is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 49, 04-04-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geene enkele wettelijke verordening omtrent de uitoefening der pharmacie. Voor het koninkrijk Italië wordt door prof. Semnola eene algemeene pharmacopoea vervaardigd, waarin de verschillende pharmacopoeën samensmelten , die gevolgd werden inde afzonderlijke landen , welke inde laatste Jaren vereenigd zijn. De pharmaceutische examens worden te Londen en Edimburg op groote schaal afgenomen. Inde vorige maand hebben zich te Londen 204 en te Edimburg 11 candidaten aangemeld , waarvan te Londen 156 en te Edimburg 10 zijn toegelaten. Sinds 1 Januari zijn in de genoemde plaatsen wekelijks examens gehouden. Van de 400 candidaten zijn 100 afgewezen. Van de Britsche pharmacopoea , die vóór twee jaren in het licht verscheen, zijn tot heden 18000 exemplaren verkocht, zoodat men begonnen is van deze uitgave een tweeden drukte bezorgen. Uittreksels «It binnen- en bultenlandsclic tijdschriften. ___________ – Om methylalcohol in spiritus te ontdekken, wanneer deze te geiyk salpeteraether bevat, wordt door John Millerhet volgende onderzoek ópgegeven. Ongeveer een onoe der vloeistof, die men onderzoeken wil, wordt met 20 tot 30 grein potassahydraat geschud , om het vaak voorhanden zuur en water te binden, waarna de bovendrijvende spiritus wordt afgegoten. Een half once daarvan wordt ineen retortje met 150 grein watervrij poedervormig chloorcalcium vermengd, waarna de retort met eene kleine kolf verbonden en ongeveer het volume van y2 drachme wordt afgedistilleerd. Dit distillaat bevat bijna de geheele' hoeveelheid van den salpeteraether. Bij den mhoud der retort wordt vervolgens 1 drachme water gevoegd en eene halve drachme spiritus, tot het onderzoek noodig, afgedistilleerd. Deze wordt vermengd met de gewone oxydeerende vloeistof, die uit 30 grein bichromas kalicus, 25 grein geconcentreerd zwavelzuur en Va once water bestaat. Het mengsel blijft y4 uur staan, waarna de vloeistof op nieuw gedistilleerd wordt. Bij bet distillaat ten bedrage van y2 once wordt eene geringe overmaat van carbonas natrious gevoegd , de vloeistof tot de helft ingekookt en dan verdund azijnzuur tot eene zwak zure reactie bijgedaan. Worden nu 2 droppels verdund azijnzuur en 1 grein nitras argentious, in Va drachme water opgelost, bij de vloeistof gevoegd, dan zal na verhitting de aanwezigheid van methylalcohol openbaar worden door het verschijnen eener eerst donkerbruine, later zwarte kleur, bovendien dooreen zilverglanzend huidje op de geheel ondoorzichtige vloeistof. Is methylalcohol niet aanwezig , dan wordt de vloeistof ook wel donker van kleur, maar zij blijft doorzichtig. In eene der zittingen van de Londensche pharmaceutisohe vereeniging vertoonde prof Attfield kristallen van

carbonas magnesicus, waarvan er een 13 millimeters lang, 9 breed en 6,5 dik was. Tot het schoonmaken van flesschen is volgens de Pharm. Zeitung geen beter middel dan ruwe aardappelen. Men snijdt deze in kleine stukken, doet ze inde flesoh met een weinig water en schudt goed door. Flesschen van gedistilleerde wateren, stropen, tincturen enz. worden binnen eenige seconden volkomen blaak. Malz-bonbons worden bereid door op y2 kilo suiker aan het einde der koking 3 lood extractum maltis te nemen , hetwelk door Eöstel te Laudberg in vacuo bereid wordt. Lac jodatum. In No. 33 hebben wijde opgave van Perier medegedeeld , dat melk het beste vehiculum voor jodium is. In Hager’s pharmacewtische Centralhalle vinden wijde volgende voorschriften voor lac jodatum ; iy : lactis vaccini opt., part. 90. In vas vitreum vel porcellaneum ingestis et paulum calefactis sensim atque inter lenam agitationcm affunde jodii puri part. 1 , antea leniore calore solutum in spiritus vini rectificatissimi part. 10. Mixtura leniter agitetur, donec denuo albissima appareat. Een kinderlepel van dit mengsel bevat omstreeks 5 centigram (3/4 grein) jodium. IV : lactis vaccini calefacti, part. 90 , tiucturae jodii , part. 10. Inter agitationem misce. Pyrogalluszure ammonia kan volgens de Luynes en Esperandieu inden gekristalliseerden staat worden verkregen door pyrogalluszuur in aether op te lossen en de vloeistof met ammoniakgas te verzadigen. Er scheidt zich een wit, zeer duidelijk gekristalliseerd zout af, hetwelk eene bepaalde verbinding wan pyrogalluszuur en ammoniak is, die volgens de formule; C 6H6(NH3)Oi 14,88 proc. ammoniak bevat. Verscheidenheden. Voor eene gemakkeüjke bereiding van phosphorwaterstofgas vermengt men volgens Schwarz 1 deel metallisch poedervormig zink of zinkstof met 2 deelen poedervormigen amorphen phosphorus en verhit het mengsel alsdan zacht in eene glazen buis of ineen bedekten porseleinen kroes (waarin men door het deksel lichtgas leidt). De verbinding heeft met eene zwakke ontploffing plaats en men verkrijgt een grijs poeder van phosphorzink. Men moet ineen stroom lichtgas of waterstofgas volkomen laten afkoelen, dewijl bij toetreding der lucht de verbinding ontbrandt. Uit dit phosphorzink kan men door bijvoeging van verdund zwavelzuur of zoutzuur, ook door koking met potassaloog , aanzienlijke hoeveelheden niet van zelf ontbrandbaar phosphorwaterstofgas ontwikkelen. Wendt men echter eene tamelijk groote hoeveelheid van het poeder en sterk verwarmd zwavelzuur aan, dan ont-