnen zijn.

Naast de kostschool hebben wij nog een normaalschool gebouwd voor jonggehuwden Deze dient om schoolkatechisten te vormen of jongelui tot het bijwonen van bet hooger onderwijs te Tananarive voor te bereiden. Wij hebben in elk