is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 31, 28-11-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven het normale valt inde berekening het minus 1 weg, bij 36—30 proc. stelt men, in plaats van minus \,plus 1.

Heeft men bijv. 33,3 gram zetmeel met 66,6 gram wijngeest van 0,835 spec. gewicht, bij 17,5° O gedurende een uur eenige malen doorgeschud en alsdan den wijngeest afgefiltreerd en vertoont deze nu bij 17,5° C een spec. gewicht van 0,846, zoo bevat het zetmeel (0,846 0,835 11—I —) 10 proo. watergehalte boven het normale van 13 proc. Vertoonde de afgefiltreerde wijngeest een spec. gewicht van 0,857, zoo bevat het zetmeel (0,867—0,835 = 33) 33 proc. water boven liet normaal gehalte. De resultaten uit 6 proeven stemden steeds met deze berekening benaderend overeen. Het zetmeel bevatte slechts omstreeks 0,3 proc. meer of minder water, dan de proef aan wees. Bij eene hoogere temperatuur den 17—18° C. was het aantal grooter en de wijngeest gaf bijv. na eene trekking bij 23° C. inden regel 0,6 proc. te hoog watergehalte aan. Tinctura jotiii decolorata wordt volgens de Pharm. Zeitung bereid, door bij 100 deelen tinctura jodii 15 deelen ammonia liquida te voegen en het mengsel tot volledige ontkleuring te laten staan. De snelheid der ontkleuring stijgt met de hoeveelheid der bijgemengde i ammonia. In No. 33 van onzen Derden Jaargang komt een voorschrift van dit praeparaat voor, bestaande uit 3 deelen tinctura jodii met 1 deel ammonia liquida, welk mengsel, eenige uren aan zich zelf overgelaten, geheel ontkleurd is. De bevriende hand, die ons toen dat voorschrift zond, voegde er bij, dat het praeparaat zal dienen tot vervanging der tinctura jodii, ten einde 1 vlekken op het linnen, de huid enz. te voorkomen, hoe- 1 wel het te betwijfelen is, of het wel aan het doel zal beantwoorden , dewijl er na de ontkleuring geen spoor vrij jodium in aanwezig is. Er ontstaat een mengsel van jodetum ammonicum, formias ammonicns en jodoform, welk laatste, oplosbaar zijnde inden eenigszins verdunden alcohol, een niet onaangenamen saffraanreuk aan het mengsel mededeelt. Vloeibare ijzerzeep, met gunstig gevolg tegen verbrandingen, verouderde wonden enz., aangewend, bestaat volgens Hildwein uit oliezuur ijzeroxyde , en kan bereid worden door versch gepraecipiteerd ijzeroxydehydraat bij gedeelten en tot verzadiging te brengen in oliezuur, hetwelk op het dampbad verhit is. Tela vesicatoria pi: olei lini part. 5, cerae flavae part. 15, resinae pini part. 45, cantharid. pulv. part. 35. De massa wordt nog warm en vloeibaar op den achterkant van gewast linnen gestreken. Openlijke Correspondentie. De heer M. L. Q,. van Ledden Hulsebosch te Ommerschans zendt ons eene wijdloopige missive met verzoek tot plaatsing als repliek op het artikel van den heer Hoola van Nooten, voorkomende in N°. 80. De heer V. L. H. beklaagt zich, dat de heer H. v. N. bij het behandelen eener wetenschappelijke zaak zijn schrijven // doorspekt heeft met insinuaties” en stelt daar weder onaangename bewoordingen tegenover. Wij meenen in het welzijn der beide heeren te handelen, door de missive van den heer van Ledden Hulsebosch niet op te nemen en de debatten over deze zaak in ons Weekblad voor gesloten te verklaren.

Beiden hebben hunne beurt van strijden gehad. Het eene woord zou nu verder het andere geven en uit eene onschuldige zaak dreigt een persoonlijk' twistgeschrijf te ontstaan, zeker zeer weinig opwekkend voor de overige lezers. Alleen moeten wij nog aan den heer v. L. H. opmerken, dat de heer H. v. N. zijne analyse van het Büllrich’s zuiveringzout gedaan heeft, tijdens hij te Amsterdam studeerde. v. E'. T. Met het meeste genoegen plaatsen wij in het volgend nommer het ingezonden? over de wis- en stelkunst bij het hulp-apothekersexamen. Voor de apothekers-weduwe ontvangen: Van V. Q g te Beek (Limburg) 1 Pruis. Thaler; van T. W. te Zutfen ƒ 3.—. Men heeft ons verzocht inde mededeeling der liefdegaven voor de apothekersweduwe, voorkomende in No. 28, nader te bepalen, dat van de/ 48, vermeld als afkomstig van het depart. Groningen der Ned. Maatsoh. tot bev. der pharm., slechts ƒ 35 geschonken zijn doordat depart., terwijl de overige ƒ 33 door eenige apothekers uit Groningen zijn bijeengebracht. E E R A T A. In No. 39 bladz. 2, kolom 3, regel 26 en 37 van boven is als boekwerk voor vertaling uit het Duitsch opgegeven: //Hager’s Manuale pharmaceuticum”, moet zijn: //Hager’s Commentar zur Preuss. Pharmaoop.” In Np. 30 bladz. S, kolom 3, regel 9 van beneden staat //afgedampt”, moet zijn; //afgestampt”. Advertentie». APO THEEK. Voor de betrekking van PROVISOR in eene Apotheek op Java, verlangt men een geëxamineerd APOTHEKER, tegen een salaris van f 1200. Conditiën nader te vernemen bij J. MOUTON & ZONEN, te ’s Hage, met franco Brieven. A PO THEEK In Amsterdam wordt bij een bejaard patroon gevraagd, een medewerkend COMPAGNON', of die de geheele zaak wil OVERNEMEN, des verkiezende met HUIS en ERVE, gelegen ineen volkrijke buurt, welke met goed succes wordt uitgeoefend. Reflecteerende franco, onder het motto D. 8., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. APÖTHEEK TE KOOP. Door bijzondere omstandigheden bestaat er gelegenheid tot OVERNAME van eene APOTHEEK, op een welvarend dorp van Gelderland. Het huis daarbij te huur of te koop, een en ander op zeer billijke voorwaarden. Adres franco, Letter G. A., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Magazijn van Apparaten voor Chemisch, Pharmaceutisch en Photographisch gebruik van A. W. GROOTE, Kalverstraat, E. 24 Amsterdam. Prijscouranten zijn op franco aanvraag te verkrijgen. Het Nationaal Gedenkteeken te ’s Gravenhage. O B E N BRIEF aan den vervaardiger den Heer L. J. S. VAN KEMPEN, door T. J. VAN DER VEER. Prijs ƒ 0,30. Uitgave van J. L. BEIJERS, te Utrecht. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.