is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aandragen, had zelf zijn deerlijk verminkte Kind aan de woede zijner vrouw onttrokken.

Het werk der H, Kindsheid telt zonder twijfel in Europa een groot aantal ijverige leden, die bereid zijn, ten koste der grootste offers het heil der verlaten heidensche kinderen te verzekeren. Dit aantal zou oneindig grooter worden indien men wist, welk ontzaggelijk goed men door de kleinste aalmoes kan te weeg brengen. De gedachte, dat nog zooveel kleine kinderen verloren gaan, doet het hart van den missionaris pijnlijk aan.

Bij gebrek aan meer overvloedige inkomsten, moeten wij den weldadigen werkkring der H. Kindsheid tot eenige plaatsen waar wij residentiën hebben bepalen, ’t Is waar, het opnemen van kinderen vordert niet veel geld. Maar de kosten voor opvoeding, onderhoud en kleeding gedurende vijftien jaar beletten ons, den werkkring uit te breiden. Gemiddeld kunnen wij op 25 frank per jaar voor een kind rekenen. Men ziet daaruit, hoe zwaar de onderhoudskosten onzer 1100 weezen op ons jaarlijks budget drukken. Men beeft bij de gedachte aan de gruwelen, die in de groote steden, als Pao-loe en Koe-loeng geschieden, en toch kunnen wij er nog niet in doordringen. Alle residentiën der missionarissen zijn in de platte landsgemeenten gelegen : indien daar de werkkring reeds zoo vruchtbaar is, welke wonderen zou men dan niet uitwerken in die volkrijke plaatsen, waar de ellende grooter is en de zeden meer bedorven zijn ! Hoeveel arme verlaten kinderen, hoeveel zielen, voor altijd verstopten van de groote weldaad der verlossing, vindt men niet in die uitgestrekte landen in die op de bergen verscholen dorpen waar het zaad van het woord Gods nog niet is uitgestrooit, waar nooit een missionaris is doorgedrongen I

Het werk der H. Kindsheid heeft reeds wonderen in onze missie gewrocht. Geen christen dorp, dat niet meerdere dier dappere vrouwe telt, die metijver trachten,jhet Evangelie te