is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 48, 31-03-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(letterlijk vertaald Zeewortel) en volgens oudgasten veelvoudig gebruikt tegen buikziekten. Aan genoemden geneeskundige werd het evenwel als koortswerend middel aanbevolen, en als zoodanig bij intermitteerende koorts met succes door hem aangewend. Om te weten welk werkzaam bestanddeel in dit poeder voorhanden is, werd zoowel door den Heer Dr. G. H. Leignes Bakhoven, Leeraar aan de H. B. S. alhier, als door den ondergeteekende een onderzoek volgens den gewonen voor de alkaloïden aangegeven weg ingesteld, waarvan het resultaat was, dat wij beiden tot de conclusie kwamen dat brucine aanwezig was, of ten minste een alkaloïde, dat aan alle de voor brucine aangegeven reactiën voldoet. Andere alkaloïden zijn door ons in genoemd poeder niet gevonden. Bovendien werd de methode van R. P. Thomas (Zeitschr. f. Analyt. Chem. 1. 517) op strychnine aangewend, eene methode, die, vooral wanneer men het azijnzuur door sterk zoutzuur (tot betere afscheiding van proteine-stoflën) vervangt, snel en zeker tot de herkenning van strychnine en bij //Bidara laut” van brucine voert. Zoo konden wij uit bloed, bier, melk en chocolade, die vooraf met strychnine vermengd waren, het alkaloïde volgens deze methode zeer duidelijk herkennen. Aangenaam zou het ons zijn, door middel van het onder uwe redactie staande Weekblad zoo mogelijk van u te vernemen: 10. De botanische soort en den familie-naam. 30. In welk tijdschrift, indien dit poeder reeds vroeger onderzocht is, het resultaat van dit onderzoek opgenomen is. Met de beantwoording dezer vragen zult u ten zeerste verplichten Uto Dw. Dienaar en Collega Wattez. Ik kan de heeren voor een reeds vroeger ingesteld onderzoek van Bidara-laut verwijzen naar No. 39 van den 18den Jaargang van dit Weekblad, waaruit hun zal blijken, dat Prof. E. A. van der Burg en mijn persoon eveneens een aloaloïde daarin aangewezen hebben, hetwelk alle reacties van brucine vertoonde, zonder eenig spoor van strychnine; zij zullen daaruit tevens vernemen, dat in het Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsoh Indië van G. J. Filet, Bidara-Laut wordt gezegd afkomstig te zijn van eene Zizyphus-soort, maar dat men veeleer verwisseling mogelijk kan achten met Bidara-pahit = Strychnos colubrina. Ineen bericht uit Indië (No. 17 van den loopenden Jaargang) wordt Bidara-laut opgegeven afkomstig te zijn van eene Simarubee, genaamd Eurycoma longifolia Jack. Het veelvuldig gebruik van Bidara-laut in Indië en ook door oudgasten bier te lande, geeft aanleiding tot het vermoeden, dat of het gevonden alcaloïde, niettegenstaande de brucinereacties, niet geheel identisch met brucine is, of dat brucine zelve niet zulke sterk vergiftige eigenschappen bezit als in toxicologische werken opgegeven wordt. Redacteur. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TE AMSTERDAM, OVER DE OPRICHTING EENER MODEL-APOTHEEK ALDAAR. Bij gelegenheid van de benoeming van den heer W. Bloeder tot buitengewoon hoogleeraar inde artsenijbereidkuncle aan de universiteit, hebben B. en W. reeds medegedeeld, dat hij met het practische deel van het vak zou worden belast, en tevens zou staan aan het hoofd der model-apotheek. Zoodanige apotheek is noodig voor de studenten inde pharmacie en die inde geneeskunde, ter beoefening van de Gaienische pharmacie, de pharmaceutische techniek en de recepteerkunde. De apotheek in het binnen-gasthuis, die tot nu toe voor het doel gebruikt werd, kan slechts op gebrekkige wijze inde behoefte van het onderwijs voorzien. B. en W. zijn voornemens om voor eenige noodige laboratoria een afzonderlijk gebouw op te richten, waarin ook de model-apotheek haar plaats zal vinden. Inmiddels is het noodig tijdelijk inde behoefte te voorzien. Dit kan geschieden door de voorloopige plaatsing dier apotheek ineen paar zalen van het Oudemannenhuis, die voor dat doel geschikt zijn en zeer weinig kosten van inrichting vorderen zullen. De uitgaven voor deze apotheek worden op f 6000 geschat, waaronder slechts ƒ 500 voor werken van tijdelijken aard. Bij B. en W. is in overweging het denkbeeld om het Oudemannenhuis voor Universiteitsgebouw te bestemmen.

Kon daaraan reeds spoedig gevolg worden gegeven, dan zou de model-apotheek daarin toch wel gevestigd kunnen blijven, totdat de nieuwe inrichting voor die apotheek gereed zal zijn. Zij stellen dus voor te besluiten: 10. dat een model-apotheek zal worden opgerioht; 20. dat die inrichting voorloopig gevestigd zal worden in het Oudemannenhuis. HANDELSBERICHTE!». XX. Engelsche chemicaliën toonen neiging tot prijsverhooging hoezeer ook gering. Crocus is inde laatste weken een paar maal in prijs verhoogd. Rad. valerianae is zeer schaarsch en wordt duurder. Oleum jecoris aselli wordt iets hooger gehouden, omdat de vaart weder geopend is, en de vraag tamelijk levendig. Morphinezouten zijn nog billijk, opium ook. Sulphas chinini op ditoogenblik zeer hoog; de geringe voorraden uit tweede hand worden langzamerhand opgeruimd. Bij den tegenwoordigen inkoopsprijs van Sulphas chinini (ƒ 290 ƒ 300 de kilogram), stellen wij voor inde receptuur de 10 gram te berekenen a ƒ 6,00; de gram a 65 et.; Hydrochloras chinini de gram 85 ct. De heer H. Brom, apotheker te Utrecht, verzoekt ons het volgende recept te taxeeren, hetwelk door hem 25 Maart j. 1. in eene 16voudige hoeveelheid (voor iemand 3de categ.) gereed gemaakt is. Jf. sulphatis chinini 2,0, cinohonini 1,0, acidi sulphurici diluti q. s. extracti nucis vomicae 0,075, pulveris radicis rhei, gentianae aa 2,0. M. f. pilulae No. 60. (Consp. lycopod.) S. Viermaal daags vijf pillen. 16X2 =32 gram sulph. chinini . . ƒ 19,20 16X1 —l6 // sulph. cinchonini . // —,96 16X0,073 =l,B // extr. nuc. vomic. . // —,24 16x3 =32 // pulv. rad. rhei . . // —,BO 16x2 =32 // gentian . // —,12 Gereedmaken van 16X60 = 960 pillen in poeder (3de categ.) n 1,15 Te berekenen ƒ 22,50, Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië is overgeplaatst bij het scheikundig laboratorium te Weltevreden als Iste laborant de Iste apotheker 3de klasse F. Hekmeijer; bij het magazijn van ’s Rijks geneesmiddelen te Weltevreden als administrateur de Iste apotheker 3de klasse W. J, E. Hekmeijer; bij het hospitaal te Willem I de milit. apotheker 3de klasse K. Milius, bij het hospitaal te Soerabaja de milit. apotheker Iste klasse A. C. van Ravenswaaij en de milit. apotheker 3de klasse P. Bleekrode. Overleden de heer J. H. van Meeteren, oud-apotheker te Utrecht, inden ouderdom van ruim 7 8 jaar. De Gemeenteraad van Middelburg heeft tot gemeente-apotheker benoemd den heer J. A. W. Daman, tweede apotheker bij het Burgerlijk Armbestuur te Rotterdam. Prins Hendrik heeft aan den heer G. J. R. van der Gaag, drogist, Groenmarkt te ’s Gravenhage, den titel verleend van hofleverancier van Z. K. H., met vergunning H. D. wapen te voeren. Openlijke correspondentie. V. O. te R. Bespreking in het volgend nommer.

Advertentien. , ■ ’ Hiermede breng ik inde eerste plaats mijn hartelijken dank aan mijn Patroon den Wel Ed. Heer B. N. VAN OLDE i voor de groote eer mij betoond, op den 21sten dezer, en verder aan alle VRIENDEN en BEKENDEN, die mij bij die gelegenheid blijken van vriendschap en belangstelling gaven. P. L. MAENETTE. Amsterdam, 28 Maart 1878. Pensioenfonds voos Apothekers-Adsistenten. Heeren Adsistenten, die nog niet zijn toegetreden als LEDEN van bovengenoemd FONDS, worden in hun belang opmerkzaam gemaakt op Art. 6, alin. 3 van het Reglement, luidende: „Wie op het tijdstip der oprichting bevoegd „is toe te treden, doch zich eerst zes maan( //den daarna aanmeldt, betaalt (boven de Con//tributie) ƒ 5.— entreegeld.” Bij den ondergeteekende worden opgaven franco ingewacht. Amsterdam. P. KRUYSSE, Secretaris-Penningm. jjjWSjln een Apotheek met Drogerijen en Verfwaren wordt ten spoedigste gevraagd een BEDIENDE of LEERLING, INTERN. Liefst R. C. Adres Letter H., aan den Uitgever D. B, CENTEN, te Amsterdam. eene bloeiende Apotheek wordt een PROVISOR gevraagd, liefst zoo spoedig mogelijk. Brieven franco, Letters H. 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Dordrecht wordt tegen 1 Mei gevraagd een bekwaam, practisch gevormd ADSISTENT, INTERNE P.G. Adres met overlegging van getuigschriften sub Letter CL, brieven franco, aan den Boekhandelaar H. J. KOEBRÜGGE, te Dordrecht. J. Visser en Zoon, Apothekers te ’s Gravenhage, verlangen met primo Mei een bekwaam ADSISTENT, tegen genot vaneen ruim salaris. Ineen Apotheek te Leiden (particul. receptuur) wordt tegen Mei of later gevraagd een ASSISTENT, INTERN en met salaris, aan wien tijd en gelegenheid zal (gegeven worden om zich verder te bekwamen. Adres onder Letter D., bij de Boekhandelaars GEBROEDERS VAN DER HOEK, aldaar. j Men vraagt met 1 Mei of eerder een ASSISTENT O. of N. W. Tegen nader overeen te komen voorwaarden. Adres franco, onder Letter 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. P. Cr. F. xMeiilenieester, Apotheker te Zwolle, vraagt een LEERLINQAPOTHEKER of BEDIENDE met de receptuur bekend, INTERN, van goede testamonia voorzien, tegen ruim salaris. SSsgEP»* Tegen primo Mei a.s. vraagt men in ■r"*- een Apotheek te Amsterdam lEMAND uitsluitend voor de receptuur tegen genot van kost, inwoning en salaris naar bevinding. Eranco brieven, Letters A. V., aan den Uitgever D, B. CENTEN, te Amsterdam,