is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slepende ongesteldheid dompelde vrouw en kinderen, ook het Departement in diepen rouw. Wat het Departement in hem verliest kan opgemaakt worden uit de door den Heer P. J. Haaxman geleverde Necrologie in het Tijdschrift voor Wetenschappelijke Pharmacie Jaargang 1862, No. 4, waardoor het onnoodig is in dit verslag hierover meer uitte wijden. De periodieke bestuursverandering heeft met den aanvang van dit maatschappelijk jaar plaats gehad. Volgens den rooster de Heer P. J. Haaxman moetende aftreden, werd door den Heer H. Kloete Nor tier vervangen, doch bij het overlijden van dat lid is zijne plaats vervuld door den Heer A. C. Gram er, lid der Prov. Commissie van geneesk. Onderz. en Toevoorz. in Z. Holl. residerende te Dordrecht en Stads-Apotheker alhier. Door de aftreding van den Heer P. J. Haaxman, vaceerde het Presidium; deze betrekking is door het Dept. aan den Heer G. H. Eshuys opgedragen. Gedurende het maatschappelijk jaar is het Bestuur zamengesteld uit de Heeren G. H. Eshuys Presia., E. A. van der Burg Vice-Presid., P. Droogleever Eortuijn Secret., B. W. A. Vos Thesaurier en A. C. Cramer. Dein het vorige maatschappelijk jaar ondernomen arbeid voor de daarstelling vaneen Compendium op de Ph. Neerl. is in dit jaar voleind ; in October jl. verscheen dit werkje inden boekhandel. De financiële toestand van het Departement is bevredigend, alle gewone en buitengewone uitgaven zijn bestreden, en geene Commissiën behoefden te schromen om benoodigde gelden voor de onder hun beheer staande verzamelingen aan te vragen. De verzamelingen worden in eenen goeden staat gehouden , terwijl zij , aan wier zorg deze zijn toevertrouwd, zich in eene uitbreiding door ontvangen geschenken en aangekochte exemplaren konden verheugen , en de vrijheid nemen deze verzameling voortdurend inde welwillenheid der leden onzer Maatschappij aan te bevelen. De maand-vergaderingen werden geregeld gehouden en door de belangstellende kunstbroeders gezet bijgewoond.

189