is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken aard ook, die zij voor het Genootschap gedaan hebben in den loop van het boekjaar; zonder dat, is het ons onmogelijk in de aflevering der Annalen van Juni bij de rekening en verantwoording het juiste cijfer der inkomsten van dit boekjaar op te geven.

BISDOM VAN DEN BOSCH.

Nieuwe oprichting des Genootschaps.

Wederom is het aantal der zelfstandig opgerichte afdeelingen der H. Kindsheid in ons bisdom vermeerderd met die der parochie van O. L. Vrouw van Goeden Raad te Tilburg (Broekhoven). Wij heeten haar hartelijk welkom en bidden, dat Gods zegen ze voorspoedig doe groeien en bloeien.

Ingekomen Liefdegiften.

1. Zevenbergen, van N. N. uit Zevenbergen ƒl.

2. Tilburg, par. Noordhoek. Collecten ƒ 29,56®

3. Tilburg, par. Besterd collecten f 16,41 en b) vergoeding voor groote medaljes ƒ 1.

4. Tilburg, par. Heike 28 Oct. a) schaalcollecte ƒ 22,77' en b) van Mejuffrouw M. C. de Visscher z. g. Tresorierster V. h. Genootschap der H. Kindsheid ƒ5OO.

5. Een gift ten voordeele van het Genootschap der H. Kindsheid, gegeven door een Zelatrice, die dezer dagen is overleden. Spreuk: „Den blijmoedigen gever heeft God lief.” Schaik ƒ 200.

6. Vechel, par. H. Lambertus. ƒ72.

7. Nuenen, offer der H. Kindsheid ƒ 25.

8. De Eerde, Jubilé-offer van de kinderen der H. Kindsheid ƒ 3,25.

9. Uit Ravenstein van N. N. tot vrijkooping van 3 slaafjes en 3 slavinnetjes bij den H. Doop te noemen Antonius Jozef; Franciscus Joannes; Antonius Gornelis; Anna Lucia; Barbara Johanna; Maria, ƒ 60.