is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 58, 1908, no 343-348, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND.

BISDOM VAN HAARLEM.

H. KINDSHEID IN DE H.-AUGUSTINUSKERK.

h°“dt verband met ?est de?”? i plechtigheid : de viering van het den H I °P 25 Juni in de kerk van den H. Augustmus, op het Rusland, te Amsterdam, De Eerw Broeders en Zusters van de scholen van Kloveniersburgwal’ Groenburgwal, Kromhoomsloot en Elandstraat waren er met 700 kinderen aanwezig, en wat in den tempel nog aan ruimte overhleef, werd geheel door belangstellende geloovigen inge-2«nen. Omstreeks 10 uur kwam een schaar misdienaL met vaandeltjes den talrijken kinderstoel af halen, bestaande u.t ongeveer 80 kinderen, in wier midden het JesukindÏ werd gedragen. Dat is het moment, door onze plaat weergegeven.

Nauwelijks hadden de kinderen het feestelijk versierde kerk-

. »Welkom, Jesu, in ons midden.”

De indruk was zoo aangrijpend, dat in de oogen veler ouderen tranen blonken. Langzaam zatte de stoet zich in beweging lanp het middenpad naar het priesterkoor. Inzondertrokken de aandacht de drie bruidjes, dragende de zinne: «Geloof, Hoop en Liefde,” de knaap met het «Lam Gods, maar vooral de aardige groep bruidjes, dragend een baar, waarop een groot kruis van witte levende bloemen en omgeven door acht bruidjes met bloemruikers. Een dertigtal kinderen, jongens en meisjes, welke dit jaar hun eerste H. Communie deden, namen mede deel aan de processie. Het meest treffende oogenblik der plechtigheid was dat, toen een der jeugdige meisjes, omringd door al deze kinderen, voor den