is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 22, 27-09-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om zeker te zijn , dat het niet met stikstofoxyde is ver- ; ontreinigd. 1 Door Herzog wordt een middel opgegeven, om uit Hesschen of glazen toestellen, waarin sterk riekende stoffen zijn bewaard geweest, den reuk spoedig weg ts nemen. Men doet inde flesch een weinig poeder van mostaardzaad en water en schudt om. De sterke reuk verdwijnt dadelijk en het mostaardpoeder wordt door gedurig omspoelen met water verwijderd. Syrupus coffeae compositus Severini (Sirop antirheumatical et antigoutteux au café vert et aux feuilles de frêne élevé) is eene specialité vaneen Brusselschen apotheker, waarvan de bereiding door hem als de volgende wordt opgegeven : Fvr : sem. coffeae moocaensium unc. 40 , fol. fraxini excelsioris scrup. 8 , aq. destillat. q. s. (circa unc. 160), sacohari albi unc. 28 , acidi carbolioi gtt. 5. De tot poeder gebrachte koffieboonen worden ineen deplaceervat, voor de helft gevuld , met water van 60° G. overgoten. Na verloop van 12 uren wordt het vocht verzameld en het terugblijvende op nieuw met zooveel warm water overgoten, totdat de zaden genoegzaam uitgetrokken zijn. Bij het eerste aftreksel wordt de suiker gevoegd, terwijl de laatste zwakkere aftreksels met de eschbladen worden gekookt en verdampt, totdat de colatuur met de suiker en het vocht, uit de koffieboonen bereid, 48 oneen (1 liter) stroop geeft, bij welke na doorzijging en zuivering het carbolzuur gevoegd wordt. Verscheidenheden!. Goppelsroeder te Bazel heeft eene fraaie intensief groene fluorescentie waargenomen bij het behandelen der alcoholische oplossing van marine (de kleurstof van het cubahout van Morus tinciorid) met'aluinaardehydraat. Op zich zelf vertoont de morine-oplossing deze fluorescentie niet. Dewijl zij reeds bij zeer sterke verdunning ontstaat, en andere lichamen , als de aluinaarde , geene of weinig of eene fluorescentie met eene andere kleur voortbrengen, wanneer zij bij morine gevoegd worden, meent G. dat de groene fluorescentie als een uitstekend reactief kan dienen op de aanwezigheid , zoowel van sporen morine als van sporen aluinaarde. De fluoresceerende verbinding zal zijn morine-aluinaarde. Salpeterzuur zilver geeft met morine onder afscheiding van zilver eene geel fluoresceerende verbinding. G. meent, dat men nog wel meer zelfstandigheden zal vinden, die bijeengemengd eene kenmerkende fluorescentie voortbrengen, en dat daarop eene nieuwe analytische methode , _de fiuorescens-analyse, kan gegrond worden. Reeds vroeger was door Turpin vermeld, dat de Hergiet uit niets anders bestaat als uit de blaassporen (séminules vésiculaires) van Penicillium’s. Douchet, de groote voorstander der generatio spontanea, heeft thans aan de Académie des Sciences medegedeeld, dat volgens

zijne nieuwe onderzoekingen elke gistkorrel niets is als een van zelf ontstane kiem (semence spontaueé), die men naar willekeur kan laten ontwikkelen en die naar den verschillenden aard der gisting verschillende planten doet ontstaan, zooals soorten van Aspergillus , Ascophorus, Penicillium enz. Barthelemy, hoogleeraar te Pau, heeft zich de vraag ter beantwoording gesteld, door middel van wélke organen de planten het koolzuur uit de lucht opnemen, hetwelk zij onder den invloed van het zonlicht ontleden. De uitslag zijner onderzoekingen is geweest, dat de stomata der bladen niets met dit verschijnsel gemeen hebben. Geeft men hun eene beslissende rol bij de proefnemingen , dan verkrijgt men slechts nietsbeteekenende of ontkennende resultaten. De werking zal verschuldigd zijn aan de cuticula, die door eudosmose werkt en de gassen, die zij scheidt, tot bewegingen van verschillenden aard bepaalt. Volgens Peckham is petroleum het product der ontleding van dierlijke zelfstandigheden. Inde petroleum van Pensylvanië wordt slechts weinig stikstof gevonden , in die van Californië daarentegen zooveel als overeenkomt met de producten der rotting van vleesch. Hij heeft tevens theoretisch aangewezen, dat stearinezure en oiiezure glycerine gemakkelijk in koolwaterstoffen kunnen worden omgezet. Wordt een albuminaat ouder water aan de ontbinding overgegeven , dan ontstaat er eene stikstof-kool-waterstof, die op de petroleum van Californië gelijkt. De phosphorus en zwavel worden niet meer gevonden, omdat zij in water oplosbare verbindingen vormen. De petroleum kan in twee klassen verdeeld worden : de eerste bevat paraffine en vormt asphalt door indikking of absorptie van zuurstof uit de lucht, de tweede bevat geen paraffine en vormt asphalt door ontleding. Aurine is eene roode kleurstof in Engeland in gebruik, die hoofdzakelijk uit onzuiver rosolzuur (een oxydatie; product van het carbolzuur, verkregen uit zware teerolie, van de formule; Cl2Hl203) bestaat. Zij wordt door Adriani gebezigd tot het bereiden van rooden inkt, die de stalen pennen niet aantast. De aurine wordt daartoe in verdunde oplossingen van koolzure soda opgelost. Het geschrift met dezen inkt wordt door zuren geel en alsdan kan de oorspronkelijke kleur niet meer hersteld worden. Chloroform, wordt in Engeland veelvuldig aangewend bij het verzamelen van den honig uit de bijenkorven. Men : chloroformiseert eenvoudig de bijen. Voor een gewonen korf bezigt men % onoe, voor een grooteren korf is % 1 once noodig. Men zet daartoe eene tafel, bedekt met > een doek van dik tulen, op omstreeks 2 el van den korf. In het midden dezer tafel plaatst men een klein vlak – bord met het chloroform, zorgvuldig bedekt met een – ijzeren draadnet, om eene te onmiddellijke aanraking 3 met de bijen te verhinderen. Vervolgens ligt men den s korf van de plank , waarop hij zich bevindt, en plaatst s hem boven het chloroform. In minder dan 10 minuten