is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarna zij zich bereid verklaren de betrekking te blijven waarnemen. De Voorzitter brengt nu in omvraag of eender afgevaardigden of leden van het Hoofdbestuur nog iets in het belang der Maatschappij wenscht in het midden te brengen. De afgevaardigde uit Botterdam acht het wenschelijk, dat ter voorkoming van onnutte uitgaven niet tweemaal hetzelfde stuk gedrukt worde, zooals inde laatste aflevering van Haaxmans tijdschrift, waarin een artikel over hetzelfde onderwerp als inde daarbij gevoegde Berigten der Maatschappij door het departement Amsterdam ingezonden voorkomt, De afgevaardigde van hetzelfde Departement stelt aan de vergadering voor, den algemeen geachten heer van Dijk tot honorair lid van het Hoofdbestuur te benoemen, waarmede de vergadering bij acclamatie hare ingenomenheid te kennen geeft. De heer van Dijk betuigt zijnen dank voor deze onderscheiding. De afgevaardigde uit Utrecht beveelt namens zijn Deparment die stad tot het houden van eene der eerstvolgende algemeene vergaderingen aan. De heer Moet zou het hoogst nuttig achten, wanneer door het Hoofdbestuur minstens eenmaal ’s jaars, bij wijze van uittreksel, bijeenverzameld en vermeld werden alle mededeelingen inde Departementen gedaan, zooals er blijkens de voorgelezen verslagen zoo vele melding waardig zijn voorgekomen. Spreker hoopt hierop bij eene nadere gelegenheid terug te komen. De Archivaris zegt in antwoord op hetgeen door den afgevaardigde uit Rotterdam is aangevoerd, dat bij hem geen aanleiding kon bestaan om het stuk over Grimault, zooals hem dit door het departement Amsterdam ter plaatsing was toegezonden, terug te houden, daar het hem niet bekend kon zijn, dat de redacteur van het Tijdschrift voor wetenschappelijke Pharmacie den hoofdzakehjken inhoud daarvan ook in genoemd tijdschrift zou plaatsen.

357