is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 58, 1908, no 343-348, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

than, een daarvan, die bepaald voor al onze leden, weldoenere enbegunbestemd schijnt, hier opnemen. Z.D.H. Mgr. Gauthey, BlssLop van Nevers, schrijft aan den Hoogw. Heer Algemeen Bestuurder:

Nevers, 6 December 1907.

Hoogwaardige Heer,

Ga hebt alleszins gelijk, als gij den ijver der Bisschoppen en Pastoors voor uw schoon liefdewerk van de H. Kindsheid aan wakkert.

Neen, noch de rampspoedige omstandigheden, noch de behoeften waarin de kerkpenning (*) moet voorzien, zouden ter verschooning kunnen dienen voor kinderen of ouders in Frankrijk, die onder dat voorwendsel zouden ophouden de H. Kindsheid te steunen.

Neen, wat het ook kosten moge, wij moeten onze groote apostolische liefdewerken: de Voortplanting des‘Geloofs, de H. Kindsheid, het liefdewerk van den H. Franciscus de Sales in den bloei, dien zij vóór de vervolging genoten, weten te nandhaven.

Laten wij toch niet ophouden het apostolaat te ondersteunen te zorgen voor Missionarissen, Liefdezusters, scholen en gestichten in de heidensche landen, en voor de geldelijke behoeften der Missiën.

Zou Frankrijk, aan eene zelfzuchtige bezorgdheid toegevend, gaan bezuinigen op zijne uitgaven voor bet apostolaat, dan zou het gelijken op die staten, die hun bankroet veroorzaken door zich het goed der Kerk toe te eigenen; —en ik zou beginnen te vreezen, dat God ons land aan een algeheel ver•val zou prijs geven.

Neen, neen, juist nu wij zelven met rampen en nieuwe behoeften te worstelen hebben, moeten wij des te ijveriger

O Kerkpenning (denier du culte), d. i. bijdrage die van o™ aan te vulkn L’t de regeering aan de Kerk ontneemt of onthoudt.