is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 11, 10-07-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cyaanaethylphosphide is eene nieuwe phosphor- verbinding door Darmstatter en Henniger verkregen door inwerking eener aetlierische oplossing van phosphorwaterstof op chloorcyaan. Na verwijdering van den aether door distillatie blijft eene stroopacbtige vloeistof terug, die in eene droge atmospheer vast wordt en zicli tussohen filtreerpapier laat drogen. De zelfstandigheid kristalliseert in rhombisclie tafelen, smelt bij 50° C. en is in water, alcohol en aether gemakkelijk oplosbaar. Uoffmann's jicht- en rheumatisme-droppeU bestaan volgens de Industrie-Blatter uit vinum colchioi. Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouverneur-Generaal van N.-Indië is eervol ontslagen als stads-apotheker te Samai'ang I. H. K, Goethaid, en als zoodanig benoemd A. G. Veltman, Te Zutphen is inden ouderdom van 71 jaren overleden de heer W. Hallegraeit, apotheker aldaar, vroeger Secretaris der plaatselijke Commissie van geneeskundig toevoorzicht. Omstreeks 50 jaren was de overledene een uitstekend uitoefenaar der pluinuacie, een zeer kundig man, die met den meesten ijver de verschillende takken der natuurwetenschap in hunne ontwikkeling volgde. Advertentlën. Een Jong mensch, het recepteeren kundig, zag zich gaarne geplaatst als REIZIGER of op een Magazijn. Brieven franco, Letter H., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam, Op een Handelskantoor in Droogerijën wordt gevraagd een JONG MENSCH, die eene nette hand schrijft, vlug rekent en eenigzints met het vak bekend is. Brieven franco, onder Letters Q. X., aan den Boekhandelaar D. B, CENTEN, te Amsterdam. A PO TH E E K. Een LEERLING-APOTHEKER, gehuwd en van den 1 . G., wenscht van betrekking' te veranderen bij \ ooi keur bij een plattelands-geneesheer. Adres; met franco Brieven, aan den Heer R. J. OPYvIJRDA, Apotheker te Nijmegen, onder Lett. R, APöTH E E K. KRAEPELIEN & HOLM, Apothekers te Zeist vragen zoo spoedig mogelijk een BEDIENDE, van goede getuigschriften voorzien, P. G. Brieven franco. VRUCHTENSAPPEN. H.H. Apothekers, die hunne ongave voor BESSENSAP of andere VRUCHTENSAPPEN nog niet moeten gedaan hebben, worden verzocht dit spoedig te doen. 1 ® Wed. EVERTS & JONCKERS, te Nijmegen. PULVIS PW^CtriENlTivr (Zie N°. 4 van dit Weekblad), De bijval, dien dit Poeder vindt, noopt mij ter verdere uitbreiding H.H. Apothekers daarop nogmaals attent te maken. Het groote gemak der bereiding by eene kleine meerdere uitgaaf waarborgt voor een standvastig en deugdelijk middel. Adres: A. E. STHEEMAN Hz., p-, _ Apotheker te Winschoten. Ib. Up franco aanvraag wordt een monsterl voor I j med. oncé afgezonden.

APOTHEEK. Tegen November wordt verlangd een ASSISTENT, goed kunnende recepteren'en bewijzen van bekwaamheid en goed gedrag knnnende overleggen. Adres, met'franco Brieven, onder Letter G., bij den Boekhandelaar P. M. BAZENDIJK, te Rotterdam, Met September of later verlangt men in eene Apotheek een bekwaam BEDIENDE INTERNE. Adres franco, onder Letter P., bij den Boekhandelaar H. A. KRAMERS, te Rotterdam. HgfiS"* Inden Haag wordt, ten spoedigsten, gevraagd een bekwaam BEDIENDE in eene drukke Apotheek. Brieven franco, onder N°. 91, bij den Boekhandelaar VAN ’T HAAFF, aldaar. eene Apotheek en Drogistwinkel te Amsterdam verlangt men tegen P°. Augustus een BEDIENDE INTERNE, van den P. G., hetrecepteeren kundig en met winkel werk kunnende omgaan. Brieven franco, onder Letter X., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. WtëÊ»*' Tegen Augustus of later verlangt men in j*'=as§jj" de Apotheek eener Weduwe als PROVISOR een fatsoenlijk Jongmensch, tegen ruim Salaris. Brieven franco, onder het motto Provisor, bij den Boekhandelaar D, B. CENTEN, te Amsterdam. TXvX In eene Apotheek te Batavia wordt verlangd als BEDIENDE een GEËXAMINEERD APOTHEKER, niet boven 30 jaar oud, op gunstige voorwaarden. lemand die bekend is met en lust heeft in Technische werkzaamheden, zal bijzonder in aanmerking komen. Adres in persoon of met franco brieven bij D. VEEN & Co. te Haarlem. Onder de kali- en zouthoudende minerale bronnen bekleedt die van Carlsbad de VOORNAAMSTE plaats. Door zijn buitengewoon heilzame werking staat het minerale water van Garishad boven aan de reeks der natuurlijke geneeskrachtige wateren, en zeer terecht, want lijders aan de meest verschillende ziekten en kwalen hebben daar genezing gevonden. Koud gebruikt, is het mineraal water van Carlsbad meer oplossende, dan wanneer het warm is. Om die reden is het aanwenden daarvan op die wijze zeer aan te bevelen als voorkuur, voornamelijk voor volbloedige personen of die aan hardnekkige chronische verstoppingen lijden. Het vullen en verzenden van mineraal water, van de Sprudelsalz, Sprudelseife en Sprudelzcltclien geschiedt uitsluitend door HEINRIOH MATTONI, Chef der mineraal water-expeditie te Carlsbad (Bohemen). Het natuurlijk mineraal water van Carlsbad en de daaruit verkregen producten zijn bij de meeste apothekers en inde depóts van minerale wateren steeds verkrijgbaar. PS. Ik neem nog de vrijheid ter kennis van Heeren Geneeskundigen te brengen, dat ik het bronwater in loco gratis beschikbaar stel, indien zij dit verlangen; bij directe bestelling ten behoeve van gestichten, enz., wordt de prijs aanmerkelijk lager berekend. Magazijn van Apparaten voor Chemisch, Pharmaceutisch en Photographisch gebruik van A. W. GROOTE, Kalverstraat, E. 24 Amsterdam. Prijscouranten zijn op franco aanvraag te verkrijgen. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.