is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 39, 28-01-1872

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. Hoeveel liter waterstof wordt verkregen door 1 gram zuiver zink met eene overmaat van verdund zwavelzuur te behandelen? Welk zout en hoeveel daarvan blijftin oplossing achter ? 14. Men wensoht 100 liter zwaveligzuur-anhydrid (SO2) te bereiden met behulp van zwavelzuur en kwik. Hoeveel kwik en zwavelzuur moet men minstens nemen? c. Plantkunde, 1. Welke vaste stoffen kunnen in plantencellen worden aangetroffen ? 2. Beschrijf wat gij weet van de opperhuid? 3. Welke zijnde kenmerken der Eanunculaceae ? 4. Welke van de Labiatae en Scrophularineae ? 5. Welke van de Umbelliferae? 6. Welke van de Compositae? 7. Welke van de Solanaceae? Aan de Redactie van het Pharmaceutisch Weekblad. Vele dagbladen hebben zich inden laatsten tijd vroolijk gemaakt over eene advertentie ineen Limburger blad, waarin iemand aankondigt, dat hij zich vestigde //als veearts en als Materialist.” Ook het Pharmaceutisch weekblad amuseert zich daarmede in het nummer van heden. Blijkbaar ziet men in het woord „Materialist” de aanwijzing van zekere wijsgeerige richting. Men vindt het zonderling, dat iemand zijne overtuiging ten dien opzichte bij advertentie verkondigt, en begrijpt niet wat bedoeld wordt met //zich vestigen” als Materialist. Zoolang de advertentie in gewone dagbladen de ronde deed, zag ik geen grond op de beteekenis van het woord „materialist” in deze advertentie te wijzen. Wie heeft lust al de onjuistheden van courantiers, die hij opmerkt, te verbeteren! Maar nu die advertentie haren weg heeft gevonden tot zelfs in het Pharmaceutisch weekblad, nu is het toch misschien niet onnut even te doen opmerken, dat de aankondiging niets bijzonders behelst, daar de man niet anders aankondigt, dan dat hij zich vestigt als veearts en drogist. De duitsohe //Materialist” is onze drogist. De Limburger, die langs de pruisische grenzen woont, spreekt niet zuiver hollandsch en neemt licht een woord over. Is dit zoo vreemd ? Ik zie niets vreemds, dan .... dat zoovelen blijkbaar de advertentie niet begrepen. 21 Januari. E. Persoonlijke aangelegenheden. Blijkens het thans verschenen Yearhook of Pharmacle is dr. J. E. de Vrij, evenals onlangs bij een Amerikaansch genootschap, ook door de British Pharmaceutical Confe rence in hare vergadering te Edinburg tot eerelid benoemd Advertentlën. Apotheker Jb. lilaasesz, te Steenwijk, verlangt een accuraat RECEPTARIUS, die tevens geschiktheid bezit de voorkomende winkelwerkzaamheden te bedienen. Inclineerenden gelieven hunne bewijzen en conditiën, benevens die van solied gedrag, ten spoedigste in te zenden.

J. GAREE 3R, Apotheker te Leiden, verlangt als BEDIENDE een jong mensch P. G., goed bekend met de receptuur. Informatiën liefst persoonlijk, ten einde conditiën te regelen. APO T H E E K. S. G. NAUTA VAN DER GRIJP, te Zierikzee, vraagt een BEDIENDE het recepteren kundig en van goede getuigschriften van zedelijk gedrag voorzien, tegen Mei of eerder. APOTH E E K. Ineen Apotheek te Amsterdam wordt tegen primo Mei een bekwaam BEDIENDE gevraagd, INTERNE, P. G , volkomen met de receptuur bekend en goede getuigschriften kunnende overleggen. Brieven franco, onder Letter X, bij den Boekhandelaar D, R. EINSE, Leidscbestraat X 728. Gasthuizen te Amsterdam. In het Buiten-Gasthuis wordt verlangd een ongehuwd APOTHEKER, tusschen 25 en 40 jaren oud, traktement ƒ 600, met voeding en inwoning. Die voor de vervulling dezer betrekking in aanmerking wenschen te komen, kunnen zich met gefrankeerde brieven aanmelden bij den Directeur-Geneeskundige der Gasthuizen, op het kantoor van het Binnen-Gasthuis. Tegen 1° Mei kan geplaatst worden als INTERN een LEERLING-APOTHEKER of BEDIENDE, volgens de oude wet tegen salaris. Adres franco, onder Letter H., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Leerling-Apotheker zoekt PLAATSING ineen Apotheek, alwaar buiten de gewone werkzaamheden eenige tijd tot eigen studie is. Brieven franco, Letter V. Z, aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. ISpe*" In eene der voornaamste steden van Over-ws™* ijssel wordt, wegens sterfgeval, een APOTHEEK, waaraan een affaire in Droogerijen en Verfwaren is verbonden, met het HUIS TÈ KOOP AANGEBODEN. Het huis is gelegen op eender beste standen van de stad, en gemelde affaires zijn er langer dan eene eeuw in uitgeoefend. Reflecteerende gelieven zich met franco brieven te adresseeren, onder Letter S., bij den Boekhandelaar A. J. VAN DEN SIGTENHORST, te Deventer. Ineen Apotheek te Rotterdam wordt gevraagd een BEDIENDE EXTERNE. Brieven franco, Letter X., bij den Boekhandelaar E. DE BONT, aldaar. Ksjgg*» Ineen Apotheek te Amsterdam wordt gevraagd een bekwaam B3DIENDE EXTERNE, voor receptuur en commissie-werk, om dadelijk of later in functie te treden. Brieven franco, Letters A. B. C., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene middelmatig drukke Apotheek bestaat gelegenheid tot PLAATSING van iemand, bevoegd tot en accuraat kunnende recepteeren, tegen genot van kost, inwoning en billijk salaris, aan wien des verkiezende tijd tot studie en tot waarneming der lessen zal gegeven worden. Adres, met franco brieven, LettersD. N. aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam.