is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koken, en leidt het ontwikkelende gas in eene geringe b°0' veelheid verdund zuiver zoutzuur, waarna men het zuur m potasch verzadigt en met een droppel iodetum hydrargyr’c0 kalicum onderzoekt; 0,001, 0,0005 ja zelfs 0,0001 gram 3al‘ peter gaven nog eene duidelijke roode kleur.

o J —* ■ Daar bij deze reactie al de stikstof als ammoniak ont#I*'1*' keld wordt , zoo is deze methode geschikt voor quantitatif0 bepalingen. De destillatie der ammoniak wordt in dergelijk®11 toestel ondernomen, als Presenius aanbeveelt voor destillatie hiervan uit zijne zouten door kalkhydraat 0 potaschloog. Aan de destilleerbuis, welke dooreen afk°e|Cr gaande, de ontwikkelde ammoniak inden ontvanger vo brengt de schrijver een kleinen tubulus aan, door welk0’ als de destillatie geëindigd is water gegoten wordt, o® laatste deeltjes ammoniak inden ontvanger te spoelen. ammoniak wordt in getitreerd zwavelzuur of zuringzuur °P gevangen, dat met eenige droppels lakmoestinctuur ïor mengd is; men erkent het einde der bewerking daaraa0’ dat de uit de destilleerbuis afloopende droppels lang r hebben opgehouden op de plaats van aanraking het vool, gelegde zuur voorbijgaand blaauw te kleuren. Als de bewerking geëindigd is wordt het overvloedig zuur door normale potaschoplossing verzadigd. Het spr van zelve, dat men het gas ook in zoutzuur kan opvaat0" en door platinchlorid praecipiteren, doch de volumetris methode geeft volgens den schrijver volkomen naauwkeift1» resultaten. Het is den schrijver bekend dat Frans Schnlze d zelfde methode reeds, (Chem. Ceutralhlatt van 1861, p. heeft aanbevolen, doch Schu 1 ze gebruikte geplat®00*" zink, maarde schrijver geeft bepaald aan zink en ijzo1’ voorkeur. Wanneer salpeter met een overvloed van potasC ’ zink en water verhit wordt, zoo ontwikkelt er, zooals ,00,1| weet ook ammoniak, maarde omzetting is in dit oe'j* onvolkomen; de schrijver bekwam volgens deze metb® slechts circa % van de stikstof des salpeters als ainmon13 De andere methode echter met zink en ijzer gaf hem naoll''

204