is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 16, 20-08-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als kleefmiddel voor het opplakken van papieren etiquetten op potten en flesschen in apotheken wordt door Brauns een mengsel van gelatine en dextrine aanbevolen. De gelatine wordt in water geweekt, dan de dextrine bijgevoegd, met meer water vermengd en opgekookt. Nadat het etiquet is opgeplakt, legt men er een papier over en strijkt met de hand gelijk, zoodat er geen luchtbellen onder blijven. Het hecht dan buitengemeen vast op porselein en glas. Voor het vernissen bedient men zich van het dammfirlak, nadat men het etiquet vooraf met eene zeer dunne oplossing van gom of gelatine heeft bestreken. Spiritusvernis, hetwelk te snel opdroogt, deugt niet. Om alcoholische vloeistoffen zuiver te destilleeren, worden zij door van Choats inden dampvorm met zuurstof in aanraking gebracht. Hierdoor worden de verschillende foeseloliën en andere onaangename bestanddeelen geneutraliseerd en onschadelijk gemaakt. Voor tinctura acetatis ferri aetherea wordt door Hager het volgende rationeele voorschrift opgegeven. 140*) Deelen sulphas ferrosus crystallisatus worden in 340 deelen warm water opgelost. De oplossing wordt in eene flesch van 3 liter inhoud gegoten en dan eene oplossing van 108 deelen acetas plumbicus crystallisatus in 330 deelen 5 procentigen azijn, en eindelijk 340 deelen wijngeest van 0,833 spec. gew. bijgevoegd. Na bekoeling van het mengsel tot 25° C. worden 32 deelen peroxydum plumbi bijgevoegd. Het mengsel wnrdt goed geschud, op eene koele plaats inde schaduw gezet en dagelijks meermalen omgeschud. Na verloop van zes dagen kan de tinctuur gefiltreerd worden. Zij bevat l°/o ijzeroxyde. Met betrekking tot de pillenmassa voor de pilulae Blaudi wordt door Hager nogmaals opmerkzaam gemaakt op het consistentiemiddel en op den aard van den carbonas kalieus, vooral wat betreft de grootte der pillen. Honig als constituens te gebruiken, levert bezwaar op, want indien de honig eenigszins zuur is, bruisen en zwellen de pillen op en indien zij te vochtig is, voegt men lichtelijk te veel bij, hetwelk men weder door eene te groote hoeveelheid pulvis radicis althaeae moet aanvullen, waardoor de pillen te groot en na eenigen tijd te hard worden. Tragacanth is nog nadeeliger, omdat daardoor de pillen spoedig hard worden en intact door de spijsverteringsorganen heengaan. De vochtigheidstoestand van den carbonas kalieus, alsmede een mogelijk gehalte aan sesqui- of bicarbonas, pijn almede oorzaken, waardoor de pillen te groot worden of opzwellen. De beste vorm voor Blaud’s pillen is de formulaire der fransche militaire hospitalen, die aldus luidt: Jf; sulphatis ferrosi crystallisati, carbonatis kalici puri pulverati, sacohari albi pulverati aa partes aequales, pulyeris radicis althaeae q. s. Sulphati ferrosi in pulverem subtilem redacto immisce carbonatem kalicum, inter conterendum in mortario ferreo, doneo miscela ipsa humescens satis humida appareat. Dein addp saccharum et fortiter contunde, ut massa densa eificiatur, cui radicis althaeae pulv. ea *) Niet 104 deelen, zooals in het eerste voorschrift van Hager staat, want dan valt het praeparaat loodhoudend uit.

quantitas immisceatur, quae ad massam pilularem efficiendam sufficit. Fiant pilulae ponderis milligr. 200, lycopodio conspergendam. Sapo jodatus. pf. saponis butyrici part. 60, spiritus vini rectifïcatissimi part. 400, olei citri part. 5. Solutione digerendo peracta, immisce jodeti kalici soluta (part. 60, aquae destillatae part. 90. Sepone ut mixtura refrigerans congelet Contineat in part. centenis partes decem jodeti kalici. Fritzens levensessence is in samenstelling bijna gelijk aan den balsamum yitae Hoffmanni, doch bevat tevens eenig oleum succini purum. Verscheidenheden. Na het gebruik van santonine heeft de urine het voorkomen, alsof zij galkleurstof bevat, en vertoont ook dezelfde reactie met salpeterzuur. Eene kenmerkende reactie levert, volgens Smith, de bijvoeging vaneen alcali, waardoor de gele of groene kleur in eene kersenroode of (naar de hoeveelheid santonine) purperroode overgaat. Deze roode kleur, die bij het staan niet vernietigd wordt, verdwijnt na bijvoeging vaneen zuur, maar wordt dooreen alcali weder hersteld. Met den spectroscoop onderzocht, vertoonde de door het alcali roodgemaakte urine slechts het roode, oranje en gele deel van het spectrum doorzichtig. Inde zeer verdunde oplossing daarentegen is het centrum donker en het roode en blauwe gedeelte verlicht. Voor de afscheiding der kleurstof praecipiteerde Smith de urine met eene oplossing van loodsuiker, filtreerde, neutraliseerde het filtraat en praecipiteerde vervolgens met loodazijn, zoolang er een neerslag ontstond. De gele neerslag werd na uitwassching door behandeling met zwavelzuur en alcali ontleed en uit het filtraat het overvloedige zwavelzuur door barietwater verwijderd. De gefiltreerde vloeistof vertoonde dan na bijvoeging van kali de roode kleur. Mialhe houdt de kleurstof voor een zwak zuur, dat door oxydatie der santonine in het lichaam ontstaat. Kookt men namelijk tot poeder gebrachte santonine met salpeterzuur, dan vertoont de oplossing na verdunning met water eene groene kleur, die na bijvoeging van kali in eene oranjeroode overgaat. Voor bont vuurwerk, hetwelk geene schadelijke dampen 'geeft en dus binnenshuis kan worden ontstoken, geeft Braunschweiger de volgende voorschriften: Rood. Nitras stronticus 9 deelen, Chloras kalieus 1-j deel. Schellak 3 deelen. Groen. Nitras baryticus 9 deelen, Chloras kalieus 1-j deel, Schellak 3 deelen. Blauw. Sulphas cuprico-ammonicus basicus 8 deelen. Chloras kalieus 6 deelen, Schellak 1 deel. Het schellak behoeft slechts tot grof poeder gebracht te zijn (zoo als bijv. dusgenaamd paardenpoeder). Men heeft phosphoresceerende pholographiën vervaardigd door het albuminepapier le bestrooien met phosphoresceerende zelfstandigheden. Als zoodanig worden voornamelijk door gloeiing verkregen sulphüreten gebezigd, zooals tot fijn poeder gebrachte zwaarspaat met tragacant-