is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 22, 27-09-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnde bijen bedwelmd, er blijft geen enkele op den honig; zij liggen allen op de tafel. Nadat de honig weggenomen, de korf weder op zijne plaats gezet en het chloroform verwijderd is, haasten zich de bijen, na weder in hun gewonen staat te zijn geraakt, hunne woningen op nieuw te betrekken. In navolging van Duitschlaud, Engeland en Amerika heeft zich ook te Parijs eene Maatschappij gevormd tegen het misbruik van den tabak (Comité du tabac). Jolly kondigt het tot standbrengeu der Maatschappij inde Union médicale aan en wijst op de nadeeleu voor de gezondheid van ziel en lichaam , die het misbruik van den tabak , eene voortdurende vergiftiging door nicotine , na zich sleept. Hij acht met Michelet het opwekken der bedwelming door tabak eene schrede tot het opwekken der bedwelming door opium en eindigt met op zijn eigen voorbeeld te wijzen. Vroeger een slaaf van pijp en sigaar, had hij , doch niet zonder groote kracht en inspanning , zich aan de slavernij kunnen onttrekken. Chemicaliën. {Uittreksel uit het handelsbericht van Gehe en Cie.) Bromium is onlangs in Amerika in eene aanzienlijke hoeveelheid inde nabijheid van Pittsbnrg gevonden. De aauvoer uit Europa zal daardoor niet alleen overbo-

dig worden , maar naar alle waarschijnlijkheid daarvoor uitvoer inde plaats treden. Jodium, uit Chili aangèvoerd, heeft aan de verwachtingen niet beantwoord; het bevatte slechts 50% zuiver jodium. Phosphorus begint in zijn debiet de nieuwe Zweedsche methode tot het vervaardigen Van phosphorvrije lucifers te ondervinden; amorphe phosphorus wordt voor anilinekleuren afgeleverd. Acidum benzo ïcum, uit urine * bereid, wordt voor de anüinefabrieken in het groot afgeleverd. Chloras kalicus is zeer veel afgeleverd voor Amerika en hij de krijgstoerustingen in Europa. Het Duitsche praeparaat in groote bladen , dat tot op y3OOO vrij is van chloorpotassium, zal de voorkeur boven het Engelsche en Pransohe verdienen. Hyper manganas kalicus wordt veelvuldig voor bleeken aangevraagd. Van extractum carnis wordt inden laatsten tijd uitsluitend het Australische van Eobert Tooth te Sydney aangevraagd; het heeft het Amerikaansche voorloopig bijna geheel verdrongen. Yan Liebig’s vleeschextract zijn een aantal praeparaten inden handel geraakt: Liebig’s vleeschextract-voedsel, vleeschextractcaeaomassa, vleesohextraot-koffie, vleeschextract-delioatesse , vleeschextract-versterkingsmiddel, vleeschextraotkrachtgelei, vleesohextract-thee , vleesohextract-koffie-essence , ook soepen en sausen. Yan de aniline kleurstoffen zijnde blauwe 1 meer uit de mode geraakt, anilinerood heeft zich staande ’ gehouden; steeds goedkooper wordt anilineviolet. Het Verdient opmerking, dat niettegenstaande het veelvuldig

i gebruik van het anilinerood het verbruik van cochenille £ niet is afgenomen en de prijs hiervan, vooral van de fijne t kwaliteiten zelfs eeuigszins gestegen is. Persoonlijke aangelegenheden. — 17 September is te Middelburg inden ouderdom van 56 jaar overleden de heer S. J. Herklots, apotheker aldaar. De zaken zullen door den compagnon , den heer G. C. van Nederveen, op denzelfden voet en onder dezelfde firma; „Herklots en van Nederveen” worden voortgezet. Men bericht ons, dat de tweede, die bij het laatste hulpapothekers-examen werd toegelaten, de heer Beeker is uit Rotterdam. Door den Gohv,-Gen. van N.-ïndië bevorderd tot apoth, 2de ki. bii het groot milit. hospitaa' te Soerabaya, M. Henstedt; geplaatst bii" het groot mint. hospitaal te Weltevreden, de milit. apoth. D. van Beuningen van Helsdmgen; benoemd bij het groot milit. hospitaal te Samaran? tot apoth. 3de kb, P. A. Haaxman, fuselier der milit. admin. (Pharm* dienst); bij het garmz.-hospitaal te Soerakarta, de apoth, 3de kl J «’ Nagelvoort. r Advertentlen. APOTHEEK P. HONDIÜS Tz., Apotheker en Drogist te Amersfoort, VERLANGT een BEKWAAM BEDIENDE van den P. G., liefst geëxamineerd , van goede getuigschriften voorzien. Brieven franco. Salaris ruim, naar bekwaamheid.

APOTHEEK. Inde Apotheek eener Weduwe aan de Zaan, wordt tegen half November a.s. als PHOVISOB, gevraagd een geëxamineerd. APOTHEKER van soliede beginsels. Boven de gewone verpleging salaris, f 400.—° Brieven franco, adres onder lett. W. , bii den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Hulp-Apotheker. Een HULP-APOTHEKER wensoht geplaatst te worden in eene Apotheek te Amsterdam , waar de gelegenheid bestaat om getrouw gebruik te maken van de lessen aan het Atbenaeum. Reflecteerenden gelieven zich franco te adresseeren onder de lett. Z. A. bii den heer D. B. CENTEN, te Amsterdam. Te Arnhem , waar eene inrichting geopend wordt aan de Hoogere Burgerschool tot opleiding van jongelieden voor de examina van Leerling- en Hulp-Apotheker, bestaat gelegenheid tot plaatsing vaneen JONGMENSCH in eene Apotheek. Praotisch onderricht wordt aangeboden en gelegenheid bovenbedoelde inrichting te bezoeken. ° Brieven franco onder lett. Z. bij den Uitgever D B. CENTEN, te Amsterdam. A P O T H EEK. r Een gehuwd APOTHEKERS-BEDIENDE , deugdelijke bewijzen van bekwaamheid en goed gedrag kunnende produoeeren, zag zich gaarne met primo November als BEDIENDE extern geplaatst. Refleeteerende gelieve men zich, onder lett. A, franco te adresseeren bij den Boekhandelaar J. YAN WEBZENBEEK te Rotterdam. Snelpersdruk van H. O. A. Thieme, te Nijmegen,