is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 30, 22-11-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bewerker schrijft even als wij geheimmiddelen, onder welken olgemeenen term ook zoodanige middelen vallen, welke niet bepaald als geneesmiddelen gedebiteerd worden, bijv. Engelsch wasohkristal, Bakpoeder, enz. Advertentie». Te koop. Door verandering van betrekking wordt in eene der voornaamste steden van ons land, op zeer gunstige voorwaarden , TE KOOP aangeboden, eene welbeklante Apotheek met toebehooren , waaraan vaste inkomsten zijn verbonden , enz., enz. Te bevragen sub Lr. O. Z. brieven franco bij den heer OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen. APOTHEEK. In eene soliede APOTHEEK te Amsterdam'wordt GEVRAAGD , een geschikt BEDIENDE, liefst geëxamineerd Apotheker , EXTERNE. Pra n e o brieven, lett. M. D. bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN aldaar. A P O T H ÊYkT In eene der steden van Zuid-Holland verlangt men tegen Februari inde APOTHEEK oener Weduwe een PROVISOR, R. C. Godsdienst. Brieven franco onder de lett. A. A. aan het Magazijn van schrijfbehoeften van P. J. van LEEUWEN & ZOON ’sHage. Tp o t hTëk. In eene Apotheek te Amsterdam wordt GEVRAAGD met 1 Februari a.s. een TWEEDE BEDIENDE interne, P. G., accuraat kunnende recepteereu en voorzien van deugdelijke testimonia. Brieven fra n c o onder lett. A. aan de Boekhandelaars WEIJTINGH en BRAVE, Warmoesstraat te Amsterdam. "TpötTTëYk! Een geëxamineerd APOTHEKER , door verkoop der ZAAK buiten betrekking; wenschte zich gaarne zoo spoedig mogelijk geplaatst te zien, liefst als PROVISOR bij eene Weduwe, Adres Lett. A. E. franco, bij de Wed. KRAP & VAN DUIJM, Rotterdam. APOTHEEK. VAN DER TAK KRABBE, Apotheker te Rotterdam, VRAAGT tegen Februari een BEDIENDE!. Te Koop nog 3 a 400 kilo flor. cham. vulgar. van 1868. Aanvrage om monsters, franco, onder lett. Y. j Z. bij den boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. 1 ATTENTIE) I Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. 1 Goudpapier per boek 65 Cts, gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,50 , groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, ƒ4.— Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem f 6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins ge- , sneden, ƒ 8,10. 1 Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27.

Bij D. A. THTEME te Arnhem is uitgegeven : LEERBOEK DER MINERALOGIE, TEN GEBEDIKB BIJ HET ONDERWIJS IN DE DEBESTOEKFNDÏ AAN DB MIDDELBARE SCHOLEN , DOOR R. E. DE HAAN, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Nijmegen. I°. Cursus, Algemeens Mineralogie. 2°. » Beschrijvende Mineralogie, Met meer dan 200 figuren inden tekst van den 1. Cursus. Bij JAN D. BROUWER, Kalverstraat, E. 37 tf Amsterdam , is verschenen : DE GEHEIM-MIDDELEN. Wlja;e van samenstelling en werkelijke waarde der Inden handel voorkomende Clelielm-mlddelen, door Br. «. C. WITTSTEIN. Vermeerderd met de later onderzochte en Nederlandsche Geheimmiddelen .... f 1.20 asfeagg»- Bij franco toezending vaneen Postwissel ad / '1.20, wordt het werkje franco door het geheele Rijk toegezonden. Uitgegeven bij J. H. GEBHARD & Co. te Amsterdam en door alle Boekhandelaren verkrijgbaar: RECEPTHERKÜNBE EN GENEESMIDDELLEER DOOR J. J. KERBERT (Med. Doctor te Arnhem). In zakformaat gebonden in heel linnen. Prijs ƒ 4.90. Dit werk bevat onder velerlei andere belangrijke hoofdstukken het volgende : 10. Aanteekeningen, betrekkelijk de leer van het voorschrijven der Geneesmiddelen, en der Artseniivormen. 20. _ Volledig overzigt van algemeene, bijzondere en empirische geneeskundige voorschriften. 30. Alphabetisch-kritisoh overzigt van alle geneesmiddelen der Pharmaoopoea Neerlandica van de belangrijkste vreemde en der nieuwste artsenijstoffen, met korte aanwijzing hunner pharmacologische kenmerken , giften, wijzen van toediening en empirischtherapeutische Indicatiën. 40. Het belangrijkste betrekkelijk watergeneeskunde – bad- en klimaatleer. 50. Overzigt der belangrijkste reactiven en reactien ook voor unneonderzoek. 60. Tabellarisch overzigt van de eerste behandeling bij acute vergiftigingen, enz. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.