is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt de kraan geopend, en daar de reservoir op dezelfde hoogte geplaatst is als waarop de bovenste doorboorde plaa zich in B bevindt, zoo stijgt het vocht dat uit de afvoerbuis afvloeit, door de sterke drukking inden lixiviateur, alwaar het de zelfstandigheid doordringt, voor zich de lucht uit drijvende , terwijl het de oplosbare deelen van de zelfstandigheid , die aan zijne werking zijn blootgesteld, met zie medevoert. Wanneer de aldus beladen vloeistof boven aan de laag zelfstandigheid gekomen is , ontlast zij zich door e afvoerbuis inde recipiënt C. De bewerking gaat alzoo voort, zoolang er nog vloeistof in A aanwezig is. Wanneer deze ledig is , deplaceert men het uittrekkingsvocht, dat zich nog inde zelfstandigheid bevindt door zijn volum water. Men gaat hierbij op de volgende wijze te werk : Vooronderstel dat men heeft gebruikt 80 c. c. alcohol o aether, terwijl er zich 33 c. c. produkt inde recipiënt bevindt; men meet dan 47 c. c. (het verschil; water af, da men nu inden reservoir B giet. Dit water verdringt de met oplosbare deelen beladen uittrekkingsvloeistof, die nog i» de zelfstandigheid aanwezig is, zonder zich daarmede te verbinden. Wanneer er niet meer afloopt, zoodat er evenwig is tusschen het vocht in Bende afvoerbuis ƒ, is de bewerking geëindigd, hoewel er nog een weinig produkt * terug gebleven, zonder dat dit zich met het deplaceerwater vermengd. Op deze wijze heeft men 77 c. c. produkt bekomen en dit is alzoo op een gering gedeelte na gelijk aan de hoeveelheid van de gebezigde uittrekkingsvloeistof. Bij de bereiding der tincturen vult men deze ontbreken e hoeveelheid aan door toevoeging van alcohol of aether va» de vereischte sterkte, welke bijvoeging niet meer dan 10 a 20 gram per kilogram bedraagt. Van dezen toestel is een zeer gunstig rapport uitgebragt, door eene commissie bij monde van den rapporteur Luyckx» inde zitting van 11 Mei 1.1. Deze echter stelt eene verbetering of liever completering van de werking van den toestel voor inden lixiviateur B. Deze moet namelijk altijd onder de moeijelijke voorwaard

232